תנאי שימוש – קשרי תעופה בע"מ

נא קרא תנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש") בעיון לפני השימוש באתר (כהגדרתו מטה) של חברת קשרי תעופה בע"מ, ח.פ. 520039009 (להלן: "קשרי תעופה" או "החברה") מרחוב נירים 2, תל אביב. 
השימוש באתר מעיד על כך שקראת והבנת את תנאי השימוש ונתת את הסכמתך לתנאים אלה. הנך רשאי להשתמש באתר רק בהתאם לכללים המפורטים או מאוזכרים במסמך זה.
הנך מתבקש לעיין מעת לעת בנוסח העדכני של תנאי אלו (להלן: "תנאי השימוש") בכתובת: www.kishrey-teufa.co.il\about\termsofuse.html. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש כהסכם המחייב אותך, אנא אל תשתמש באתר.
 

1. הגדרות 

במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:
1.1 "אתר" או "האתר" אתר של קשרי תעופה בע"מ וכל תוכן או תכנים הכלולים בו.
1.2 "משתמש" או "משתמשים" מי שעושה או עושים שימוש כל שהוא באתר. 
1.3 "שימוש באתר" כולל אך לא מוגבל לכל גרסה קיימת ומעודכנת של האתר, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של האתר.
1.4 "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). 
 

2. שירותי אתר 

2.1 האתר משמש אתר סחר אלקטרוני לרכישת שירותים שונים, ובכלל זה הזמנת נסיעות, הזמנת אטרקציות, חבילות לחו"ל או חבילות לנסיעות בארץ, הזמנת כרטיסי טיסה וכדומה. 
2.2 גלישה באתר ו/או רכישת שירות באמצעות האתר ו/או באמצעות המוקד הטלפוני של החברה, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התנאי שימוש ולפיכך, יש לקרוא תנאי שימוש זה במלואו ובעיון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התנאי שימוש ו/או הסכם ההזמנה המפורט בו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע רכישות על ידך, משמען הסכמתך המלאה לאמור בתנאי שימוש זה.
2.3 האתר מיועד לאזרחים ו/או תאגידים ישראלים, בעלי כרטיס אשראי ישראלי בתוקף.
2.4 לתשומת ליבך - הרשמה לאתר מהווה אישור לחברה לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מאת מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות של האתר, בכתובת הבאה: www.kishrey-teufa.co.il\about\privacypolicy.html
 

3. מסמך אחריות ותנאי התקשרות

3.1 נתונים נוספים אודות תנאי ההתקשרות עבור השירותים שניתנים על ידי קשרי תעופה דרך האתר ו/או באמצעות המוקד הטלפוני של החברה, מופיעים במסמך "אחריות ותנאי התקשרות" שלנו, המשולבת במסמך זה על דרך הפניה ונמצא בכתובת הבאה: www.kishrey-teufa.co.il\about\terms.html
 

4. זמינות האתר

4.1 זמינות ופונקציונאליות האתר והשירותים הניתנים במסגרתם תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאתרים ועוד). אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאתר ושירותים אלה יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. המשתמש מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לאי היכולת של האתר לפעול או להיות נגישים, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד') או עקב תקלה או טעות של החברה או מי מטעמה. היה ותידרש תחזוקה לאתרים באופן אשר ישפיע על זמינותם, עשויה החברה (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד.
 

5. מדיניות פרטיות

5.1 החברה מכבדת את הפרטיות של המשתמשים ורואה עצמה מחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמו, בהתאם למדיניות הפרטיות. אנו מאמינים כי למשתמשים הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באתר. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה. החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר הועבר לחברה ו/או הונגש לה בהתאם למדיניות הפרטיות. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר, נמצאת כתובת הבאה: www.kishrey-teufa.co.il\about\privacypolicy.html
 
 

6. אחריות מוגבלת 

6.1 מחירי וזמינות השירותים הנמכרים באמצעות האתר והמוקד הטלפוני, עשויים להשתנות מעת לעת. 
6.2 אין בהצגת השירותים באתר, משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם. תמונות השירותים באתר הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין השירותים הנמכרים בפועל.
6.3 החברה איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. האתר רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.
6.4 רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 

