תנאים ואחריות

**שימו לב - אנא היו זמינים לקבלת מסרונים (SMS) בדבר שינוי מועד הטיסה ועדכונים נוספים מאיתנו לגבי החופשה הקרובה שלכם**


כללי

חברת קשרי תעופה בע"מ ו/או דרך החופש בע"מ (להלן: "החברה") משמשת כמקשרת וכמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין ספקי השירותים בארץ ובחו"ל (כגון: חברות תעופה, בתי מלון וכד'), בהתאם לפרטים המפורטים במסגרת כל הזמנה, כאשר האחריות על ביצוע השירותים בפועל לרבות טיבם ואיכותם מוטלת במלואה על ספקי שירות אלו, למעט במקרים בהם ניתן להטיל אשם על החברה.
החברה מתחייבת לבצע כל הזמנה במיומנות ובמקצועיות, ולמסור את כל המידע הרלוונטי לעסקה ע"י ביצוע ההתאמה למבוקש.
החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתקלות כלשהן הנובעות עקב ביצוע לקוי ו/או חלקי של השירותים המבוצעים ע"י ספקי השירות ו/או כאלו הנובעות עקב נסיבות שאינן בשליטתה כדוגמת: שביתות, מזג אוויר, ימי חג, מלחמות, מגפות, פשיטות רגל, תקלות טכניות וכדומה.
יודגש כי בטרם אישורה הסופי של כל הזמנה על ידי ספקי השירות השונים בארץ ו/או בחו"ל, תיחשב כל הזמנה כהזמנה על תנאי עד למועד אישורה הסופי ולפיכך לא תחייב את החברה, אלא בגדר בקשה לביצוע הזמנה בלבד.
מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה ו/או תלונה של נוסע כנגד השירותים המוזמנים תובא בפני החברה בזמן אמת ומייד עם היוודע לנוסע על התקלה או במועד הקרוב לכך, ככל הניתן.
החברה לא תקבל תלונות ו/או טענות אשר יתקבלו אצלה לראשונה רק לאחר מימוש מלוא החופשה וחזרת הנוסע ארצה.


תנאי דמי הביטול

חיובים וביטולים - מחובתו של כל לקוח להתעדכן בשיעור דמי הביטול בכל מוצר ו/או שירות בהתאם לתנאי הספק ו/או בהתאם לתנאים המפורטים מטה.
שימו לב! במידה ותיאלץ לבטל את הזמנתך, על כל ההזמנות חלים דמי שינוי ו/או דמי ביטול כפי שפורטו לעיל מרגע ביצוע ואישור ההזמנה והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981:

א. בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 26 לחוק): רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, ובלבד שהביטול יעשה לפחות 7 ימי עבודה קודם למועד בו אמור השירות להינתן ובכתב. בהתאם לקבוע בחוק בביטול ההזמנה "יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או של 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מבניהם".

ג. רשאי צרכן לבטל חוזה, עד 14 ימים ממועד כריתתו עקב פגם או אי התאמה בין השירות שסופק לשירות שפרטיו נמסרו לצרכן או עקב אי אספקת השירות במועד או כל הפרה אחרת של החוזה וזאת ללא דמי ביטול.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.

יובהר למען הסר ספק כי כל ביטול הנעשה בדמי ביטול מלאים של 100% לא יקנה כל זכות כלשהי לנוסע, לרבות לא החזר כספי כלשהו, למעט החזר בגין מיסי נמל והיטל בטחון ששולמו בהזמנת כרטיסי הטיסה. לבקשת הנוסע, החברה תפנה אל חברת התעופה הרלוונטית לשם קבלת החזר בגין האמור בלבד ועבור הנוסע.

כל דמי הביטול בהתאם להוראות פרק זה, למעט ביטול מכח החוק, יחשבו כפיצוי מוסכם בהתאם להוראות סעיף לחוק החוזים (תרופות) התשל"א 1971.

כל בקשה לשינוי כלשהו לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור- שינוי שם, ו/או שינוי מועד ו/או שינוי יעד ו/או כל שינוי אחר-דינו כבקשת ביטול למעט באם צוין אחרת על ידי ספק השירותים.
על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה על ידי הספק. בהתאם לתעריפים של החברה ו/או הספקים השונים, המשתנים בהתאם לכל מוצר וכמפורט להלן:
 

מוצרי קשרי תעופה מסומנים באתר עם לוגו קשרי תעופה בחבילות נופש וטיולים מאורגנים 
טיסות עם סימון בצבע כחול מצב דוגמא : 


דמי ביטול חבילות נופש ו/או טיסות שכר (צ'רטר)- מוצרי קשרי תעופה:

 • מרגע ביצוע ההזמנה עד 30 ימי עבודה לפני היציאה 100 דולר דמי ביטול לאדם.
 • מ- 29 עד 14 ימי עבודה לפני היציאה –50% דמי ביטול לאדם.
 • מ- 13 עד 7 ימי עבודה לפני היציאה –80% דמי ביטול לאדם.
 • מ- 6 ועד ליום היציאה 100% דמי ביטול.


דמי ביטול לחבילות נופש ו/או טיסות – מוצרים שאינם של קשרי תעופה :

 • במידה והעסקה לא עומדת בתקנת חוק הגנת הצרכן דמי ביטול בגובה 100% מערך ההזמנה בהחזר מיסי נמל . 
 • דמי הביטול מוצגים בעמוד ביצוע הזמנה מתחת לתנאי עיסקה .


דמי ביטול לטיסות סדירות/LOW COST:

 • טיסות בינלאומיות: על פי דמי הביטול של חברות התעופה השונות ותוספת של $50 דמי ביטול לנוסע.
 • טיסות פנימיות (בחו"ל):מרגע ביצוע ההזמנה 100% דמי ביטול.
 • כל שינוי בהזמנה לאחר ביצועה כרוך בדמי שינוי/טיפול.
** דמי הביטול שלעיל לא יחולו על טיולים מיוחדים אשר לגביהם יצוינו דמי ביטול ספציפיים כגון, אך לא רק: טיולי טבע, טיולים הכוללים שייט, טיולי אקסטרים וכד'.**

ימי עבודה: ימי א'-ו'  שאינם חג בשעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות. 


דמי ביטול לטיולים ללפלנד:

 • עד 60 יום לפני היציאה 500 יורו לנוסע.
 • מ- 59 עד 30 יום לפני הנסיעה 1,000 יורו לנוסע.
 • מ- 29 יום ועד 22 ימים לפני הנסיעה: 1,500 יורו לנוסע.
 • מ- 21 ימים ועד מועד היציאה :דמי ביטול מלאים.

 דמי ביטול שייט:

 • בהתאם לתנאי הביטול של חברות השיט אשר יוצגו ויישלחו ללקוח במלואם בעת ביצוע ההזמנה.

דמי ביטול לחבילות ספורט ו/או הופעות:

 • לאחר חוק הגנת הצרכן דמי ביטול מלאים של 100% (non-refundable).

דמי ביטול קבוצות סגורות:

 • בהתאם לתנאי דמי ביטול  ספציפיים לכל קבוצה אשר יוצגו ויישלחו ללקוח במלואם בעת ביצוע ההזמנה.

דמי ביטול חבילות צעירים:

 • מרגע ביצוע ההזמנה עד 30 ימי עבודה לפני היציאה 600ש"ח דמי ביטול לאדם (דמי המקדמה)
 • מ-29 עד 14 ימי עבודה לפני היציאה- 50% מערך ההזמנה.
 • מ- 13 עד 7 ימי עבודה לפני היציאה- 80% מערך ההזמנה.
 • מ- 6 עד 0 ימי עבודה לפני היציאה- יחולו דמי ביטול בשיעור 100% .


