אחריות ותנאי התקשרות


נוסע/ת יקר/ה, ביצוע הזמנתך מהווה אישור מלא לכל התנאים והנהלים המופיעים מטה ולכן על אחריותך לקרוא בעיון רב את תנאי ההתקשרות
 
התנאים והנהלים המובאים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנתך. ידיעתך אותם, תתרום למימושה של הזמנתך, על הצד הטוב ביותר.

**שימו לב**
מידע לנוסעים - טיסה וחופשה בתקופת הקורונה.
משום שההגבלות והדרישות לגבי חופשה בטוחה מקורונה משתנות ממדינה למדינה וכן משדה תעופה למשנהו ובין חברות התעופה, אתם מתבקשים לבדוק מראש את ההנחיות לגבי הטיסה, עטיית מסיכה בה וכן לגבי התנאים לגבי יציאה מהארץ, חזרה אליה וכן כניסה ויציאה ממדינת היעד שלכם. בדקו מה האישורים שעליכם להשיג או אילו טפסים עליכם למלא כדי שהמעבר בשדה התעופה יעבור בצורה חלקה ושהחופשה שלכם תתחיל בנוחות ובצורה נעימה.
תוכלו להתעדכן באתר משרד הבריאות וכן באתר קשרי תעופה לגבי התנאים השונים.

תנאים ואחריות:
כללי –חברת קשרי תעופה בע"מ ו/או דרך החופש בע"מ (להלן: "החברה") משמשת כמקשרת וכמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין ספקי השירותים בארץ ובחו"ל (כגון: חברות תעופה, בתי מלון וכד'), בהתאם לפרטים המפורטים במסגרת כל הזמנה, כאשר האחריות על ביצוע השירותים בפועל לרבות טיבם ואיכותם מוטלת במלואה על ספקי שירות אלו, למעט במקרים בהם ניתן להטיל אשם על החברה.
החברה מתחייבת לבצע כל הזמנה במיומנות ובמקצועיות, ולמסור את כל המידע הרלוונטי לעסקה ע"י ביצוע ההתאמה למבוקש.
החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתקלות כלשהן הנובעות עקב ביצוע לקוי ו/או חלקי של השירותים המבוצעים ע"י ספקי השירות ו/או כאלו הנובעות עקב נסיבות שאינן בשליטתה כדוגמת: שביתות, מזג אוויר, ימי חג, מלחמות, מגפות, פשיטות רגל, תקלות טכניות וכדומה.
יודגש כי בטרם אישורה הסופי של כל הזמנה על ידי ספקי השירות השונים בארץ ו/או בחו"ל, תיחשב כל הזמנה כהזמנה על תנאי עד למועד אישורה הסופי ולפיכך לא תחייב את החברה, אלא בגדר בקשה לביצוע הזמנה בלבד.
מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה ו/או תלונה של נוסע כנגד השירותים המוזמנים תובא בפני החברה בזמן אמת ומייד עם היוודע לנוסע על התקלה או במועד הקרוב לכך, ככל הניתן.
החברה לא תקבל תלונות ו/או טענות אשר יתקבלו אצלה לראשונה רק לאחר מימוש מלוא החופשה וחזרת הנוסע ארצה.
תנאי דמי הביטול –
חיובים וביטולים - מחובתו של כל לקוח להתעדכן בשיעור דמי הביטול בכל מוצר ו/או שירות בהתאם לתנאי הספק ו/או בהתאם לתנאים המפורטים מטה.
שימו לב! במידה ותיאלץ לבטל את הזמנתך, על כל ההזמנות חלים דמי שינוי ו/או דמי ביטול כפי שפורטו לעיל מרגע ביצוע ואישור ההזמנה והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981:
א. בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 26 לחוק): רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, ובלבד שהביטול יעשה לפחות 7 ימי עבודה קודם למועד בו אמור השירות להינתן ובכתב. בהתאם לקבוע בחוק בביטול ההזמנה "יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או של 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מבניהם".
ב. בעסקת מכר מרחוק לפי תיקון 47 לחוק הגנת הצרכן: רשאי הצרכן, בן 65 ומעלה ו/או אדם עם מוגבלות ו/או עולה חדש, לבטל את העסקה בתוך ארבע חודשים מיום ביצועה, ובלבד שהעסקה שרכש הינה עבורו ו/או עבור אדם העונה על דרישות סעיף 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן, בכפוף לכך שהצרכן הציג תעודה מתאימה לצורך הביטול העסקה לפי סעיף זה ובלבד שנותרו 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני המועד בו היה אמור השירות להינתן ובכתב.
ג. בעסקת מכר מרחוק לרכישת שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל: החברה רשאית להציע לצרכן, את אותם שירותים בשתי חלופות עליהן צריכה החברה לתת גילוי מראש (בשלב השיווק מרחוק ו/או באתר האינטרנט): הראשונה - כולל זכות ביטול כקבוע בחוק הגנת הצרכן הישראלי, השנייה - לפי מדיניות הביטול של נותן השירות (אשר תגבר על הוראות חוק הגנת הצרכן, אף אם היא קובעת שלא תהיה לצרכן זכות ביטול, בדומה לאתרי אינטרנט בינלאומיים).
ד. רשאי צרכן לבטל חוזה, עד 14 ימים ממועד כריתתו עקב פגם או אי התאמה בין השירות שסופק לשירות שפרטיו נמסרו לצרכן או עקב אי אספקת השירות במועד או כל הפרה אחרת של החוזה וזאת ללא דמי ביטול.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.
יובהר למען הסר ספק כי כל ביטול הנעשה בדמי ביטול מלאים של100% לא יקנה זכות כלשהי לנוסע, לרבות לא להחזר כספי כלשהו, למעט החזר בגין מיסי נמל והיטלי ביטחון ששולמו בהזמנת כרטיסי טיסה. לבקשת נוסע, החברה תפנה אל חברת התעופה הרלוונטית לשם קבלת החזר בגין האמור בלבד ועבור הנוסע.
כל דמי ביטול בהתאם להוראות פרק זה, למעט ביטול מכוח החוק, יחשבו כפיצוי מוסכם בהתאם להוראת סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1971.
כל בקשה לשינוי כלשהו לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור – שינוי שם, ו/או שינוי מועד ו/או שינוי יעד ו/או כל שינוי אחר - דינו כבקשת ביטול למעט באם צוין אחרת על ידי ספק השירותים.

על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה על ידי הספק. בהתאם לתעריפים של החברה ו/או הספקים השונים, המשתנים בהתאם לכל מוצר וכמפורט להלן, שימו לב כי מוצרי קשרי תעופה מסומנים כך באתר באופן בולט:
דמי ביטול חבילות נופש ו/או טיסות שכר (צ'רטר):
 • מרגע ביצוע ההזמנה עד 30 ימי עבודה לפני היציאה 100 דולר דמי ביטול לאדם.
 • מ- 29 עד 14 ימי עבודה לפני היציאה –50% דמי ביטול לאדם.
 • מ- 13 עד 7 ימי עבודה לפני היציאה –80% דמי ביטול לאדם.
 • מ- 6 ועד ליום היציאה 100% דמי ביטול.
דמי ביטול לטיסות סדירות/low cost / ספקי טיסות וחבילות נופש/טיולים מאורגנים אחרים: 
 • טיסות בינלאומיות: על פי דמי הביטול של חברות התעופה השונות ותוספת של $50 דמי טיפול לנוסע.
 • טיסות פנימיות (בחו"ל):מרגע ביצוע ההזמנה 100% דמי ביטול.
 • כל שינוי בהזמנה לאחר ביצועה כרוך בדמי שינוי/טיפול.
 
** דמי הביטול שלעיל לא יחולו על טיולים מיוחדים אשר לגביהם יצוינו דמי ביטול ספציפיים כגון, אך לא רק: טיולי טבע, טיולים הכוללים שייט, טיולי אקסטרים וכד'.
ימי עבודה: ימי א'-ו'  שאינם חג בשעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות.
 
דמי ביטול לטיולים ללפלנד:
 • עד 45 יום לפני היציאה 100 יורו לנוסע.
 • מ- 45 עד 30 יום לפני הנסיעה 250 יורו לנוסע.
 • מ- 30 יום ועד 8 ימים לפני הנסיעה: 350 יורו לנוסע.
 • מ- 7 ימים ועד מועד היציאה: דמי ביטול מלאים.
 