7. הקניין הרוחני של החברה ורישיון השימוש של הלקוח

7.1 כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, קוד מחשב, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט (כולל כתבות ומאמרים), קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות, סאונד ומוזיקה זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה וכל תוכן קנייני אחר וכל שיפור או יצירה נגזרת) הקיימים ו/או בשירות ו/או באתר, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים לשירותים המוצעים באתר ובכל תוכן הכלול בו, הינם בבעלותה הבלעדית של קשרי תעופה ויישארו בבעלותה הבלעדית כאמור. אין בתנאי שימוש אלו בכדי להעביר אליך כל זכות באתר ו/או או בקשר אליו ו/או בכל תוכן או תכנים הקשורים בו, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה בהתאם לתנאיו של תנאי שימוש זה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להציג לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מקשרי תעופה, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). 
7.2 רכיבי תוכנה ותוכן של צד ג', לרבות קוד פתוח וCC, יהיו כפופים לרישיונות מטעם אותו צד ג'.
7.3 מלבד ככל שהותר באופן מפורש בתנאי שימוש אלו, אתה מסכים שלא: (א) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאי שימוש אלו כל אדם אחר; (ב) להשתמש באתר לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית. 
7.4 ככל שתשלח לקשרי תעופה הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום אתר, או בנוגע לשירותים המוצעים באתר, עלינו להבהיר שלא תהיה זכאי לכל תמורה בגין כל שימוש של קשרי תעופה  בהם, ואתה נותן בזאת רישיון בלתי-הדיר וכלל-עולמי לקשרי תעופה לעשות שימוש בכל הצעה כאמור. 
 

8. התחייבויות המשתמש

8.1 הינך מתחייב: (א) לבצע אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי באתר וזאת בכפוף לתנאי השימוש; (ב) לא להתחזות לאחר; (ג) לא להעלות או פרטים על אדם אחר ו/או תוכן כלשהו שיש בו זכויות קניין רוחני של גורם שלישי מבלי להשיג מראש את אישורו, רישיונו והסכמתו של אותו גורם שלישי לעשות שימוש בתוכן ו/או במידע הפרטי במסגרת תנאי השימוש ובמסגרת האתר וכן את אישורו, רישיונו והסכמתו לכל שימוש על-ידי החברה במסגרת ו/או בקשר עם תנאי השימוש; (ד) לא למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ה) לא להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את האתר ו/או כל חלק ממנו; (ו) לא להפנות לאתר על-ידי שימוש בלינקים עמוקים  (Deep Linking) או מסגור (Framing); (ז) לא לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק; (ח) לא לבקר באתר ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש באתר תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (ט) לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור, לעשות כל ניסיון לפרש את האלגוריתמים, הרעיונות או השיטות הטבועים באתר ו/או לגלות את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או כל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; (י) לא לעשות כל שימוש באתר באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האתר ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או קוד המקור; (יא) לא להכביד על האתר ו/או השרת של האתר ו/או גישה של כל משתמש לאתר. השימוש באתר כרוך בחיבור פעיל לרשת האינטרנט. אתה האחראי הבלעדי להסדיר ולשלם עבור חיבור כאמור וכן עבור כל אתר, ציוד או מכשיר שיידרשו לך לצורך גישה ושימוש באתר (יב) כל מידע שתספק באתר הינו נכון, מדויק, עדכני ושלם.
8.2 אתה מתחייב להגן על ולשפות את החברה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית ו/או גבייה) הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם הפרה של תנאי מתנאי השימוש.
 

9. הגבלת אחריות  

9.1 קשרי תעופה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי קשרי תעופה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי, במערכות תקשורת, אצל קשרי תעופה או אצל מי מספקיה.
9.2 האתר מסופק לך "כמות שהוא" ("As Is") ולפי זמינותו ("As Available") ללא כל התחייבות ו\או מצג ו\או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קשרי תעופה בגין האתר, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך. קשרי תעופה  אינה מבטיחה כי האתר יענה על דרישותיך או כי פעולת האתר תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, קשרי תעופה מחריגה בזאת כל אחריות, לרבות אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. קשרי תעופה אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באתר. קשרי תעופה לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש באתר, אפילו אם קשרי תעופה הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.
9.3 קשרי תעופה תהיה אחראית אך ורק לנזקים הכספיים אשר יגרמו למשתמש, ככל שייגרמו, בשל רשלנותה או בשל הפרה מכוונת של התחייבויותיה על פי תנאי השימוש. אחריותה זו של קשרי תעופה  תהיה מוגבלת עד לגובה הסכום ששולם על ידי המשתמש הנפגע בעבור השירות הספציפי. 
9.4 אתה מאשר כי לאחר שקראת והבנת את תנאי השימוש בכלל ותנאי הגבלת האחריות בפרט, קיבלת על עצמך את תנאי הגבלת האחריות המהווים חלק מתנאי השימוש, וכי הנך מודע לכך שתנאים אלה מהווים חלק מהותי מתנאי השימוש מתנאי השימוש ואתה מאשר כי הדבר נלקח על-ידך בחשבון בהחלטתך לקבל על עצמך את תנאי השימוש.
9.5 למען הסר ספק מובהר  כי אין בתנאי הגבלת האחריות המפורטים בסעיף ‎9 זה בפרט או בתנאי השימוש בכלל כדי לגרוע מאחריותה של קשרי תעופה על פי כל דין.
 