דמי ביטול לטיולים מאורגנים:

טיסות סדירות:

 • מרגע ביצוע ההזמנה עד 45 ימי עבודה לפני היציאה 100 דולר דמי ביטול לאדם.
 • מ-44 עד 30 ימי עבודה לפני היציאה- 25% דמי ביטול לאדם
 • מ-29 עד 14 ימי עבודה לפני היציאה –50% דמי ביטול לאדם.
 • מ- 13 עד 7 ימי עבודה לפני היציאה –80% דמי ביטול לאדם.
 • מ-6  ועד ליום היציאה 100% דמי ביטול.

טיסות שכר:

 • מרגע ביצוע ההזמנה עד 30 ימי עבודה לפני היציאה 100 דולר דמי ביטול לאדם.
 • מ- 29 עד 14 ימי עבודה לפני היציאה –50% דמי ביטול לאדם.
 • מ- 13 עד 7 ימי עבודה לפני היציאה –80% דמי ביטול לאדם.
 • מ- 6 ועד ליום היציאה 100% דמי ביטול.

במקרה של ביטול טיול ע"י "המארגן" על פי שיקול דעתו של "המארגן" מכל סיבה שהיא, לרבות אם מספר האנשים הרשומים אינו מצדיק את ביצוע הטיול על פי שיקול דעת "המארגן", יציע "המארגן" לנרשם אפשרות להצטרף לטיול דומה בתאריך אחר או, לחילופין, יוחזר לו כל הסכום ששילם. למרות האמור לעיל, במקרה שעקב ביטול ו/או שינוי הטיסה ביוזמת הנוסע .ידרוש הספק או חברת התעופה סכום נוסף כלשהו בגין השינוי /ביטול לאחר הנפקת כרטיס טיסה וכיוצא באלו יחול חיוב זה ו/או החיובים על הנוסע  בנוסף לסכומים המפורטים לעיל.כמו כן ייגבו על ידי קשרי תעופה דמי טיפול בסך 50 דולר לנוסע על כל שינוי ו/או ביטול שנעשה לאחר אישור ההזמנה, לבקשת הנוסע,  בנוסף ובנפרד מדמי הטיפול שייגבו על ידי חברת התעופה ו/או הספק, זאת במידה והטיסה מאפשרת שינוי/ביטול הכרטיס.


 אם לא הגעת לטיסה, יש ליצור איתנו קשר אחרת חברת התעופה מבטלת באופן אוטומטי את שאר מסלול טיסתך ואף יכולה לדרוש תשלום של דמי אי הגעה. 

דמי ביטול תיירות פנים:

מדיניות ביטול עבר עסקה זו : 
לקוח שביצע הזמנה כעסקת מכר מרחוק (בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמא –1981 )
יהיה רשאי לבטל את העסקה תוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ובתנאי שמועד העסקה הינו מעל 7 ימים שאינם ימי מנוחה מהמועד שבו אמור היה השירות להינתן בניכוי 5% מסכום ההזמנה או 100 שח, הנמוך מהם לכל אדם בהזמנה.

ביטול עסקה שאינו עומד בתנאי הביטול אשר נקבעו בחוק הגנת הצרכן יחויב בדמי ביטול מלאים 100%  .
 

דרכי ההודעה על ביטול העסקה –

  במסגרת כל בקשה לביטול עסקה מכל סיבה חובה על הלקוח לצרף את הפרטים המלאים, לרבות שם מלא, תעודת זהות, מספר דרכון, מספר הזמנה ותאריך היציאה.
כלל הפניות שיתקבלו בחברתנו באמצעות כל האמצעים המנויים לעיל, יטופלו בין הימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 – 16:00 בלבד (להלן: "שעות הפעילות"). עם קבלת פנייתכם לביטול יישלח אליכם מייל לאישור הפנייה.
פניות אשר יתקבלו לאחר שעות הפעילות וימי הפעילות, יטופלו ביום הפעילות העוקב.
לאחר קבלת כל הפרטים לעיל יבוצע ביטול ההזמנה בהתאם לתנאיה ו/או בהתאם לדין ויישלח אליך אישור על ביטול הזמנתך – יש לוודא ולעקוב כי בקשת הביטול אכן נתקבלה וטופלה.

 

קבלת מסמכי נסיעה

על הנוסע לבדוק את כל חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים אכן בידיו (כגון כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון, להעברות, השכרת רכב, וכו') ולוודא כי כל הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה ואת פרטי הנוסעים במדויק.
לידיעתך, מימוש ההזמנה ואספקת השירותים המוזמנים על ידי החברה מותנה, כמובן, בקבלת מלוא התשלום עבור ההזמנה בידי החברה ובטרם מימושה. אין החברה תספק מוצר ו/או שירות כלשהו אלא לאחר שקיבלה את מלוא התשלום בגינו בשום מקרה ובשום מצב.

 

ביצוע ההזמנה מול צד שלישי

יובהר כי כאשר ההזמנה מתבצעת אל מול צד שלישי כלשהו (כגון סוכנות נסיעות, אתרי מסחר מקוונים, אתרים להשוואת מחירים וכד') ולא מול החברה באופן ישיר, אין החברה אחראית על המידע המועבר בין הצד השלישי לבין הנוסע ולהיפך ואין החברה אחראית על מצב שבו הצד השלישי לא העביר את כספי הנוסע אל החברה מכל סיבה שהיא ולא תהא לנוסע כל טענה כנגד החברה בנוגע לאמור. למען הסר ספק, אין החברה מחויבת לספק שירותים או מוצרים כלשהם (גם במקרה שבו שלחה החברה לנוסע "אישורי הזמנה", "שוברים", "כרטיסי טיסה" וכו'), אלא לאחר שקיבלה את מלוא התמורה בגין שירותים או מוצרים אלו הן ישירות מהנוסע והן על ידי צד שלישי שדרכו בחר הנוסע לבצע את ההזמנה.

 

הזמנה באתר האינטרנט

בעת ביצוע הזמנה עצמאית ומקוונת באתר האינטרנט, יש לוודא כי כל רכיבי ההזמנה אושרו, במידה ולא, או כאשר קיים ספק, יש ליצור קשר באופן מידי עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון: 03-5205020.

 

כוח עליון

החברה תהיה פטורה מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכנית החופשה בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, פשיטת רגל ו/או חדלות פירעון ו/או הפסקת פעילות של מי מספקי השירות, תקלות טכניות ו/או כל נסיבה אחרת של כוח עליון שמעבר לשליטת החברה בין אם צפוי ובין אם בלתי צפוי.

 

מזג האוויר

החברה אינה יכולה להתחייב על תנאי מזג האוויר השוררים במהלך החופשה.
ביטוח-לתשומת ליבך, ההזמנה אינה כוללת ביטוח מכל סוג שהוא ועל כן על הנוסע לדאוג בהקדם לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך לרבות פוליסת ביטוח רפואי, ביטוח אישי וביטוח נסיעות לחו"ל. מומלץ מאוד(!) לרכוש פוליסת ביטוח נסיעות הכוללת גם סעיף של ביטול טיסה מכל סיבה שהיא, וכן ביטוח מטען (כבודה) וזאת מיד בתום ביצוע ואישור ההזמנה. ככל שהלקוח בוחר על דעת עצמו שלא לבצע ביטוח, תחול האחריות הבלעדית על הלקוח.

יובהר כי חברתנו אינה חברת ביטוח ועל כן, לקבלת ייעוץ אישי ורכישת פוליסה מתאימה יש לפנות לחברות הביטוח השונות מיד לאחר אישור ההזמנה כאמור.

 

דרכונים ואשרות כניסה למדינה זרה

באחריות הלקוח להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום החזרה ארצה, כשהוא במצב שלם, תקין וללא קרעים או כתמים כלשהם, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות בהתאם לכל מדינת יעד ובהתאם לחוקיה (כולל למדינות בהן יש עצירת ביניים "קונקשיין").