דמי ביטול שיט:בהתאם לתנאי הביטול של חברות השיט אשר יוצגו ויישלחו ללקוח במלואם בעת ביצוע ההזמנה.
דמי ביטול לחבילות ספורט ו/או הופעות:לאחר חוק הגנת הצרכן דמי ביטול מלאים של 100% (non-refundable).
 
דמי ביטול קבוצות סגורות:בהתאם לתנאי דמי ביטול  ספציפיים לכל קבוצה אשר יוצגו ויישלחו ללקוח במלואם בעת ביצוע ההזמנה.
דמי ביטול חבילות צעירים:
 • מרגע ביצוע ההזמנה עד 30 ימי עבודה לפני היציאה 600ש"ח דמי ביטול לאדם (דמי המקדמה)
 • מ-29 עד 14 ימי עבודה לפני היציאה- 50% מערך ההזמנה.
 • מ- 13 עד 7 ימי עבודה לפני היציאה- 80% מערך ההזמנה.
 • מ- 6 עד 0 ימי עבודה לפני היציאה- יחולו דמי ביטול בשיעור 100% .
 
דמי ביטול לטיולים מאורגנים:
טיסות סדירות:
 • מרגע ביצוע ההזמנה עד 45 ימי עבודה לפני היציאה 100 דולר דמי ביטול לאדם.
 • מ-44 עד 30 ימי עבודה לפני היציאה- 25% דמי ביטול לאדם
 • מ-29 עד 21 ימי עבודה לפני היציאה –40% דמי ביטוללאדם.
 • מ-20 עד 14 ימי עבודה לפני היציאה –50% דמי ביטול לאדם.
 • מ- 13 עד 7 ימי עבודה לפני היציאה –70% דמי ביטול לאדם.
 • מ- 6 עד 3 ימי עבודה לפני היציאה –90% דמי ביטול לאדם.
 • מיומיים ועד ליום היציאה 100% דמי ביטול.
טיסות שכר:
 • מרגע ביצוע ההזמנה עד 30 ימי עבודה לפני היציאה 75 דולר דמי ביטול לאדם.
 • מ-29 עד 21 ימי עבודה לפני היציאה- 20% מערך ההזמנה
 • מ- 20 עד 14 ימי עבודה לפני היציאה- 50% נערך ההזמנה.
 • מ-13 עד 7 ימי בודה לפני היציאה- 75% מערך ההזמנה.
 • מ-6 עד 3 ימי עבודה לפני היציאה 90% מערך ההזמנה.
 • מיומיים עד תאריך היציאה 100% דמי ביטול.
דרכי ההודעה על ביטול העסקה –
בדוא"ל : kishrey.service@aviation-links.co.il
בפקס : 03-6388808
בטלפון: 03-5205077
באתר בלינק: https://www.kishrey-teufa.co.il/cancel_reservation.html
במסגרת כל בקשה לביטול עסקה מכל סיבה חובה על הלקוח לצרף את הפרטים המלאים, לרבות שם מלא, תעודת זהות, מספר דרכון, מספר הזמנה ותאריך היציאה.
לאחר קבלת כל הפרטים לעיל יבוצע ביטול ההזמנה בהתאם לתנאיה ו/או בהתאם לדין ויישלח אליך אישור על ביטול הזמנתך – יש לוודא ולעקוב כי בקשת הביטול אכן נתקבלה וטופלה.
קבלת מסמכי נסיעהעל הנוסע לבדוק את כל חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים אכן בידיו (כגון כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון, להעברות, השכרת רכב, וכו') ולוודא כי כל הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה ואת פרטי הנוסעים במדויק.
לידיעתך, מימוש ההזמנה ואספקת השירותים המוזמנים על ידי החברה מותנה, כמובן, בקבלת מלוא התשלום עבור ההזמנה בידי החברה ובטרם מימושה. אין החברה תספק מוצר ו/או שירות כלשהו אלא לאחר שקיבלה את מלוא התשלום בגינו בשום מקרה ובשום מצב.
ביצוע ההזמנה מול צד שלישייובהר כי כאשר ההזמנה מתבצעת אל מול צד שלישי כלשהו (כגון סוכנות נסיעות, אתרי מסחר מקוונים, אתרים להשוואת מחירים וכד') ולא מול החברה באופן ישיר, אין החברה אחראית על המידע המועבר בין הצד השלישי לבין הנוסע ולהיפך ואין החברה אחראית על מצב שבו הצד השלישי לא העביר את כספי הנוסע אל החברה מכל סיבה שהיא ולא תהא לנוסע כל טענה כנגד החברה בנוגע לאמור. למען הסר ספק, אין החברה מחויבת לספק שירותים או מוצרים כלשהם (גם במקרה שבו שלחה החברה לנוסע "אישורי הזמנה", "שוברים", "כרטיסי טיסה" וכו'), אלא לאחר שקיבלה את מלוא התמורה בגין שירותים או מוצרים אלו הן ישירות מהנוסע והן על ידי צד שלישי שדרכו בחר הנוסע לבצע את ההזמנה.
הזמנה באתר האינטרנט -בעת ביצוע הזמנה עצמאית ומקוונת באתר האינטרנט, יש לוודא כי כל רכיבי ההזמנה אושרו, במידה ולא, או כאשר קיים ספק, יש ליצור קשר באופן מידי עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון: 03-5205020.
כוח עליון –החברה תהיה פטורה מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכנית החופשה בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, פשיטת רגל ו/או חדלות פירעון ו/או הפסקת פעילות של מי מספקי השירות, תקלות טכניות ו/או כל נסיבה אחרת של כוח עליון שמעבר לשליטת החברה בין אם צפוי ובין אם בלתי צפוי.
מזג האוויר -החברה אינה יכולה להתחייב על תנאי מזג האוויר השוררים במהלך החופשה.
ביטוח-לתשומת ליבך, ההזמנה אינה כוללת ביטוח מכל סוג שהוא ועל כן על הנוסע לדאוג בהקדם לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך לרבות פוליסת ביטוח רפואי, ביטוח אישי וביטוח נסיעות לחו"ל. מומלץ מאוד(!) לרכוש פוליסת ביטוח נסיעות הכוללת גם סעיף של ביטול טיסה מכל סיבה שהיא, וכן ביטוח מטען (כבודה) וזאת מיד בתום ביצוע ואישור ההזמנה. ככל שהלקוח בוחר על דעת עצמו שלא לבצע ביטוח, תחול האחריות הבלעדית על הלקוח.
יובהר כי חברתנו אינה חברת ביטוח ועל כן, לקבלת ייעוץ אישי ורכישת פוליסה מתאימה יש לפנות לחברות הביטוח השונות מיד לאחר אישור ההזמנה כאמור.
דרכונים ואשרות כניסה למדינה זרה -באחריות הלקוח להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום החזרה ארצה, כשהוא במצב שלם, תקין וללא קרעים או כתמים כלשהם, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות בהתאם לכל מדינת יעד ובהתאם לחוקיה (כולל למדינות בהן יש עצירת ביניים "קונקשיין").
כמו כן, מחובתו של לקוח לציין בפני החברה אם ברשותו דרכון זר שאינו ישראלי לצורך התאמה בגין המידע הדרוש לשם כניסה למדינה זרה. הכניסה למדינות שונות הינה בהתאם לדרכון אשר ברשות הנוסע, דין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת.
כל טיפול בדרכון, אשרה וכיו"ב הינו באחריות הנוסע בלבד.
על פי הוראות משרד הפנים נוסע המחזיק בדרכון ישראלי או בתעודות מעבר ישראלי, חייב לצאת בעזרתו מהארץ, גם אם ברשותו דרכון נוסף שאינו ישראלי.
באחריותו של כל לקוח למסור את כל המידע שברשותו, בכדי לוודא כי לא חלה עליו כל הגבלה ו/או מגבלה משפטית לצאת מגבולות הארץ. באחראיות הלקוח לבדוק כי דרכונו בתוקף, ויש עמו את כלל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה.
טיסותטיסות עשויות להיות גם טיסות שכר ("צ'רטר") ו/או טיסות סדירות,low cost, וספקי טיסות אחרים פרטיהן עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לדרישות חברות התעופה השונות ו/או שדות התעופה ו/או עקב אילוצים בלתי צפויים כגון תקלות טכניות, אף לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדי ההמראה, מסלולי הטיסה ופרטי חב' התעופה המפעילה את הטיסה בפועל. באחריות הלקוח לוודא אם חלו שינויים בפרטי הטיסה ולהשאיר פרטי התקשרות לצורך עדכון בכל שינוי, ככל שאלו ימסרו ע"י חב' התעופה.