10. תכנים מסחריים   

10.1 יכול והאתר יכלול תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.
10.2 קשרי תעופה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. קשרי תעופה  אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
10.3 כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. קשרי תעופה  איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.
10.4 על אף האמור לעיל, הנך מסכים בכל מקרה לקבל מקשרי תעופה בדואר האלקטרוני או בכל דרך אחרת מידע אודות שירותים נוספים שקשרי תעופה  מציע מעת לעת.
10.5 ככל שהאתר מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, החברה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. לינקים כאמור עומדים לרשותך באתר רק לנוחותך ואין החברה אחראית ללינקים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב את האתר על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם החברה, דע כי הנך עושה זאת על אחריותך בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן או פגיעה בפרטיות שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים ו/או אפליקציות אחרות. החברה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'.  אנו ממליצים כי כאשר אתה מופנה לקישורים (Links), אתרים, אפליקציות ולתכנים של צד ג', תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, אפליקציות ותכנים כאמור ותוודא כי האתר מתאים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט . 
10.6 במידה ומוצג באתר ו/או יצירות שבבעלותך באופן שלדעתך פוגע בפרטיותך ו/או הינו פוגעני ו/או מהווה דיבה, הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה בבקשה להסירו בכתובת [service@aviation-links.co.il]  תוך הפנייה מדויקת (כולל URL) לתוכן הפוגעני וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן אכן יימצא כפוגעני הוא יוסר על ידינו ותשלח אליך הודעה בעניין.
 

11. שינויים באתר, הפסקת השירות ותמיכה

11.1 על קשרי תעופה לא חלה כל חובה על פי תנאי שימוש אלו לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של האתר. 
11.2 קשרי תעופה  תוכל לשנות מעת לעת את מתן השירות, לרבות מבנה השירות, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, לרבות הסרת אתר קיים והוספת שירותים נוספים – שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד קשרי תעופה. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, בשל שדרוג מערת קשרי תעופה, הוספת או גריעת תכנים או כל שינוי שקשרי תעופה תראה לנכון לעשותו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קשרי תעופה בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 
11.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית קשרי תעופה להפסיק בכל עת את מתן האתר או לבצע בו שינויים, כולו או מקצתו. 
11.4 קשרי תעופה עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינות האתר על מנת שתהנה ותפיק תועלת רבה מהשימוש בו. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי באתר, אנא הודע לנו באמצעות דואר אלקטרוני [service@aviation-links.co.il]. אין ביכולת קשרי תעופה להבטיח שכל תקלה תבוא על פתרונה וקשרי תעופה עומדת לרשותך בכל בעיה פרטנית. 
 

12. סיום ההתקשרות

12.1 קשרי תעופה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם משתמש או לחסום את המשתמש מלבצע פעולות, אם קיים חשש להפרת תנאי השימוש או לשימוש לא מורשה, או שתשלום המגיע מן המשתמש לא נפרע במועדו ובמלואו או שהמשתמש הכחיש עסקה שנעשתה בשמו. קשרי תעופה לא תהיה חייבת בהתרעה מראש אך תודיע למשתמש מיד עם החסימה באמצעות האתר או דואר אלקטרוני.
12.2 מדיניות הפרטיות העדכנית של קשרי תעופה נמצאת בכל עת בכתובת [www.kishrey-teufa.co.il\about\privacypolicy.html], והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 

13. דין וסמכות שיפוט 

13.1 על תנאי שימוש אלו ועל פרשנותו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מתנאי שימוש אלו. 
 

14. שונות 

14.1 תנאי שימוש אלו מייצג את מלוא ההסכמה בנוגע לאתר של קשרי תעופה. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאי שימוש אלו אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.
14.2 קשרי תעופה  תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפי המשתמשים, עם הטמעתם באתר. קשרי תעופה תפרסם הודעה על כל שינוי מהותי כאמור באתר. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך באתר נכון לתאריך שבו האתר עודכן לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי לתנאי שימוש אלו. המשך השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.
14.3 שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד החברה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או הדין לא תחשב לוויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שימוש אלו או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.
14.4 אי מימוש זכויותיה של קשרי תעופה  על פי תנאי השימוש אין משמעו כי קשרי תעופה מוותרת עליהן. 
14.5 קשרי תעופה  תהא רשאית להודיע או לעדכן את המשתמש בנושאים שתמצא לנכון באופן המפורט לעיל וככל שלא פורט באופן דווקני, באמצעות הדואר האלקטרוני של המשתמש. 
14.6 החברה רשאית להסב תנאי שימוש אלו, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר תנאי שימוש אלו לצד ג' ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. 
14.7 אין בתנאי שימוש אלו כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין תנאי שימוש אלו בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.
14.8 אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.
14.9 לחברה תהא הזכות לקזז מכל סכום ו/או זכות ו/או טובת הנאה ככל שיגיעו לך מהחברה (לרבות מאת מי מטעמה), כל סכום ו/או זכות ו/או טובת הנאה שיגיעו לנו ו/או למי מטעם החברה ממך.
 

15. פרטי התקשרות 

15.1 קשרי תעופה בע"מ רחוב נירים 2 תל אביב מיקוד 6706037,   service@aviation-links.co.il
תמונה של ברצלונה
תמונה של פריס
תמונה של כרתים