כמו כן, מחובתו של לקוח לציין בפני החברה אם ברשותו דרכון זר שאינו ישראלי לצורך התאמה בגין המידע הדרוש לשם כניסה למדינה זרה. הכניסה למדינות שונות הינה בהתאם לדרכון אשר ברשות הנוסע, דין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת.

כל טיפול בדרכון, אשרה וכיו"ב הינו באחריות הנוסע בלבד.

על פי הוראות משרד הפנים נוסע המחזיק בדרכון ישראלי או בתעודות מעבר ישראלי, חייב לצאת בעזרתו מהארץ, גם אם ברשותו דרכון נוסף שאינו ישראלי.

באחריותו של כל לקוח למסור את כל המידע שברשותו, בכדי לוודא כי לא חלה עליו כל הגבלה ו/או מגבלה משפטית לצאת מגבולות הארץ. באחראיות הלקוח לבדוק כי דרכונו בתוקף, ויש עמו את כלל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה.

 

טיסות

טיסות עשויות להיות גם טיסות שכר ("צ'רטר") ו/או טיסות סדירות, פרטיהן עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לדרישות חברות התעופה השונות ו/או שדות התעופה ו/או עקב אילוצים בלתי צפויים כגון תקלות טכניות, אף לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדי ההמראה, מסלולי הטיסה ופרטי חב' התעופה המפעילה את הטיסה בפועל. באחריות הלקוח לוודא אם חלו שינויים בפרטי הטיסה ולהשאיר פרטי התקשרות לצורך עדכון בכל שינוי, ככל שאלו ימסרו ע"י חב' התעופה.

נסב את תשומת לב הלקוח לחוק שירותי תעופה ולפיו המוביל האווירי ו/או הספק רשאי לבטל את כרטיס הטיסה ובלבד שמסר הודעה ללקוח לא פחות מ-14 ימים טרם מועד הטיסה.

האחריות על תובלת הנוסעים וכבודתם בפועל חלה על חברת התעופה (להלן: "המוביל האווירי" ו/או "מפעיל הטיסה") לרבות בשל עיכובים, שינויים, ביטולים במועדי הטיסות הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתה של החברה וזאת בהתאם לכל דין ובהתאם לנסיבות ולשירות המוזמן. החברה מתחייבת להודיע לנוסע על כל שינוי ו/או עדכון כלשהו, ככל שהובא זה לידיעתה מראש וככל והנוסע אכן השאיר פרטי התקשרות מלאים ליצירת קשר בהם היה זמין.

הזכות בידי המוביל האווירי, ללא הודעה, להשתמש במובילים או בכלי טיס, ממלאי מקום, ובמקרה הצורך לשנות או להחסיר כל מקום חניה הנקוב בכרטיס. לוחות הזמנים ניתנים לשינוי ללא כל הודעה מראש. דינים אלה מתירים לחברות התעופה ו/או לחברה בהתאם לשיקולים מקצועיים ואופרטיביים לערוך שינויים במועדי המראה ו/או הנחיתה, בשדות התעופה להמראה ו/או נחיתה, כמו כן לערוך נחיתות ביניים ע"פ הצורך וכל זאת לעיתים ללא כל הודעה מוקדמת מראש על כך.

 

בקשות מיוחדות

החברה תעביר לספקיה כל בקשה מיוחדת של הנוסע [למשל, אך לא רק: ארוחות מיוחדות בטיסה, מקומות ישיבה במטוס, כיסא גלגלים, קלנועית, ציוד מיוחד לתינוקות, סוג מיטות, חדרים מקושרים ו/או צמודים, VIP], אולם אין היא מתחייבת כי הבקשה תמולא, אלא אם מדובר בבקשה מהותית של הלקוח מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואשר אושרה בידי הספק ביחד עם אישור ההזמנה ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה ו/או בפרטי ההזמנה.

הארוחות המסופקות בטיסות, ככל שמסופקות, הן באחריות בלעדית של המוביל האווירי. חברתנו אינה יכולה להתחייב לספק אוכל מיוחד (כשר, צמחוני, טבעוני וכו'), גם אם המזון הוזמן מראש ע"י הנוסע. יובהר כי הבקשות מועברות ישירות לחברות התעופה, אספקת המזון המבוקש הנה באחריות המוביל האווירי ובשליטתו הבלעדית.

 

שדות תעופה/חברות תעופה

אין החברה אחראית לנהלי ביטחון ו/או בטיחות ו/או נהלי עליה למטוס, החלים בשדות התעופה וחברות התעופה השונים בעולם. לרבות נהלי ולו"ז פתיחת וסגירת שער העלייה למטוס, עמדת הצ'ק-אין, נהלי הושבה במטוס, איסור העלאת מכשירי חשמל, מצלמות, מוצרי טואלטיקה וכד'. הרשימה לעיל מהווה דוגמה בלבד ואינה בגדר רשימה ממצה.

 

התייצבות בשדה התעופה

חלה החובה להתייצב בעמדת הצ'ק-אין של חברת התעופה בשדה התעופה ובטרמינל הרלוונטי הן בארץ והן בחו"ל 3 שעות קודם מועד ההמראה והכל כמפורט על גבי כרטיסי הטיסה עצמם.

 

אשרור טיסת חזרה

עליך לאשרר את טיסת החזור 72 שעות לפני תאריך החזרה, בהתאם לפרטים המופעים בכרטיס הטיסה שבידך וכן לוודא בערב שלפני טיסת החזור כי אין כל שינוי.

 

פרטים ליצירת קשר

על הנוסע חלה האחריות למסור פרטים ליצירת קשר לרבות מספר טלפון בעת שהותו בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, מסרוני "וואטסאפ" וכד' וזאת על מנת שיוכל לקבל הודעות ועדכונים חשובים הנוגעים להזמנתו לרבות שינויים במועדי ולוודא כי ניתן להשיגך באמצעות מספר טלפון זה.

 

כבודה

תובלת המזוודות והמטען הינה באחריות הבלעדית והמלאה של חברת התעופה המבצעת בפועל את התובלה האווירית, לרבות בשל אובדן ו/או איחור ו/או כל נזק הנגרם לכבודה וכיוצא באלו.

בכל מקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם, עליכם לפנות באופן מידי אל נציג חברת התעופה אשר יפנכם אל משרד סוכן השינוע (שירותי הקרקע) באולם שדה התעופה ולדאוג למלא טופס תלונה מלא בגין אובדן/נזק למטען ולשמור את העתקו.

יובהר כי החברה אינה אחראית בגין חיוב עבור כבודה ו/או משקל כבודה עודף. על הנוסע להתעדכן בנהלי חברת התעופה הרלוונטית.

יש לשים לב, כי תעריפי הכבודה ו/או כל שירות אחר בעת ביצוע התובלה האווירית נגבה בהתאם למדיניות של חברת התעופה, חברות התעופה רשאיות לגבות תוספת תשלום בגין משקל עודף לרבות כבודת יד לפי תעריף שנקבע על ידן וע"פ שיקול דעתן הבלעדי.

 

נשים בהריון

חלה החובה להתעדכן במדיניות ובנהלים של חברת התעופה הרלוונטית. חובה להציג אישור רפואי בשפה האנגלית המעיד על תקינות ההיריון ואי מניעה להשתתף בטיסה (אשר ניתן בסמוך למועד הטיסה). הגעה לטיסה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב הצוות האוויר להתיר לנוסעת ההרה להשתתף הטיסה. נשים בהיריון מעבר לשבוע 27 אינן מורשות לטוס בהתאם לאמנות הבינלאומיות, על הלקוחה לעדכן את סוכן הנסיעות בטרם ביצוע ההזמנה.