נסב את תשומת לב הלקוח לחוק שירותי תעופה ולפיו המוביל האווירי ו/או הספק רשאי לבטל את כרטיס הטיסה ובלבד שמסר הודעה ללקוח לא פחות מ-14 ימים טרם מועד הטיסה.
האחריות על תובלת הנוסעים וכבודתם בפועל חלה על חברת התעופה (להלן: "המוביל האווירי" ו/או "מפעיל הטיסה") לרבות בשל עיכובים, שינויים, ביטולים במועדי הטיסות הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתה של החברה וזאת בהתאם לכל דין ובהתאם לנסיבות ולשירות המוזמן. החברה מתחייבת להודיע לנוסע על כל שינוי ו/או עדכון כלשהו, ככל שהובא זה לידיעתה מראש וככל והנוסע אכן השאיר פרטי התקשרות מלאים ליצירת קשר בהם היה זמין.
הזכות בידי המוביל האווירי, ללא הודעה, להשתמש במובילים או בכלי טיס, ממלאי מקום, ובמקרה הצורך לשנות או להחסיר כל מקום חניה הנקוב בכרטיס. לוחות הזמנים ניתנים לשינוי ללא כל הודעה מראש. דינים אלה מתירים לחברות התעופה ו/או לחברה בהתאם לשיקולים מקצועיים ואופרטיביים לערוך שינויים במועדי המראה ו/או הנחיתה, בשדות התעופה להמראה ו/או נחיתה, כמו כן לערוך נחיתות ביניים ע"פ הצורך וכל זאת לעיתים ללא כל הודעה מוקדמת מראש על כך.
בקשות מיוחדות -החברה תעביר לספקיה כל בקשה מיוחדת של הנוסע [למשל, אך לא רק: ארוחות מיוחדות בטיסה, מקומות ישיבה במטוס, כיסא גלגלים, קלנועית, ציוד מיוחד לתינוקות, סוג מיטות, חדרים מקושרים ו/או צמודים, VIP], אולם אין היא מתחייבת כי הבקשה תמולא, אלא אם מדובר בבקשה מהותית של הלקוח מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואשר אושרה בידי הספק ביחד עם אישור ההזמנה ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה ו/או בפרטי ההזמנה.
הארוחותהמסופקות בטיסות, ככל שמסופקות, הן באחריות בלעדית של המוביל האווירי. חברתנו אינה יכולה להתחייב לספק אוכל מיוחד (כשר, צמחוני, טבעוני וכו'), גם אם המזון הוזמן מראש ע"י הנוסע. יובהר כי הבקשות מועברות ישירות לחברות התעופה, אספקת המזון המבוקש הנה באחריות המוביל האווירי ובשליטתו הבלעדית.
שדות תעופה/חברות תעופה -אין החברה אחראית לנהלי ביטחון ו/או בטיחות ו/או נהלי עליה למטוס, החלים בשדות התעופה וחברות התעופה השונים בעולם. לרבות נהלי ולו"ז פתיחת וסגירת שער העלייה למטוס, עמדת הצ'ק-אין, נהלי הושבה במטוס, איסור העלאת מכשירי חשמל, מצלמות, מוצרי טואלטיקה וכד'. הרשימה לעיל מהווה דוגמה בלבד ואינה בגדר רשימה ממצה.
התייצבות בשדה התעופה -חלה החובה להתייצב בעמדת הצ'ק-אין של חברת התעופה בשדה התעופה ובטרמינל הרלוונטי הן בארץ והן בחו"ל 3 שעות קודם מועד ההמראה והכל כמפורט על גבי כרטיסי הטיסה עצמם.
אשרור טיסת חזרה -עליך לאשרר את טיסת החזור 72 שעות לפני תאריך החזרה, בהתאם לפרטים המופעים בכרטיס הטיסה שבידך וכן לוודא בערב שלפני טיסת החזור כי אין כל שינוי.
פרטים ליצירת קשר –על הנוסע חלה האחריות למסור פרטים ליצירת קשר לרבות מספר טלפון בעת שהותו בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, מסרוני "וואטסאפ" וכד' וזאת על מנת שיוכל לקבל הודעות ועדכונים חשובים הנוגעים להזמנתו לרבות שינויים במועדי ולוודא כי ניתן להשיגך באמצעות מספר טלפון זה.
כבודה -תובלת המזוודות והמטען הינה באחריות הבלעדית והמלאה של חברת התעופה המבצעת בפועל את התובלה האווירית, לרבות בשל אובדן ו/או איחור ו/או כל נזק הנגרם לכבודה וכיוצא באלו.
בכל מקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם, עליכם לפנות באופן מידי אל נציג חברת התעופה אשר יפנכם אל משרד סוכן השינוע (שירותי הקרקע) באולם שדה התעופה ולדאוג למלא טופס תלונה מלא בגין אובדן/נזק למטען ולשמור את העתקו.
יובהר כי החברה אינה אחראית בגין חיוב עבור כבודה ו/או משקל כבודה עודף. על הנוסע להתעדכן בנהלי חברת התעופה הרלוונטית.
יש לשים לב, כי תעריפי הכבודה ו/או כל שירות אחר בעת ביצוע התובלה האווירית נגבה בהתאם למדיניות של חברת התעופה, חברות התעופה רשאיות לגבות תוספת תשלום בגין משקל עודף לרבות כבודת יד לפי תעריף שנקבע על ידן וע"פ שיקול דעתן הבלעדי.
נשים בהריון -חלה החובה להתעדכן במדיניות ובנהלים של חברת התעופה הרלוונטית. חובה להציג אישור רפואי בשפה האנגלית המעיד עלתקינות ההיריון ואי מניעה להשתתף בטיסה (אשר ניתן בסמוך למועד הטיסה). הגעה לטיסה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב הצוות האוויר להתיר לנוסעת ההרה להשתתף הטיסה. נשים בהיריון מעבר לשבוע 27 אינן מורשות לטוס בהתאם לאמנות הבינלאומיות, על הלקוחה לעדכן את סוכן הנסיעות בטרם ביצוע ההזמנה.
תינוקות-  מחיר כרטיס טיסה לתינוק תקף עד גיל שנתיים (ולא יום מעבר לכך) נכון למועד הטיסה בפועל. (הן בטיסת ההלוך והן בטיסת החזור)
העברות  -העברות הנוסעים משדה התעופה לבית המלון ובחזרה (בחבילות בהן קיים שירות העברות בלבד) תתבצע במרוכז באמצעות אוטובוס אשר ברוב היעדים פועל כמאסף במסלול קבוע בין בתי המלון השונים, ועל כן, ייתכן כי הנסיעה תתעכב ו/או תתארך עקב המתנה לכלל הנוסעים ו/או איסוף/הורדת נוסעים בבתי מלון שונים. ההעברות הינן באחריות הספק המקומי ויש לפנות לנציג הספק המקומי אשר ממתין לכלל הנוסעים בשדה התעופה בכל מקרה של בעיה.
נציג -בחלק מאזורי הנופש נמצאים נציגים ישראלים שהם נציגים המועסקים ע"י הסוכן המקומי. תפקיד הנציג לקבל את הנוסע בהגעה [כאשר משולם עבור שירות זה] לדאוג להעברתו למלון, ומהמלון בסיום חופשתו לשדה"ת לטיסתו חזרה. הנציגים משתדלים לעשות כמיטב יכולתם בכדי לפגוש את הנוסע במהלך חופשתו בכדי לתת לו אינפורמציה על סיורי הבחירה המאורגנים ע"י הסוכן המקומי ואין אנו אחראים כאשר אין הנציג מצליח להגיע לכל נוסע ונוסע ולמעט העברות מ/אל המלון אין אנו אחראים לפעילויות אחרות של הנציג. מספר הטלפון של הנציג מטעם הספק המקומי מופיע על גבי השובר וניתן לפנות אליו בכל שאלה.
סיורי בחירה -נמכרים ומבוצעים ע"י משרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם. ואין לחברתנו כל חלק ו/או אחריות בכל הקשור להם. סיורי הבחירה מותנים במספר מינימום של משתתפים ועל כן ייתכן כי סיור בחירה מסוים יבוטל על אף שכבר הייתה הרשמה לסיור.
מניין הימים: במניין הימים מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מ/ ל ישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים את הימים במלואם.
בתי מלון-הנוהג המקובל לכניסה לחדרים בבתי מלון בחו"ל והיציאה מהם הינו כדלקמן: כניסה מהשעה 14:00 ויציאה עד השעה 12:00 בצהריים. רמת בתי המלון ודירוגם נקבע ע"י משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה. חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אי אלו מהמתקנים או להפסיק מתן שירות כלשהו ואין לחברתנו אחריות למצבים אלה. החברה אינה אחראית להליכי שיפוץ ובנייה בבית המלון ובסמוך לו. במרבית בתי המלון נדרש תשלום נוסף במקום עבוד שירותים מיוחדים ועבור שימוש במתקנים מיוחדים, כמו: סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכה וכדומה. בחברה לא יתקבלו תלונות במקרים של דרישת תשלום במלון.בבתי מלון בחלק במדינות העולם גובים מס מקומי/מיסי לינה, מס המשולם ישירות במלון על ידי הנוסע ובהתאם להחלטת הרשויות המקומיות.
החברה אינה אחראית להפעלתו היומיומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, נהלי ניקיון החדרים, תפריט חדר האוכל ושעות פעילותו, שעות הפעלת מיזוג אויר וכדומה.
כל הפרטים המפורסמים אודות בית המלון לרבות תיאורו, מתקניו, תמונותיו וכד' מפורסמים על ידי בית המלון עצמו ואין החברה נושאת באחריות על פרסומים אלו.
הגעה מאוחרת -במידה והנוסע מתעתד להגיע למלון לאחר השעה 18:00 יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה [במידה ולא תימסר הודעה מראש לא תישא החברה באחריות כלשהיא במידה ולא יישמר חדר עבור הנוסע].
מיזוג אוויר -אנו מציינים בפניך במפורש כי אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותנו וכי לא נוכל לשאת באחריות כלשהי להפעלתו גם אם מצוין בתיאור המלון כי המלון מצויד במערכת מיזוג אויר. ההפעלה של המזגנים הינה בשליטת בתי המלון בלבד.
"הכול כלול" -לכל מלון מדיניות משלו למסגרת "הכול כלול" ובחלק מהמלונות נדרשים הנוסעים לשלם תשלום נוסף על חלק מהשירותים, המשקאות והמזון ולכן על הנוסע לוודא מראש ובטרם ביצוע ההזמנה כי המדיניות של בית המלון לשביעות רצונו ותואמת לצרכיו.
RUN OF THE HOUSשיבוץ החדרים -ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרותנו להבטיח מראש חדר הממוקם עפ"י דרישות הלקוח, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת ו/או עם נוף כזה או אחר ו/או עם מרפסת ו/או חדרים צמודים וכן הלאה. קבלת החדרים במלון היא על פי המצאי הקיים ובהתאם לשיקולו הבלעדי של בית המלון. במספר בתי מלון קיימים אגפים שונים בנוסף לבניין המרכזי, וילות, בונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין החברה יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי. כמו כן, במידה ומוזמנים מספר חדרים על ידי המזמין אין באחריות "החברה" להבטיח שכל הנוסעים ישוכנו בסמוך ואף לא באותה קומה ו/או באותו אגף.
חדרים זוגיים- ברוב בתי המלון בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה זוגית אף אם הועברה בקשה מראש.
TRIPLE / QUAD- במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה– במקרה של הזמנת חדר ליותר מ - 2 אנשים תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה מתקפלת או מיטות נוספות לחדר זוגי, ואין באפשרותנו להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה.
בקשות מיוחדות-במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, לרבות בנוגע לקבלת חדר כזה או אחר ו/או כל בקשה אחרת של הנוסע בנוגע לחופשתו, מתחייבת "החברה" להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר והובטח לנוסע בכתב ומראשבעת אישור ההזמנה כי בקשתו תקוים.
ארוחת בוקר-  המחירים בארצות אירופה כוללים ארוחת בוקר קונטיננטלית [אלא אם מצוין אחרת]. אין אנו מתחייבים כי ארוחת הבוקר תסופק בחדר האוכל של המלון. נדגיש כי במקרה של ארוחות במלון שלא מומשו במסגרת חבילת הנופש בגין שינוי מועדי הטיסות – לא יינתן החזר בעבורן. נוסעים שיגיעו לבית המלון לאחר שעת הסגירה של חדר האוכל יקבלו לעיתים ארוחה קרה בחדר האוכל ו/או בחדרים.
רישום יתר ע"י בתי מלון -ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר ועל פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל אישור עבורם מראש. במקרה של רישום יתר ע"י בתי המלון, חלה האחריות על ספק בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה דרגת תיירות של המלון אותו רכשו הנוסעים. האחריות לכך, לרבות העברה למלון החלופי חלה על הנהלת המלון ו/או הסוכן המקומי. יובהר כי ככל ולנוסע טענות בגין המלון החלופי שסופק לו – עליו לפנות באופן מידי ובזמן אמת אל סוכן הנסיעות מטעמו ו/או אל נציגי חברתנו על מנת שאלו יוכלו לסייע בידו לאלתר.
השכרת רכב-  על השוכר (הרשום בשובר) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל על שמו, וברישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון בינ"ל כשהם תקפים (לשנה לפחות) ופרטיהם זהים. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. אין החברה אחראית ולא תישא בתשלומים בגין שעות חניה נוספות גם אם שעות נוספות אלה לא נגרמו בשל מעשיו או מחדליו של הנוסע/הלקוח לרבות בגין עיכובים/ביטולים של טיסות. דיני תעבורה של כל מדינה ניתן לבדוק באינטרנט או במ.מ.ס.י.
במועד ביצוע הזמנתך, עליך להקפיד למסור את שעת ההגעה המדויקת לתחנת ההשכרה. מובא בזאת לידיעתך כי הרכב המוזמן ישמר עבורך עד שעתיים משעת ההגעה שמסרת. כמו כן, עליך לוודא כי לא חלות הגבלות לגבי מסלול הנסיעה שאתה מתכנן. כגון: כניסה לארצות, מעבר על גבי מעבורות וכדומה. הזמנתך תאושר לקבוצת רכב ולא לסוג רכב. כל קבוצה מכילה מספר סוגים של כלי רכב הניתנים לשינוי מעת לעת.
יום ההשכרה הינו בן 24 שעות (או חלק מהן מרגע קבלת הרכב המושכר, על כל איחור בהחזרת הרכב יחול חיוב ביום שכירות נוסף וביטוחים. חובה להחזיר את הרכב המושכר במסגרת שעות העבודה של תחנת ההשכרה על מנת שחוזה ההשכרה ייסגר בנוכחותך.
גיל השוכר -באחריות השוכר לעדכן את החברה אם גילו נמוך מ-25 שנים. מובא בזאת לידיעתך, כי נהוג לקבוע גילאי מינימום ומקסימום אשר משתנים ממדינה למדינה ויש לבררם בעת ביצוע ההזמנה.
שובר ההשכרה -השובר תקף אך ורק לתחנת ההשכרה, תאריך ושעת לקיחת הרכב אשר צוינו על גביו מראש, בישראל.
שינויים וביטולים -בגין כל שינוי שתבצע, יונפק עבורך שובר חדש, לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של השובר.
כיסוי ביטוחי – על כל נוסע חלה החובה לבדוק את פרטי הכיסוי הביטוחי הניתנים ע"י חברות השכרת הרכב ותנאיהם וככל וברצונו לבצע שינוי ו/או להוסיף כיסוי כלשהו עליו לבצע זאת באופן ישיר אל מול חברת השכרת הרכב והכל בהתאם לנהליה ולמדיניותה של כל חברה.
CDWכיסוי ביטוחי -הנו כיסוי לנזקי הרכב השכור, בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק / גניבה.
TPכיסוי -הנו כיסוי נגד גניבת הרכב השכור, בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק / גניבה. אנו מפנים לתשומת לבך, שהכיסויים הביטוחיים לעיל, אינם מכסים נזק שייגרם למרכב התחתון של הרכב ולצמיגים.
 