 

תינוקות

מחיר כרטיס טיסה לתינוק תקף עד גיל שנתיים (ולא יום מעבר לכך) נכון למועד הטיסה בפועל. (הן בטיסת ההלוך והן בטיסת החזור)

 

העברות

העברות הנוסעים משדה התעופה לבית המלון ובחזרה (בחבילות בהן קיים שירות העברות בלבד) תתבצע במרוכז באמצעות אוטובוס אשר ברוב היעדים פועל כמאסף במסלול קבוע בין בתי המלון השונים, ועל כן, ייתכן כי הנסיעה תתעכב ו/או תתארך עקב המתנה לכלל הנוסעים ו/או איסוף/הורדת נוסעים בבתי מלון שונים. ההעברות הינן באחריות הספק המקומי ויש לפנות לנציג הספק המקומי אשר ממתין לכלל הנוסעים בשדה התעופה בכל מקרה של בעיה.

 

נציג

בחלק מאזורי הנופש נמצאים נציגים ישראלים שהם נציגים המועסקים ע"י הסוכן המקומי. תפקיד הנציג לקבל את הנוסע בהגעה [כאשר משולם עבור שירות זה] לדאוג להעברתו למלון, ומהמלון בסיום חופשתו לשדה"ת לטיסתו חזרה. הנציגים משתדלים לעשות כמיטב יכולתם בכדי לפגוש את הנוסע במהלך חופשתו בכדי לתת לו אינפורמציה על סיורי הבחירה המאורגנים ע"י הסוכן המקומי ואין אנו אחראים כאשר אין הנציג מצליח להגיע לכל נוסע ונוסע ולמעט העברות מ/אל המלון אין אנו אחראים לפעילויות אחרות של הנציג. מספר הטלפון של הנציג מטעם הספק המקומי מופיע על גבי השובר וניתן לפנות אליו בכל שאלה.

 

סיורי בחירה

נמכרים ומבוצעים ע"י משרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם. ואין לחברתנו כל חלק ו/או אחריות בכל הקשור להם. סיורי הבחירה מותנים במספר מינימום של משתתפים ועל כן ייתכן כי סיור בחירה מסוים יבוטל על אף שכבר הייתה הרשמה לסיור.

 

מניין הימים

במניין הימים מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מ/ ל ישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים את הימים במלואם.

 

בתי מלון

הנוהג המקובל לכניסה לחדרים בבתי מלון בחו"ל והיציאה מהם הינו כדלקמן: כניסה מהשעה 14:00 ויציאה עד השעה 12:00 בצהריים. רמת בתי המלון ודירוגם נקבע ע"י משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה. חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אי אלו מהמתקנים או להפסיק מתן שירות כלשהו ואין לחברתנו אחריות למצבים אלה. החברה אינה אחראית להליכי שיפוץ ובנייה בבית המלון ובסמוך לו. במרבית בתי המלון נדרש תשלום נוסף במקום עבוד שירותים מיוחדים ועבור שימוש במתקנים מיוחדים, כמו: סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכה וכדומה. בחברה לא יתקבלו תלונות במקרים של דרישת תשלום במלון. בבתי מלון בחלק במדינות העולם גובים מס מקומי/מיסי לינה, מס המשולם ישירות במלון על ידי הנוסע ובהתאם להחלטת הרשויות המקומיות.

החברה אינה אחראית להפעלתו היומיומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, נהלי ניקיון החדרים, תפריט חדר האוכל ושעות פעילותו, שעות הפעלת מיזוג אויר וכדומה.

כל הפרטים המפורסמים אודות בית המלון לרבות תיאורו, מתקניו, תמונותיו וכד' מפורסמים על ידי בית המלון עצמו ואין החברה נושאת באחריות על פרסומים אלו.

 

הגעה מאוחרת

במידה והנוסע מתעתד להגיע למלון לאחר השעה 18:00 יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה [במידה ולא תימסר הודעה מראש לא תישא החברה באחריות כלשהיא במידה ולא יישמר חדר עבור הנוסע].

 

מיזוג אוויר

אנו מציינים בפניך במפורש כי אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותנו וכי לא נוכל לשאת באחריות כלשהי להפעלתו גם אם מצוין בתיאור המלון כי המלון מצויד במערכת מיזוג אויר. ההפעלה של המזגנים הינה בשליטת בתי המלון בלבד.

 

"הכול כלול"

לכל מלון מדיניות משלו למסגרת "הכול כלול" ובחלק מהמלונות נדרשים הנוסעים לשלם תשלום נוסף על חלק מהשירותים, המשקאות והמזון ולכן על הנוסע לוודא מראש ובטרם ביצוע ההזמנה כי המדיניות של בית המלון לשביעות רצונו ותואמת לצרכיו.

 

RUN OF THE HOUSE שיבוץ החדרים

ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרותנו להבטיח מראש חדר הממוקם עפ"י דרישות הלקוח, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת ו/או עם נוף כזה או אחר ו/או עם מרפסת ו/או חדרים צמודים וכן הלאה. קבלת החדרים במלון היא על פי המצאי הקיים ובהתאם לשיקולו הבלעדי של בית המלון. במספר בתי מלון קיימים אגפים שונים בנוסף לבניין המרכזי, וילות, בונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין החברה יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי. כמו כן, במידה ומוזמנים מספר חדרים על ידי המזמין אין באחריות "החברה" להבטיח שכל הנוסעים ישוכנו בסמוך ואף לא באותה קומה ו/או באותו אגף.

 

חדרים זוגיים

ברוב בתי המלון בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה זוגית אף אם הועברה בקשה מראש.

 

TRIPLE / QUAD

במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה– במקרה של הזמנת חדר ליותר מ - 2 אנשים תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה מתקפלת או מיטות נוספות לחדר זוגי, ואין באפשרותנו להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה.

 

בקשות מיוחדות

במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, לרבות בנוגע לקבלת חדר כזה או אחר ו/או כל בקשה אחרת של הנוסע בנוגע לחופשתו, מתחייבת "החברה" להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר והובטח לנוסע בכתב ומראש בעת אישור ההזמנה כי בקשתו תקוים.

ארוחת בוקר

המחירים בארצות אירופה כוללים ארוחת בוקר קונטיננטלית [אלא אם מצוין אחרת]. אין אנו מתחייבים כי ארוחת הבוקר תסופק בחדר האוכל של המלון. נדגיש כי במקרה של ארוחות במלון שלא מומשו במסגרת חבילת הנופש בגין שינוי מועדי הטיסות – לא יינתן החזר בעבורן. נוסעים שיגיעו לבית המלון לאחר שעת הסגירה של חדר האוכל יקבלו לעיתים ארוחה קרה בחדר האוכל ו/או בחדרים.

 

רישום יתר ע"י בתי מלון

ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר ועל פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל אישור עבורם מראש. במקרה של רישום יתר ע"י בתי המלון, חלה האחריות על ספק בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה דרגת תיירות של המלון אותו רכשו הנוסעים. האחריות לכך, לרבות העברה למלון החלופי חלה על הנהלת המלון ו/או הסוכן המקומי. יובהר כי ככל ולנוסע טענות בגין המלון החלופי שסופק לו – עליו לפנות באופן מידי ובזמן אמת אל סוכן הנסיעות מטעמו ו/או אל נציגי חברתנו על מנת שאלו יוכלו לסייע בידו לאלתר.

 

השכרת רכב

על השוכר (הרשום בשובר) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל על שמו, וברישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון בינ"ל כשהם תקפים (לשנה לפחות) ופרטיהם זהים. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. אין החברה אחראית ולא תישא בתשלומים בגין שעות חניה נוספות גם אם שעות נוספות אלה לא נגרמו בשל מעשיו או מחדליו של הנוסע/הלקוח לרבות בגין עיכובים/ביטולים של טיסות. דיני תעבורה של כל מדינה ניתן לבדוק באינטרנט או במ.מ.ס.י.