חבילות צעירים:
 • חבילת צעירים הינה חבילה מוגדרת המוזמנת דרך מחלקת הצעירים של קשרי תעופה, (להלן: "קשרי תעופה צעירים" ו/או "חבילת צעירים").
 • החבילה כוללת בדרך כלל: טיסה, העברות הלוך ושוב, שהייה בבית מלון נבחר המותאם לקהל היעד הצעיר, מיסים והיטלים.
 • החבילה כוללת נציגים מקומיים דוברי עברית, המועסקים ע"י ספק מקומי ביעד הספציפי, מטרת הנציג הוא ליווי הנופשים בעת חופשתם.
 • בנוסף נציג הספק המקומי מציע מגוון שירותים נלווים כגון: השתתפות באטרקציות, מסיבות טיולים, סיורים, פארק מים וכדומה ביעד עצמו. לכן, כלל השירותים הניתנים ביעד הינם באחריות הספק המקומי בלבד ואינם באחריות קשרי תעופה.
חבילות ואירועי ספורט/הופעות -
 • כרטיסי המשחק מסופקים בזוגות/צמדים. צמדים - אפשר שיהיו אחד ליד השני, אחד מתחת לשני, באלכסון או שמעבר בניהם, לא ניתן להבטיח שלשות ורביעיות יחד, ולא ניתן להבטיח קירבה בין הזוגות אלא אם אושר במפורש בכתב/ במייל ממחלקת ספורט של החברה.
 • מחיר המכירה עשוי להיות שונה ממחיר הנקוב על הכרטיס.
 • לא מובטחת ישיבה ביציע אוהדים מסוים אלא אם צוין אחרת.
 • יש לפעול לפי ההנחיות על הכרטיס בנוגע לקבוצת האוהדים.
 • במשחקים מסוימים תיתכן קבלת כרטיס  מנוי למשחק, המנוי מושאל למשחק אחד ויש לפעול ע"פ ההנחיות שמצורפות, יש לשמור מפני אובדן וגניבה ולהחזירו בהתאם להנחיות. אי החזרת מנוי עלולה להיות כרוכה בקנס כספי.
 • במידה ונשלח ללקוח כרטיס אלקטרוני למשחק/להופעה (במייל או בכל דרך מקוונת אחרת) יש להדפיסו בצורה ברורה, ולשמור על שלמות הדף כאשר הברקוד צריך להיות מודפס בצורה איכותית וללא קיפולים, אחרת לא ייקרא בסורק ועלול לגרור אי כניסה למשחק/להופעה.
 • אין חברתנו אחראית למקרה של שינוי מועד או מיקום המשחק/ההופעה או ביטולו ע"י המועדון, או ע"י המארגנים או ע"י כל גורם מוסמך אחר.
 • אנו מציעים מגוון רחב של שדרוגים – יש לשים לב לשדרוגים ולהגדרותיהם המדויקות.
 • לעיתים, במשחקים גדולים ולצורך קבלת הכרטיסים, תקבע נקודת מפגש במרכז העיר, במקרים כאלה יעודכן הלקוח מראש או בעת ההעברות משדה"ת, ועליו להגיע מצויד בשובר ההזמנה ובתעודה מזהה. (רישיון נהיגה, דרכון, תעודת זהות)
 • במשחקים של ריאל מדריד כרטיסים מסופקים גם כ"מובייל טיקט" ולשם כך דרוש מייל פתוח בטלפון נייד וחכם של לקוחות.
 • דרכים נוספות לקבלת הכרטיסים: במלון עד חצות לילה לפני המשחק/ למגיעים ביום המשחק עד השעה 14:00.
 • בכל הזמנת אירועי ספורט/ מופעים יש לספק בעת ההזמנה מספר טלפון נייד ליצירת קשר - חשוב שללקוח יהיה טלפון זמין בחו"ל לצורך עדכונים והודעות חשובות.
 • כל אדם כולל תינוק חייב בכרטיס. בהופעות - גיל כניסה מינימאלי הינו 18, לחלופין ניתן להגיע בלווי מבוגר ולהצטייד בדרכון.
 • באחריות הנוסעים לעקוב טרם היציאה לחופשה וכן בסמוך למועד האירוע, את מיקומו ומועדו הסופי של המשחק/ ההופעה. 
 • יציאת קטינים- בהתאם לאמנות הבינלאומיות הנהוגות בעולם ובארץ,  קיים איסור על יציאת קטינים מתחת לגיל 18 לחו"ל שלא בלווי הוריהם או אפוטרופוס חוקי, אלא אם צויד הקטין באישור נוטריוני כדין ובהתאם לאישור הנדרש על פי כל מדינה. החברה ממליצה ללקוחותיה להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ ולוודא את כלל הפרטים קודם לנסיעה.
 