במועד ביצוע הזמנתך, עליך להקפיד למסור את שעת ההגעה המדויקת לתחנת ההשכרה. מובא בזאת לידיעתך כי הרכב המוזמן ישמר עבורך עד שעתיים משעת ההגעה שמסרת. כמו כן, עליך לוודא כי לא חלות הגבלות לגבי מסלול הנסיעה שאתה מתכנן. כגון: כניסה לארצות, מעבר על גבי מעבורות וכדומה. הזמנתך תאושר לקבוצת רכב ולא לסוג רכב. כל קבוצה מכילה מספר סוגים של כלי רכב הניתנים לשינוי מעת לעת.

יום ההשכרה הינו בן 24 שעות (או חלק מהן מרגע קבלת הרכב המושכר, על כל איחור בהחזרת הרכב יחול חיוב ביום שכירות נוסף וביטוחים. חובה להחזיר את הרכב המושכר במסגרת שעות העבודה של תחנת ההשכרה על מנת שחוזה ההשכרה ייסגר בנוכחותך.

 

גיל השוכר

באחריות השוכר לעדכן את החברה אם גילו נמוך מ-25 שנים. מובא בזאת לידיעתך, כי נהוג לקבוע גילאי מינימום ומקסימום אשר משתנים ממדינה למדינה ויש לבררם בעת ביצוע ההזמנה.

 

שובר ההשכרה

השובר תקף אך ורק לתחנת ההשכרה, תאריך ושעת לקיחת הרכב אשר צוינו על גביו מראש, בישראל.

 

שינויים וביטולים

בגין כל שינוי שתבצע, יונפק עבורך שובר חדש, לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של השובר.

 

כיסוי ביטוחי

על כל נוסע חלה החובה לבדוק את פרטי הכיסוי הביטוחי הניתנים ע"י חברות השכרת הרכב ותנאיהם וככל וברצונו לבצע שינוי ו/או להוסיף כיסוי כלשהו עליו לבצע זאת באופן ישיר אל מול חברת השכרת הרכב והכל בהתאם לנהליה ולמדיניותה של כל חברה.

 

CDW כיסוי ביטוחי

הנו כיסוי לנזקי הרכב השכור, בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק / גניבה.

 

TP כיסוי

הנו כיסוי נגד גניבת הרכב השכור, בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק / גניבה. אנו מפנים לתשומת לבך, שהכיסויים הביטוחיים לעיל, אינם מכסים נזק שייגרם למרכב התחתון של הרכב ולצמיגים.


חבילות צעירים

 • חבילת צעירים הינה חבילה מוגדרת המוזמנת דרך מחלקת הצעירים של קשרי תעופה, (להלן: "קשרי תעופה צעירים" ו/או "חבילת צעירים").
 • החבילה כוללת בדרך כלל: טיסה, העברות הלוך ושוב, שהייה בבית מלון נבחר המותאם לקהל היעד הצעיר, מיסים והיטלים.
 • החבילה כוללת נציגים מקומיים דוברי עברית, המועסקים ע"י ספק מקומי ביעד הספציפי, מטרת הנציג הוא ליווי הנופשים בעת חופשתם.
 • בנוסף נציג הספק המקומי מציע מגוון שירותים נלווים כגון: השתתפות באטרקציות, מסיבות טיולים, סיורים, פארק מים וכדומה ביעד עצמו. לכן, כלל השירותים הניתנים ביעד הינם באחריות הספק המקומי בלבד ואינם באחריות קשרי תעופה.

חבילות ואירועי ספורט/הופעות

 • כרטיסי המשחק מסופקים בזוגות/צמדים. צמדים - אפשר שיהיו אחד ליד השני, אחד מתחת לשני, באלכסון או שמעבר בניהם, לא ניתן להבטיח שלשות ורביעיות יחד, ולא ניתן להבטיח קירבה בין הזוגות אלא אם אושר במפורש בכתב/ במייל ממחלקת ספורט של החברה.
 • מחיר המכירה עשוי להיות שונה ממחיר הנקוב על הכרטיס.
 • לא מובטחת ישיבה ביציע אוהדים מסוים אלא אם צוין אחרת.
 • ש לפעול לפי ההנחיות על הכרטיס בנוגע לקבוצת האוהדים.
 • במשחקים מסוימים תיתכן קבלת כרטיס  מנוי למשחק, המנוי מושאל למשחק אחד ויש לפעול ע"פ ההנחיות שמצורפות, יש לשמור מפני אובדן וגניבה ולהחזירו בהתאם להנחיות. אי החזרת מנוי עלולה להיות כרוכה בקנס כספי.
 • במידה ונשלח ללקוח כרטיס אלקטרוני למשחק/להופעה (במייל או בכל דרך מקוונת אחרת) יש להדפיסו בצורה ברורה, ולשמור על שלמות הדף כאשר הברקוד צריך להיות מודפס בצורה איכותית וללא קיפולים, אחרת לא ייקרא בסורק ועלול לגרור אי כניסה למשחק/להופעה.
 • אין חברתנו אחראית למקרה של שינוי מועד או מיקום המשחק/ההופעה או ביטולו ע"י המועדון, או ע"י המארגנים או ע"י כל גורם מוסמך אחר.
 • אנו מציעים מגוון רחב של שדרוגים – יש לשים לב לשדרוגים ולהגדרותיהם המדויקות.
 • לעיתים, במשחקים גדולים ולצורך קבלת הכרטיסים, תקבע נקודת מפגש במרכז העיר, במקרים כאלה יעודכן הלקוח מראש או בעת ההעברות משדה"ת, ועליו להגיע מצויד בשובר ההזמנה ובתעודה מזהה. (רישיון נהיגה, דרכון, תעודת זהות)
 • במשחקים של ריאל מדריד כרטיסים מסופקים גם כ"מובייל טיקט" ולשם כך דרוש מייל פתוח בטלפון נייד וחכם של לקוחות.
 • דרכים נוספות לקבלת הכרטיסים: במלון עד חצות לילה לפני המשחק/ למגיעים ביום המשחק עד השעה 14:00.
 • בכל הזמנת אירועי ספורט/ מופעים יש לספק בעת ההזמנה מספר טלפון נייד ליצירת קשר - חשוב שללקוח יהיה טלפון זמין בחו"ל לצורך עדכונים והודעות חשובות.
 • כל אדם כולל תינוק חייב בכרטיס. בהופעות - גיל כניסה מינימאלי הינו 18, לחלופין ניתן להגיע בלווי מבוגר ולהצטייד בדרכון.
 • באחריות הנוסעים לעקוב טרם היציאה לחופשה וכן בסמוך למועד האירוע, את מיקומו ומועדו הסופי של המשחק/ ההופעה. 
 • יציאת קטינים- בהתאם לאמנות הבינלאומיות הנהוגות בעולם ובארץ,  קיים איסור על יציאת קטינים מתחת לגיל 18 לחו"ל שלא בלווי הוריהם או אפוטרופוס חוקי, אלא אם צויד הקטין באישור נוטריוני כדין ובהתאם לאישור הנדרש על פי כל מדינה. החברה ממליצה ללקוחותיה להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ ולוודא את כלל הפרטים קודם לנסיעה.
 

טיולים מאורגנים

הטיולים המאורגנים (להלן: "הטיול") מוצעים לציבור על ידי חברת "דרך החופש בע"מ" מקבוצת קשרי תעופה (להלן: "דרך החופש") וזאת בכפוף לכלל התנאים הכלליים (בשינויים המחייבים) ומובהר כי תנאי הטיול אשר יובאו להלן באים להוסיף ואין בהם בכדי לגרוע באמור בתנאים הכלליים, אשר מחייבים במלואם גם את הטיולים המאורגנים (בשינויים המחייבים) וככל וישנה סתירה כלשהי אזי יגבר הסעיף הספציפי וזאת בהתאם לשירות המוזמן. אין דרך החופש אחראית למידע שאינו נמסר על ידה ו/או הסותר את האמור כאן.

המסלולים המפורטים של הטיולים מתארים את אתרי הביקור הכלולים בטיול אך לא בהכרח את סדר הימים והביקורים, ונועדו לצורך פירוט כללי של מסלול הטיול המתוכנן בלבד ולא של סדר הפעלתו. יתכנו ביטולים ו/או שינויים בסדר הלינה, הסיורים והביקורים, והם נתונים לשיקול דעתם של ספקי השירותים השונים או מדריך הטיול בהתאם לאילוצי הפעלת הטיול בפועל לרבות בשל מזג אוויר, אירוע בטחוני, חגים, תקלות, תאונות, שיפוצים ושאר נסיבות שאינן בשליטתה של דרך החופש העלולות להשפיע על אופן ביצוע הטיול. מומלץ שלא לערוך תוכניות שאינן קשורות בטיול בהסתמך על ביקור ביעד מסוים הכלול בטיול במועד מסוים.

הנוסע אינו חייב להשתתף בכל פעילות הכלולה בטיול, אך לא יהא זכאי להחזר ו/או פיצוי כלשהו עבור חלק בטיול שלא השתתף בו מבחירתו ו/או מכורח אילוץ כלשהו כגון מחלה, אשפוז, מעצר וכדומה.

הטיולים המפורטים פתוחים להרשמה לציבור הרחב כולו וללא הגבלת גיל, מין או גזע אלא אם צוין במפורש אחרת. דרך החופש אינה מתחייבת שתהיה התאמה כלשהי בין המשתתפים בטיול, לרבות לעניין גיל המשתתפים, והם אינם מציבים קריטריונים מוקדמים כלשהם כתנאי להרשמה לטיול.

 

כניסות לאתרים

ייתכנו מצבים כי חלק מהאתרים יהיו סגורים עקב נסיבות שאינן תלויות ו/או בשליטתה של דרך החופש ואין היא אחראית על כך.

 

רישוי

הטיולים המופיעים בפרסומים מופעלים ע"י חברת "דרך החופש מקבוצת קשרי תעופה בע"מ" בעל רישיון מס. נ 680325 של משרד התיירות. טיסות השכר כפופות לתקנון מנהל התעופה האזרחית בישראל.

 

זכות הרישום

דרך החופש שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על-פי שיקול דעתה אינו מתאים להימנות עם משתתפי הטיול, או עלול להפריע למהלך התקין של הטיול או לפגום בו וזאת ללא כל צורך לנמק עמדתה.

 

ימי הטיול ושינוי במועד ובנתיב הטיסה

במניין ימי הטיול מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מ/לישראל נתונים בידי חברות התעופה ואין החברה מתחייב להשלים את הימים במלואם. החברה אינו אחראי לשינוי בשעת היציאה ו/או החזרה מנתיב הטיסה אשר הינם בשליטתם הבלעדית של חברות התעופה והם כפופים לתקנות הטיסה הרלבנטיות ולאמנות בינלאומיות. החברה מתחייב להביא את הנוסעים ליעדם הסופי (יעד הטיול) ללא התחייבות בנתיב הטיסה ו/או חברת התעופה המובילה. אין החברה מתחייבת להודיע הודעה מוקדמת כלשהי על שינוי נתיב הטיסה ו/או חברת התעופה המובילה, כל עוד הדבר לא יפגע בביצוע המסלול המתואר.

 

אשרות ודרכונים

אין החברה אחראית לנזקים שייגרמו לנוסע עקב אי טיפול באשרות מתאימות, טרם יציאתו מהארץ או בחו"ל או יציאתו בדרכון מוגבל, או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא, לרבות סירוב להנפיק אשרה. הנפקת האשרות ובדיקתן הינן באחריות הנוסע בלבד. על הלקוח האחריות לציין אזרחותו בפני הסוכן. הדרכון חייב להיות בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה לחו"ל.  כל הוצאה הנגרמת בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אשרות כניסה לא תקינות, המונעות כניסה למדינה כלשהי, תחול על הנוסע.

 

מדריך/ מלווה הקבוצה

מדריך/ מלווה הקבוצה הינו איש הקשר בין החברה לנוסעים וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי של הקבוצה במשך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו ידריך את הקבוצה בחלק מהאתרים, יטפל בארגון הסידורים הקשורים בניהולו התקין של הטיול, האוטובוס, המדריכים המקומיים, בתי מלון, מעבורות וכיו"ב. ייתכנו מקרים בהם מלווה הקבוצה ימתין למשתתפי הטיול ביעד עצמו או לא ישוב עם הקבוצה לארץ.

 

משתתפי הטיול

הטיולים המפורסמים בחוברת זו ו/או בפרסומים פתוחים להרשמה ללא הגבלה כלשהי לקהל המשתתפים למעט טיולים המיועדים לגילאים מסוימים. אין לחברה רצון ואפשרות למנוע השתתפות בטיול עקב גיל גזע דת או מין ולכן על המשתתף בטיול לדעת כי אין החברה מתחייבת לכך שתהיה התאמת גיל המשתתפים ו/או כישוריהם ו/או מקצועם ו/או מצבם הבריאותי ו/או דתם ו/או לאומם. החברה אינו נמצא בקשר ישיר עם הנוסע לפני יציאת הטיול ולכן יוצא החברה מתוך הנחה שהנוסע מצהיר ומאשר בפני סוכן הנסיעות כי מצבו הגופני והנפשי מאפשר לו להשתתף בטיולים שבחוברת זו. כל תקלה והוצאה שתגרם כתוצאה ממצבו הרפואי ו/או הנפשי של הנוסע, תחול על הנוסע.

 

בתי מלון

בחלק מבתי המלון נדרש תשלום נוסף במקום עבור שירותים, כמו : מיזוג אוויר, מקרר, כספת, מגבות, אינטרנט אלחוטי ("ווייפי"). בחברה לא יתקבלו תלונות במקרים של דרישת תשלום במלון.

 

מיזוג אוויר

אנו מציינים בפניך במפורש כי אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותנו וכי לא נוכל לשאת באחריות כלשהי להפעלתו גם אם מצוין בתיאור המלון כי המלון מצויד במערכת מיזוג אויר. ההפעלה של המזגנים הינה בשליטת בתי המלון בלבד.

 

תנאי תשלום

בעת פתיחת ההזמנה תגבה מקדמה בסך 600 שקלים מכל נוסע. באחריותו של כל נוסע להסדיר את גמר התשלום עד 45 ימים לפני היציאה לחופשה.

 

ארוחות

החברה יעשה ככל יכולתו ליידע את חברות התעופה והמלונות על בקשות מיוחדות לאספקת מזון (צמחוני, כשר וכיו"ב) אך אינו אחראי לאספקת מזון מכל סוג שהוא. אין החברה אחראי על אספקת מזון כשר בטיסות המופעלות ע"י חברות תעופה זרות גם אם הנוסע ביקש וציין זאת בעת ההרשמה. נדגיש כי כל עניין שכזה הינו בגדר של בקשה בלבד אלא אם כן צוין במפורש ובכתב כי בקשת הנוסע תמולא במלואה.

 

תובלת הכבודה

תובלת המזוודות והמטען הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה המבצעת בפועל את התובלה, דבר אשר מעוגן באמנת ורשה ואמנות בינלאומיות נוספות ולא נמצא בתחום אחריות של החברה. אין החברה אחראי לנושא הסבלות ואספקת עגלות לנשיאת מזוודות מטען בשדות התעופה, מסופי רכבות ומסופי מעבורות ובתי מלון. עלות נשיאת מטען במקומות אלה אינה כלולה בתשלום הסבלות שבמסגרת הטיפים המשולמים במחיר הטיול בעת ההרשמה.