טיולים מאורגנים -הטיולים המאורגנים (להלן: "הטיול") מוצעים לציבור על ידי חברת "דרך החופש בע"מ" מקבוצת קשרי תעופה (להלן: "דרך החופש") וזאת בכפוף לכלל התנאים הכלליים (בשינויים המחייבים) ומובהר כי תנאי הטיול אשר יובאו להלן באים להוסיף ואין בהם בכדי לגרוע באמור בתנאים הכלליים, אשר מחייבים במלואם גם את הטיולים המאורגנים (בשינויים המחייבים) וככל וישנה סתירה כלשהי אזי יגבר הסעיף הספציפי וזאת בהתאם לשירות המוזמן. אין דרך החופש אחראית למידע שאינו נמסר על ידה ו/או הסותר את האמור כאן.
המסלולים המפורטים של הטיולים מתארים את אתרי הביקור הכלולים בטיול אך לא בהכרח את סדר הימים והביקורים, ונועדו לצורך פירוט כללי של מסלול הטיול המתוכנן בלבד ולא של סדר הפעלתו. יתכנו ביטולים ו/או שינויים בסדר הלינה, הסיורים והביקורים, והם נתונים לשיקול דעתם של ספקי השירותים השונים או מדריך הטיול בהתאם לאילוצי הפעלת הטיול בפועל לרבות בשל מזג אוויר, אירוע בטחוני, חגים, תקלות, תאונות, שיפוצים ושאר נסיבות שאינן בשליטתה של דרך החופש העלולות להשפיע על אופן ביצוע הטיול. מומלץ שלא לערוך תוכניות שאינן קשורות בטיול בהסתמך על ביקור ביעד מסוים הכלול בטיול במועד מסוים.
הנוסע אינו חייב להשתתף בכל פעילות הכלולה בטיול, אך לא יהא זכאי להחזר ו/או פיצוי כלשהו עבור חלק בטיול שלא השתתף בו מבחירתו ו/או מכורח אילוץ כלשהו כגון מחלה, אשפוז, מעצר וכדומה.
הטיולים המפורטים פתוחים להרשמה לציבור הרחב כולו וללא הגבלת גיל, מין או גזע אלא אם צוין במפורש אחרת. דרך החופש אינה מתחייבת שתהיה התאמה כלשהי בין המשתתפים בטיול, לרבות לעניין גיל המשתתפים, והם אינם מציבים קריטריונים מוקדמים כלשהם כתנאי להרשמה לטיול.
 • כניסות לאתרים: ייתכנו מצבים כי חלק מהאתרים יהיו סגורים עקב נסיבות שאינן תלויות ו/או בשליטתה של דרך החופש ואין היא אחראית על כך.
 • רישוי: הטיולים המופיעים בפרסומים מופעלים ע"י חברת "דרך החופש מקבוצת קשרי תעופה בע"מ" בעל רישיון מס. נ 680325 של משרד התיירות. טיסות השכר כפופות לתקנון מנהל התעופה האזרחית בישראל.
 • זכות הרישום: דרך החופש שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על-פי שיקול דעתה אינו מתאים להימנות עם משתתפי הטיול, או עלול להפריע למהלך התקין של הטיול או לפגום בו וזאת ללא כל צורך לנמק עמדתה.
 • ימי הטיול ושינוי במועד ובנתיב הטיסה: במניין ימי הטיול מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מ/לישראל נתונים בידי חברות התעופה ואין החברה מתחייב להשלים את הימים במלואם. החברה אינו אחראי לשינוי בשעת היציאה ו/או החזרה מנתיב הטיסה אשר הינם בשליטתם הבלעדית של חברות התעופה והם כפופים לתקנות הטיסה הרלבנטיות ולאמנות בינלאומיות. החברה מתחייב להביא את הנוסעים ליעדם הסופי (יעד הטיול) ללא התחייבות בנתיב הטיסה ו/או חברת התעופה המובילה. אין החברה מתחייבת להודיע הודעה מוקדמת כלשהי על שינוי נתיב הטיסה ו/או חברת התעופה המובילה, כל עוד הדבר לא יפגע בביצוע המסלול המתואר.
 • אשרות ודרכונים: אין החברה אחראית לנזקים שייגרמו לנוסע עקב אי טיפול באשרות מתאימות, טרם יציאתו מהארץ או בחו"ל או יציאתו בדרכון מוגבל, או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא, לרבות סירוב להנפיק אשרה. הנפקת האשרות ובדיקתן הינן באחריות הנוסע בלבד. על הלקוח האחריות לציין אזרחותו בפני הסוכן. הדרכון חייב להיות בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה לחו"ל.  כל הוצאה הנגרמת בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אשרות כניסה לא תקינות, המונעות כניסה למדינה כלשהי, תחול על הנוסע.
 • מדריך/ מלווה הקבוצה: מדריך/ מלווה הקבוצה הינו איש הקשר בין החברה לנוסעים וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי של הקבוצה במשך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו ידריך את הקבוצה בחלק מהאתרים, יטפל בארגון הסידורים הקשורים בניהולו התקין של הטיול, האוטובוס, המדריכים המקומיים, בתי מלון, מעבורות וכיו"ב. ייתכנו מקרים בהם מלווה הקבוצה ימתין למשתתפי הטיול ביעד עצמו או לא ישוב עם הקבוצה לארץ.
 • משתתפי הטיול: הטיולים המפורסמים בחוברת זו ו/או בפרסומים פתוחים להרשמה ללא הגבלה כלשהי לקהל המשתתפים למעט טיולים המיועדים לגילאים מסוימים. אין לחברה רצון ואפשרות למנוע השתתפות בטיול עקב גיל גזע דת או מין ולכן על המשתתף בטיול לדעת כי אין החברה מתחייבת לכך שתהיה התאמת גיל המשתתפים ו/או כישוריהם ו/או מקצועם ו/או מצבם הבריאותי ו/או דתם ו/או לאומם. החברה אינו נמצא בקשר ישיר עם הנוסע לפני יציאת הטיול ולכן יוצא החברה מתוך הנחה שהנוסע מצהיר ומאשר בפני סוכן הנסיעות כי מצבו הגופני והנפשי מאפשר לו להשתתף בטיולים שבחוברת זו. כל תקלה והוצאה שתגרם כתוצאה ממצבו הרפואי ו/או הנפשי של הנוסע, תחול על הנוסע.
 • בתי מלון:בחלק מבתי המלון נדרש תשלום נוסף במקום עבור שירותים, כמו : מיזוג אוויר, מקרר, כספת, מגבות, אינטרנט אלחוטי ("ווייפי"). בחברה לא יתקבלו תלונות במקרים של דרישת תשלום במלון.
 • מיזוג אוויר:אנו מציינים בפניך במפורש כי אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותנו וכי לא נוכל לשאת באחריות כלשהי להפעלתו גם אם מצוין בתיאור המלון כי המלון מצויד במערכת מיזוג אויר. ההפעלה של המזגנים הינה בשליטת בתי המלון בלבד.
 • תנאי תשלום :בעת פתיחת ההזמנה תגבה מקדמה בסך 600 שקלים מכל נוסע. באחריותו של כל נוסע להסדיר את גמר התשלום עד 45 ימים לפני היציאה לחופשה.
 • ארוחות: החברה יעשה ככל יכולתו ליידע את חברות התעופה והמלונות על בקשות מיוחדות לאספקת מזון (צמחוני, כשר וכיו"ב) אך אינו אחראי לאספקת מזון מכל סוג שהוא. אין החברה אחראי על אספקת מזון כשר בטיסות המופעלות ע"י חברות תעופה זרות גם אם הנוסע ביקש וציין זאת בעת ההרשמה. נדגיש כי כל עניין שכזה הינו בגדר של בקשה בלבד אלא אם כן צוין במפורש ובכתב כי בקשת הנוסע תמולא במלואה.
 • תובלת הכבודה: תובלת המזוודות והמטען הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה המבצעת בפועל את התובלה, דבר אשר מעוגן באמנת ורשה ואמנות בינלאומיות נוספות ולא נמצא בתחום אחריות של החברה. אין החברה אחראי לנושא הסבלות ואספקת עגלות לנשיאת מזוודות מטען בשדות התעופה, מסופי רכבות ומסופי מעבורות ובתי מלון. עלות נשיאת מטען במקומות אלה אינה כלולה בתשלום הסבלות שבמסגרת הטיפים המשולמים במחיר הטיול בעת ההרשמה.
 • בתי מלון: החברה תעשה ככל יכולתה לשכן את המטיילים בבתי מלון על פי הדירוג והרמה המתפרסמת לכל טיול. החברה תעביר אל הנוסע באמצעות סוכן הנסיעות את רשימת בתי המלון הספציפית לטיול וזאת מס' ימים בטרם היציאה לטיול. יחד עם זאת, ייתכנו שינויים, שאינם בשליטתנו, ברשימת בתי המלון גם אחרי יציאת הקבוצה ובלבד שלא ירדו מהדירוג ומהרמה המובטחת בטיול הספציפי. התחייבות דרך החופש היא לדירוג רמת המלון בלבד ולא לזהותו. רמת בתי המלון ודירוגם נקבע על פי משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה. במסלול הטיולים, חלק מבתי המלון יהיו במרכזי הערים וחלק מחוץ לערים. החברה יחליט, בהתאם לניסיונו המצטבר, היכן לשכן את המטיילים. במקרה של שימוש בבתי מלון מחוץ לעיר, יעמוד האוטובוס לרשות הקבוצה לביצוע תכנית הטיול המובטחת בלבד, שאר הנסיעות תהיינה כפופות לכללים המפורטים בסעיף "תחבורה". החדרים בבתי המלון הינם זוגיים עם מיטה כפולה ("זוגית") או עם שתי מיטות נפרדות, כפי שנקבע על ידי בית המלון. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה אף אם הוזמנה מראש. בסקנדינביה ולעיתים גם ביעדים אחרים, ייתכנו חדרים מסוג "קומבי" כלומר מיטה + ספה הנפתחת למיטה. אין החברה מתחייב לחדר במיקום מסוים בתוך בית המלון או לחדר מסוג מסוים. נוסע המעוניין בחדר ליחיד חייב להזמין את החדר מראש בעת ההרשמה לטיול ולשלם את התוספת הנקובה עבור חדר ליחיד. ברוב בתי המלון באירופה וגם ביעדים אחרים, חדר ליחיד הוא חדר קטן עם מיטה בודדת ולעיתים מיקומו מנותק משאר חדרי הקבוצה. במקרה של הזמנת חדר ל- 3, תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה / מיטות נוספות לחדר זוגי. ייתכן אף שהמיטה הנוספת תהיה מיטה מתקפלת. מיזוג אויר: אין הפעלת מיזוג האויר באחריות דרך החופש ואין באפשרותנו לשאת באחריות כלשהי להפעלתו. הפעלת המזגנים הינה בשליטת בית-המלון בלבד.
 • לינה במעבורת: בטיולים הכוללים לילות שייט ולינה במעבורות, אין החברה אחראי לחלוקת תאי הלינה ומיקומם. ייתכנו תאים עם מיטות דו-קומתיות.
 • תחבורה:לצורך ביצוע התוכנית לכל טיול תעמיד החברה לרשות הקבוצה אוטובוס עם נהג. שעות העבודה של הנהג כפופות לחוקי העבודה המקומיים המגבילים את מספר שעות העבודה בהן יכול הנהג לנהוג. החברה מתחייב לספק שירותי הסעה בהתאם לתוכנית בלבד. אין החברה מתחייב לספק הסעה לאתרים שאינם כלולים במפורש בתוכנית הטיול. במקרה שיעמוד אוטובוס לרשות הנוסעים מעבר לקבוע במסלול ומעבר לשעות כאמור, יישאו הנוסעים בעלות הנסיעות הנוספות. מיזוג אויר באוטובוס: החברה מזמין מהספקים בחו"ל אוטובוסים ממוזגים לכל הטיולים. יחד עם זאת, בשל שוני בהתייחסות למיזוג אויר ביעדים השונים, אין החברה אחראי לעוצמת מיזוג האויר, סוגו והפעלתו ע"י הנהג. ברוב המקומות בעולם המערבי אסור להשאיר את מנוע האוטובוס פועל בעת העצירה. לפיכך, לאחר עמידה בשמש ללא מיזוג, לא יהיה משך הזמן עד להרגשת המיזוג ע"י המטיילים באוטובוס שלא בשליטת ו/או באחריות החברה. 
 • נוסע בודד: החברה תקבל הזמנות לנוסעים בודדים על פי שיקול דעתה הבלעדי וכל מקרה יידון לגופו. לנוסע בודד מומלץ להזמין חדר ליחיד. עם ההרשמה יועבר לחברה תשלום בגובה התוספת עבור חדר ליחיד. לא ניתן להבטיח שותף לחדר וכן במקרה שימצא שותף לא ניתן להבטיח את התאמתו מכל בחינה שהיא למעט מין השותף. לא תתקבל כל תלונה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה על חוסר התאמה מכל סיבה שהיא. החברה שומר לעצמו את הזכות שלא למסור פרטים מזהים אודות השותפים.
 • ביטוחים: חובת הנוסע לבטח עצמו בפוליסת ביטוח בריאות ומטען. החברה אינו אחראי לנזקים שנגרמו לנוסע כתוצאה מתאונה, מחלה, רשלנות הנוסע, נזק למטען או נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם במהלך הטיול עקב מעשי אלימות ואיבה, גניבה, אבדה, תאונה, הוצאות רפואיות וכיו"ב. כל נזק ו/או אובדן רכוש ו/או הוצאות נוספות אשר ייגרמו למשתתף בטיול מסיבות שאינן בשליטתו הבלעדית של החברה יחולו על המשתתף בלבד. במידה ויחליט הנוסע להקדים את חזרתו ארצה עקב האירועים המפורטים בסעיף זה, לרבות מקרים של מחלה או מוות של קרוב משפחה, יהיה זה באחריותו הבלעדית של הנוסע לארגן לעצמו את החזרה ארצה על כל המשתמע מכך ואין המארגן ו/או מי מטעמו, לרבות מדריך הטיול, אחראיים לחזרתו של הנוסע ארצה. החברה ממליץ לכל נוסע להצטייד בתעודת ביטוח רלבנטית לטיול האמור.
 • חיסונים: מידע על הצורך בחיסונים למיניהם יעשה ישירות ע"י הנוסע בלשכת הבריאות המחוזית.
 • ביטחון אישי: בחלק מאתרי הטיולים קיימים אזורים ו/או קטעי הליכה מסוכנים למעבר אדם. במקרים אלה, משתתף העובר על הנחיות מפורשות של המדריך ו/או הנחיות המקום, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
 • דמי שתיה (טיפים): דמי השתייה מיועדים לנותני השירותים בחו"ל ( נהגים, מורי דרך מקומיים, מלצרים, חדרנים וכיו"ב). יצוין כי בסכום זה נכללים ימי היציאה והחזרה. סכום הטיפים כפי שנקבע עבור כל טיול הינו חלק בלתי נפרד ממחיר הטיול. הסכום אינו כולל תשר למלווה הישראלי, אשר יוענק על פי שיקול דעתם של הנוסעים.
 • תשלומים נוספים במהלך הטיול:מחירי הטיולים אינם כוללים תשלומים נוספים עבור כביסה, הוצאות אישיות וכל תשלום אחר אשר לא מפורט ומצוין במפורש בפרסום מסלולי הטיול של דרך החופש.
 • סיורי בחירה ובילויי ערב:כל הסיורים והבילויים המצוינים בתוכניות הטיולים השונות כבחירה ומלוות בתשלום, הינם בגדר הצעה בלבד, אינם כלולים במחיר הטיול וכרוכים בתשלום נוסף ישירות למדריך הקבוצה שיארגן את הסיורים והבילויים הנוספים. קיומם של סיורי הבחירה מותנה במספר משתתפים מינימלי.
 • צירוף קבוצות:במקרים מסוימים, כאשר מספר הנרשמים אינו מאפשר הוצאת טיול אל הפועל, רשאי החברה לשתף פעולה עם גורם תיירותי אחר ולאחד נרשמים לקבוצה משותפת, זאת כל עוד אין פגיעה במסלול הטיול המובטח על כל מרכיביו. החברה אינו מתחייב להודיע מראש לנוסעים על החלטות מסוג זה.
 • בקשות מיוחדות:נדגיש כי במקרה של בקשות מיוחדות מכל סוג שהן לרבות ארוחות מיוחדות בטיסה, מקומות ישיבה במטוס, כיסא גלגלים, קולנועית, הינם בגדר של בקשה בלבד ואין באפשרותנו להבטיח את ביצועם ומילואם בפועל אלא אם כן צוין במפורש ובכתב על ידי דרך החופש כי הבקשה מובטחת ותמולא במלואה.
 • כללי:כל מסלולי הטיולים, על כל מרכיביהם השונים, תוכננו ונבדקו בקפידה על ידי צוות "דרך החופש מקבוצת קשרי תעופה בע"מ" ונמצאו כניתנים לביצוע. יחד עם זאת, במהלך הזמן מיום ההדפסה ועד לביצוע הטיולים בפועל, ייתכנו שינויים הנובעים מעדכוני ו/או שינויי לוח זמנים מקומי ביעדי הטיולים או שינויים בלוח הטיסות. בכל טיול, המסלול מתאר את אתרי הביקור והלו"ז הכללי אשר יכול זה להשתנות בהתאם לאילוצים שונים ולשיקולים הנלקחים בזמן אמת ונובעים בין היתר משיקולי בטיחות, יעילות, ביטחון, שלום הקבוצה והן בשל נסיבות כאלו ואחרות שאינן מצויות תחת שליטתה ואחריותה של דרך החופש. יצוין מפורשות כי אין משרדי הנסיעות ו/או סוכני הנסיעות רשאים לשנות את תנאי ההתקשרות והאחריות המופיעים זו ו/או להבטיח הבטחות נוספות ו/או סותרות את האמור. אין החברה אחראי לכל מידע שנמסר על ידי אדם בכתב או בעל פה והסותר את האמור ב"תנאי השתתפות והגבלת אחריות".
שערים:השער לתשלום יהיה שער העברות /המחאות גבוה של המטבע הנקוב ביום החיוב בפועל על ידי החברה. במידה ותהיינה תנודות משמעותיות בשערי החליפין של המטבעות המרכיבים את החבילה, לפני ביצוע התשלום המלא, שמורה לחברה הזכות לעדכן את מחיר החבילה בהתאם.
אזהרות מסעהנך מתבקש להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ על מנת להתעדכן במידה ויש התרעות מסע ככל שישנן לארץ היעד שלך כתובת האתר:
WWW.MFA.COV.IL/MEFAEB/SHERUT/TRAVEL20% ADVISORY
חיסונים וטיפול תרופתי:על הנוסע חלה החובה לוודא אל מול הרופא המטפל ו/או אל מול גורמים מוסמכים אחרים באם נדרש הוא לבצע חיסונים כלשהם ו/או להתחיל בטיפול תרופתי כלשהו והכל בהתאם למדינת היעד, אופי ומסלול הטיול ומצבו האישי, הגופני והבריאותי של הנוסע.
עם התקשרותו של הנוסע למול החברה, הנוסע מחויב בקריאת התנאים הכללים על כל סעיפיו.
תמיד לשירותך,
טלפון:03-5205020 כתובת: רחוב נירים 2 תל אביב 6706037 ח.צ. 520039009
אתר:www.kishrey-teufa.co.il