 

בתי מלון

החברה תעשה ככל יכולתה לשכן את המטיילים בבתי מלון על פי הדירוג והרמה המתפרסמת לכל טיול. החברה תעביר אל הנוסע באמצעות סוכן הנסיעות את רשימת בתי המלון הספציפית לטיול וזאת מס' ימים בטרם היציאה לטיול. יחד עם זאת, ייתכנו שינויים, שאינם בשליטתנו, ברשימת בתי המלון גם אחרי יציאת הקבוצה ובלבד שלא ירדו מהדירוג ומהרמה המובטחת בטיול הספציפי. התחייבות דרך החופש היא לדירוג רמת המלון בלבד ולא לזהותו. רמת בתי המלון ודירוגם נקבע על פי משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה. במסלול הטיולים, חלק מבתי המלון יהיו במרכזי הערים וחלק מחוץ לערים. החברה יחליט, בהתאם לניסיונו המצטבר, היכן לשכן את המטיילים. במקרה של שימוש בבתי מלון מחוץ לעיר, יעמוד האוטובוס לרשות הקבוצה לביצוע תכנית הטיול המובטחת בלבד, שאר הנסיעות תהיינה כפופות לכללים המפורטים בסעיף "תחבורה". החדרים בבתי המלון הינם זוגיים עם מיטה כפולה ("זוגית") או עם שתי מיטות נפרדות, כפי שנקבע על ידי בית המלון. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה אף אם הוזמנה מראש. בסקנדינביה ולעיתים גם ביעדים אחרים, ייתכנו חדרים מסוג "קומבי" כלומר מיטה + ספה הנפתחת למיטה. אין החברה מתחייב לחדר במיקום מסוים בתוך בית המלון או לחדר מסוג מסוים. נוסע המעוניין בחדר ליחיד חייב להזמין את החדר מראש בעת ההרשמה לטיול ולשלם את התוספת הנקובה עבור חדר ליחיד. ברוב בתי המלון באירופה וגם ביעדים אחרים, חדר ליחיד הוא חדר קטן עם מיטה בודדת ולעיתים מיקומו מנותק משאר חדרי הקבוצה. במקרה של הזמנת חדר ל- 3, תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה / מיטות נוספות לחדר זוגי. ייתכן אף שהמיטה הנוספת תהיה מיטה מתקפלת. מיזוג אויר: אין הפעלת מיזוג האוויר באחריות דרך החופש ואין באפשרותנו לשאת באחריות כלשהי להפעלתו. הפעלת המזגנים הינה בשליטת בית-המלון בלבד.


לינה במעבורת

בטיולים הכוללים לילות שייט ולינה במעבורות, אין החברה אחראי לחלוקת תאי הלינה ומיקומם. ייתכנו תאים עם מיטות דו-קומתיות.

 

תחבורה

לצורך ביצוע התוכנית לכל טיול תעמיד החברה לרשות הקבוצה אוטובוס עם נהג. שעות העבודה של הנהג כפופות לחוקי העבודה המקומיים המגבילים את מספר שעות העבודה בהן יכול הנהג לנהוג. החברה מתחייב לספק שירותי הסעה בהתאם לתוכנית בלבד. אין החברה מתחייב לספק הסעה לאתרים שאינם כלולים במפורש בתוכנית הטיול. במקרה שיעמוד אוטובוס לרשות הנוסעים מעבר לקבוע במסלול ומעבר לשעות כאמור, יישאו הנוסעים בעלות הנסיעות הנוספות. מיזוג אויר באוטובוס: החברה מזמין מהספקים בחו"ל אוטובוסים ממוזגים לכל הטיולים. יחד עם זאת, בשל שוני בהתייחסות למיזוג אויר ביעדים השונים, אין החברה אחראי לעוצמת מיזוג האויר, סוגו והפעלתו ע"י הנהג. ברוב המקומות בעולם המערבי אסור להשאיר את מנוע האוטובוס פועל בעת העצירה. לפיכך, לאחר עמידה בשמש ללא מיזוג, לא יהיה משך הזמן עד להרגשת המיזוג ע"י המטיילים באוטובוס שלא בשליטת ו/או באחריות החברה. 

 

נוסע בודד

החברה תקבל הזמנות לנוסעים בודדים על פי שיקול דעתה הבלעדי וכל מקרה יידון לגופו. לנוסע בודד מומלץ להזמין חדר ליחיד. עם ההרשמה יועבר לחברה תשלום בגובה התוספת עבור חדר ליחיד. לא ניתן להבטיח שותף לחדר וכן במקרה שימצא שותף לא ניתן להבטיח את התאמתו מכל בחינה שהיא למעט מין השותף. לא תתקבל כל תלונה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה על חוסר התאמה מכל סיבה שהיא. החברה שומר לעצמו את הזכות שלא למסור פרטים מזהים אודות השותפים.

 

ביטוחים

חובת הנוסע לבטח עצמו בפוליסת ביטוח בריאות ומטען. החברה אינו אחראי לנזקים שנגרמו לנוסע כתוצאה מתאונה, מחלה, רשלנות הנוסע, נזק למטען או נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם במהלך הטיול עקב מעשי אלימות ואיבה, גניבה, אבדה, תאונה, הוצאות רפואיות וכיו"ב. כל נזק ו/או אובדן רכוש ו/או הוצאות נוספות אשר ייגרמו למשתתף בטיול מסיבות שאינן בשליטתו הבלעדית של החברה יחולו על המשתתף בלבד. במידה ויחליט הנוסע להקדים את חזרתו ארצה עקב האירועים המפורטים בסעיף זה, לרבות מקרים של מחלה או מוות של קרוב משפחה, יהיה זה באחריותו הבלעדית של הנוסע לארגן לעצמו את החזרה ארצה על כל המשתמע מכך ואין המארגן ו/או מי מטעמו, לרבות מדריך הטיול, אחראיים לחזרתו של הנוסע ארצה. החברה ממליץ לכל נוסע להצטייד בתעודת ביטוח רלבנטית לטיול האמור.

 

חיסונים

מידע על הצורך בחיסונים למיניהם יעשה ישירות ע"י הנוסע בלשכת הבריאות המחוזית.

 

ביטחון אישי

בחלק מאתרי הטיולים קיימים אזורים ו/או קטעי הליכה מסוכנים למעבר אדם. במקרים אלה, משתתף העובר על הנחיות מפורשות של המדריך ו/או הנחיות המקום, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

 

דמי שתיה (טיפים)

דמי השתייה מיועדים לנותני השירותים בחו"ל ( נהגים, מורי דרך מקומיים, מלצרים, חדרנים וכיו"ב). יצוין כי בסכום זה נכללים ימי היציאה והחזרה. סכום הטיפים כפי שנקבע עבור כל טיול הינו חלק בלתי נפרד ממחיר הטיול. הסכום אינו כולל תשר למלווה הישראלי, אשר יוענק על פי שיקול דעתם של הנוסעים.

 

תשלומים נוספים במהלך הטיול

מחירי הטיולים אינם כוללים תשלומים נוספים עבור כביסה, הוצאות אישיות וכל תשלום אחר אשר לא מפורט ומצוין במפורש בפרסום מסלולי הטיול של דרך החופש.

 

סיורי בחירה ובילויי ערב

כל הסיורים והבילויים המצוינים בתוכניות הטיולים השונות כבחירה ומלוות בתשלום, הינם בגדר הצעה בלבד, אינם כלולים במחיר הטיול וכרוכים בתשלום נוסף ישירות למדריך הקבוצה שיארגן את הסיורים והבילויים הנוספים. קיומם של סיורי הבחירה מותנה במספר משתתפים מינימלי.

 

צירוף קבוצות

במקרים מסוימים, כאשר מספר הנרשמים אינו מאפשר הוצאת טיול אל הפועל, רשאי החברה לשתף פעולה עם גורם תיירותי אחר ולאחד נרשמים לקבוצה משותפת, זאת כל עוד אין פגיעה במסלול הטיול המובטח על כל מרכיביו. החברה אינו מתחייב להודיע מראש לנוסעים על החלטות מסוג זה.