תנאים להזמנת שייט של חברת רויאל קריביאן

פרטי המסלול, שירותי הנסיעה ואיות שמות הנוסעים לפי רישום הדרכון כפי שנמסרו ו/או אושרו ע"י הלקוח והתקבלו במשרדנו בפקס ו/או בתכתובת דואר אלקטרוני/ בהזמנה אינטרנטית  מהווים חלק בלתי נפרד מטופס זה.
כל הזמנה שמבוצעת באתר האינטרנט נשלח מייל נוסף למייל הזה שדרכו ניתן לשלם עבור השיט , ההזמנה מחויבת בחברת סנורמה חברת בת של קשרי תעופה .
 
עלות החבילה כולל מיסים למשפחה  נפשות בחדרסה"כ: $
המחיר לא כולל טיפים בסך : 14.5$ ליום לאדם לתשלום באנייה או מראש (בהתאם לדרישת חברת השייט)
המחיר לא כולל: טיסות, מלונות, העברות, ביטוח נסיעות, סיורי חוף והוצאות בעלות אופי אישי
 
 יודגש: במידה והוזמן חדר גרנטי גם אם הוא מצטרף לחדרים נוספים שאינם גרנטי – עדין קטגוריית החדר לא מאפשרת לדעת מיקום החדר, מספרו ו/או קומתו
 
לא ניתן לבצע שינויים בהזמנה לרבות שמות
 
ביטול נוסע יחיד מתוך 2 נוסעים בחדר ייחשב כביטול מלא וידרוש השלמת התשלום המלא לנוסע שלא מבטל
 
חברתנו מבהירה את החשיבות בהצטיידות בביטוח נסיעות ו/או בריאות מרגע אישור ההזמנה אי רכישת ביטוח עלולה לגרום לנזקים כספיים שיחולו על הנוסע בלבד בביטול מכל סיבה שהיא | חברתנו ממליצה להגיע ליעד היציאה לשייט יום לפני מועד ההפלגה. | נוסעת בשלבי היריון: יש ליידע ולוודא שאין מניעה להשתתפות בהפלגה ו/או הטיסה | יש לוודא כי המסלול תואם למסלול המבוקש | בחדרים מסוג 'גרנטי' מובטח סוג החדר ומחירו אך לא מספרו ומיקומו . מספר החדר יינתן אך ורק ביום העלייה לאנייה | ישנה תוספת טיפים לתשלום חובה | השתייה אינה כלולה במחיר (למעט בבופה) | | יש לשים לב לזמן עזיבת האנייה את הנמל )האנייה לא מחכהלנוסעים שיאחרו) מומלץ להיות על האנייה עד שעה וחצי לפני עזיבת הנמל | על לקוחות הנוסעים עם קטינים שאינם האפוטרופוס שלהם להצטייד באישור נוטריוני באנגלית | מסלולי השייט הינן באחריות חברת השייט בלבד | המסלולים עלולים להשתנות כתוצאה מנסיבות מזג אוויר, אישורי עגינה של הרשויות או כל כוח עליון שאינו מתוכנן | חוק הגנת הצרכן אינו מגן מפני שירותים המתחילים ומסתיימים בחו"ל | אישור הזמנתכם מותנה, יאושר ויטופל  - רק לאחר קבלת הטופס חתום במלואו על-ידכם
 

תנאי ביטול לנוסע מיום אישור ההזמנה הזמנותNRD
בכל מקרה של ביטול ההפלגה לאחר אישורה, ייגבה סכום של $50 לחדר להפלגה עד 5 לילות או $100 לחדר עבור הפלגה של 6 לילות
ומעלה וזאת בנוסף לדמי הביטול של חברת השייט.
שינויים: לפי התנאים הכליים בחוברת החברה, השינויים כרוכים בתשלום
 
  תנאי ביטול הזמנות NRD  
הערות דמי ביטול לנוסע הפלגות קצרות 1-5 לילות
חיובמלא של כל המקדמה, אין החזר
מקדמה
 
$105 לנוסע
אישור ההזמנה ועד 60 ימים לפני מיום ההפלגה
חיובמלא של כל המקדמה, אין החזר
מקדמה
 
מלוא סכום המקדמה $105 לנוסע
 
59-30 ימים לפני ההפלגה
ישלשים לב - בביטול ההזמנה תחויבו ב-
50%דמי ביטול או בסכום המקדמה,
הגבוהמביניהם
 
 
50% ממחיר השייט למעט מיסי נמל
 
 
29-8 ימים לפני ההפלגה
  דמי ביטול בשיעור 100% אין החזרים 7-0 ימים לפני ההפלגה
הערות דמי ביטול לנוסע הפלגות מ6- לילות ומעלה
עליתרתהמקדמה הלקוח יקבל FCC שיהיהתקףל - 12 חודשים ללא אפשרות הארכהאוהעברה לנוסע אחר. שוברי זיכוי מוענקיםרק למי שמבטל 60 ימים ומעלה
לפנימועד ההפלגה
 
 
 
$255 לנוסע
 
 
 
אישור ההזמנה ועד 60 ימים לפני מיום ההפלגה
  מלוא סכום המקדמה 59-45 ימים לפני ההפלגה
ישלשים לב - בביטול ההזמנה תחויבו ב-
25%דמי ביטול או בסכום המקדמה,
הגבוהמביניהם
 
 
25% ממחיר השייט למעט מיסי נמל
 
 
44-30 ימים לפני ההפלגה
  50% ממחיר השייט למעט מיסי נמל 29-8 ימים לפני ההפלגה
  דמי ביטול בשיעור 100% אין החזרים 7-0 ימים לפני ההפלגה
·   במקרה של ביטול ההזמנה מכל סיבה שהיא ובכל שלב שהוא אין החזר כספי עבור המקדמה.
·   דמי הביטול מיום אישור ההזמנה ועד 60 ימים לפני מועד ההפלגה הינם $105 לנוסע. יתרת המקדמה
ששולמהתוחזרבשוברזיכוילשייטעתידילמימושתוךשנהמיוםהביטולללאאפשרותהארכהאוהעברה
לנוסעאחר.
·    שינוי תאריך הפלגה/אונייה כרוך בדמי שינוי בסך $100 לנוסע.
 
תנאיהשייטוההזמנההנ"לכפופיםלקובץ"תנאיםכלליים"המצורףלאימיילשהגיעביחדעםטופסזה.
האחריותשלהעברתהפרטיםוהתנאיםבקובץזה,לכלהנוסעים,ללאיוצאמןהכלל,חלהעלהסוכןועלהסוכנות
בלבד.אישורההזמנה,מהווהאישורשלהסוכןושלהלקוחותלכלהתנאיםהמפורטיםבקובץ"תנאיםכלליים,"לרבות
אךלא רק תנאי ההזמנה, הביטול והשינוי המופיעים בה.
 
חלקממסלוליהשייטכולליםעגינהביעדיםלהםנדרשתאשרתכניסה,לשטיםמארה"בכוללאלסקה(מקנדה)דרושה אשרתכניסהרבתכניסותלארה"ב.הבירורוהטיפולבאשרותכניסהעלאחריותהסוכן/לקוחבלבדואינםבאחריות
סנורמהאוחברתהשייט.ההפלגותשלנומקיפותיבשותויעדיםרביםולכןמזגהאוירישתנהמאודממקוםלמקום, חלקמייעדיהביקורהםטרופייםובעונותמסויימותשלהשנהעשוייםלרדתגשמיםכבדיםמלוויםברוחותחזקות (לעיתיםברמה של הוריקן)Caribbean Royal & Cruise Celebrityו/או סנורמה שירותי תיירות אינן אחריות לתשלום
פיצויכלשהובמידהוהשייטשלכםכוללשינויבמסלולאושירותיםכלשהםשהבטחנולארגןכתוצאהמנסיבותמחוץ לשליטתינו"(כוח עליון.)" כאשראנו מדברים על נסיבות מחוץ לשליטתנו, כוונתנו כל ארוע אשר אנו/הספק שלהשירותהרלוונטילאיכולנולצפותאולהימנעממנוגםלאחרנקיטה בכלאמצעיהזהירותהסבירים.ארועיםכאמור סבירשיכללומלחמהאואיוםמלחמה,פעולותטרוראואיומיםכאמור,מהומותאומריאזרחי,שביתהענפית,אסון
טבעאוגרעיני,אש,תנאימזגאוירגרועים,סיכוניבריאות,מגיפותונסיבותדומותכלשהןשמחוץלשליטתנו.
לתשומתלבכם: **התשלום עבור השייט הינו לפי שער העברות והמחאות גבוה ביום התשלום***        
 
תמונה של ברצלונה
תמונה של פריס
תמונה של כרתים