 

בקשות מיוחדות

נדגיש כי במקרה של בקשות מיוחדות מכל סוג שהן לרבות ארוחות מיוחדות בטיסה, מקומות ישיבה במטוס, כיסא גלגלים, קולנועית, הינם בגדר של בקשה בלבד ואין באפשרותנו להבטיח את ביצועם ומילואם בפועל אלא אם כן צוין במפורש ובכתב על ידי דרך החופש כי הבקשה מובטחת ותמולא במלואה.


כללי

כל מסלולי הטיולים, על כל מרכיביהם השונים, תוכננו ונבדקו בקפידה על ידי צוות "דרך החופש מקבוצת קשרי תעופה בע"מ" ונמצאו כניתנים לביצוע. יחד עם זאת, במהלך הזמן מיום ההדפסה ועד לביצוע הטיולים בפועל, ייתכנו שינויים הנובעים מעדכוני ו/או שינויי לוח זמנים מקומי ביעדי הטיולים או שינויים בלוח הטיסות. בכל טיול, המסלול מתאר את אתרי הביקור והלו"ז הכללי אשר יכול זה להשתנות בהתאם לאילוצים שונים ולשיקולים הנלקחים בזמן אמת ונובעים בין היתר משיקולי בטיחות, יעילות, ביטחון, שלום הקבוצה והן בשל נסיבות כאלו ואחרות שאינן מצויות תחת שליטתה ואחריותה של דרך החופש. יצוין מפורשות כי אין משרדי הנסיעות ו/או סוכני הנסיעות רשאים לשנות את תנאי ההתקשרות והאחריות המופיעים זו ו/או להבטיח הבטחות נוספות ו/או סותרות את האמור. אין החברה אחראי לכל מידע שנמסר על ידי אדם בכתב או בעל פה והסותר את האמור ב"תנאי השתתפות והגבלת אחריות".

 

שערים

השער לתשלום יהיה שער העברות /המחאות גבוה של המטבע הנקוב ביום החיוב בפועל על ידי החברה. במידה ותהיינה תנודות משמעותיות בשערי החליפין של המטבעות המרכיבים את החבילה, לפני ביצוע התשלום המלא, שמורה לחברה הזכות לעדכן את מחיר החבילה בהתאם.

 

אזהרות מסע

הנך מתבקש להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ על מנת להתעדכן במידה ויש התרעות מסע ככל שישנן לארץ היעד שלך

 

חיסונים וטיפול תרופתי

על הנוסע חלה החובה לוודא אל מול הרופא המטפל ו/או אל מול גורמים מוסמכים אחרים באם נדרש הוא לבצע חיסונים כלשהם ו/או להתחיל בטיפול תרופתי כלשהו והכל בהתאם למדינת היעד, אופי ומסלול הטיול ומצבו האישי, הגופני והבריאותי של הנוסע.

עם התקשרותו של הנוסע למול החברה, הנוסע מחויב בקריאת התנאים הכללים על כל סעיפיו.


מידע לנוסעים - טיסה וחופשה בתקופת הקורונה

משום שההגבלות והדרישות לגבי חופשה בטוחה מקורונה משתנות ממדינה למדינה וכן משדה תעופה למשנהו ובין חברות התעופה, אתם מתבקשים לבדוק מראש את ההנחיות לגבי הטיסה, עטיית מסיכה בה וכן לגבי התנאים לגבי יציאה מהארץ, חזרה אליה וכן כניסה ויציאה ממדינת היעד שלכם. בדקו מה האישורים שעליכם להשיג או אילו טפסים עליכם למלא כדי שהמעבר בשדה התעופה יעבור בצורה חלקה ושהחופשה שלכם תתחיל בנוחות ובצורה נעימה.
תוכלו להתעדכן באתר משרד הבריאות וכן באתר קשרי תעופה לגבי התנאים השונים.


תמיד לשירותך,
טלפון:03-5205020
כתובת: רחוב נירים 2 תל אביב 6706037
ח.צ. 520039009
אתר:www.kishrey-teufa.co.il
 

תנאים להזמנת שייט של חברת רויאל קריביאן

פרטי המסלול, שירותי הנסיעה ואיות שמות הנוסעים לפי רישום הדרכון כפי שנמסרו ו/או אושרו ע"י הלקוח והתקבלו במשרדנו בפקס ו/או בתכתובת דואר אלקטרוני/ בהזמנה אינטרנטית  מהווים חלק בלתי נפרד מטופס זה.
כל הזמנה שמבוצעת באתר האינטרנט נשלח מייל נוסף למייל הזה שדרכו ניתן לשלם עבור השיט , ההזמנה מחויבת בחברת סנורמה חברת בת של קשרי תעופה .
 
עלות החבילה כולל מיסים למשפחה  נפשות בחדרסה"כ: $
המחיר לא כולל טיפים בסך : 16$ ליום לאדם לתשלום באנייה או מראש (בהתאם לדרישת חברת השייט)
המחיר לא כולל: טיסות, מלונות, העברות, ביטוח נסיעות, סיורי חוף והוצאות בעלות אופי אישי
 
 יודגש: במידה והוזמן חדר גרנטי גם אם הוא מצטרף לחדרים נוספים שאינם גרנטי – עדין קטגוריית החדר לא מאפשרת לדעת מיקום החדר, מספרו ו/או קומתו
 
לא ניתן לבצע שינויים בהזמנה לרבות שמות
 
ביטול נוסע יחיד מתוך 2 נוסעים בחדר ייחשב כביטול מלא וידרוש השלמת התשלום המלא לנוסע שלא מבטל
 
חברתנו מבהירה את החשיבות בהצטיידות בביטוח נסיעות ו/או בריאות מרגע אישור ההזמנה אי רכישת ביטוח עלולה לגרום לנזקים כספיים שיחולו על הנוסע בלבד בביטול מכל סיבה שהיא | חברתנו ממליצה להגיע ליעד היציאה לשייט יום לפני מועד ההפלגה. | נוסעת בשלבי היריון: יש ליידע ולוודא שאין מניעה להשתתפות בהפלגה ו/או הטיסה | יש לוודא כי המסלול תואם למסלול המבוקש | בחדרים מסוג 'גרנטי' מובטח סוג החדר ומחירו אך לא מספרו ומיקומו . מספר החדר יינתן אך ורק ביום העלייה לאנייה | ישנה תוספת טיפים לתשלום חובה | השתייה אינה כלולה במחיר (למעט בבופה) | | יש לשים לב לזמן עזיבת האנייה את הנמל )האנייה לא מחכהלנוסעים שיאחרו) מומלץ להיות על האנייה עד שעה וחצי לפני עזיבת הנמל | על לקוחות הנוסעים עם קטינים שאינם האפוטרופוס שלהם להצטייד באישור נוטריוני באנגלית | מסלולי השייט הינן באחריות חברת השייט בלבד | המסלולים עלולים להשתנות כתוצאה מנסיבות מזג אוויר, אישורי עגינה של הרשויות או כל כוח עליון שאינו מתוכנן | חוק הגנת הצרכן אינו מגן מפני שירותים המתחילים ומסתיימים בחו"ל | אישור הזמנתכם מותנה, יאושר ויטופל  - רק לאחר קבלת הטופס חתום במלואו על-ידכם
 

תנאי ביטול לנוסע מיום אישור ההזמנה הזמנות NRD מקדמה ללא החזר

בכל מקרה של ביטול ההפלגה, מכל סיבה שהיא לאחר אישורה, ייגבה סכום של 50$ לחדר וזאת בנוסף לדמי הביטול
של חברת השייט .
שינויים: לפי התנאים הכלליים באתר/חוברת החברה, השינויים כרוכים בתשלום
 
תנאי ביטול הזמנות NRD
תנאי ביטול הזמנות NRD דמי ביטול לנוסע הערות
מיום אישור ההזמנה ועד 30 ימים לפני ההפלגה חיוב מלא של כל המקדמה, אין החזר עבור המקדמה חיוב מלא של כל המקדמה, אין החזר עבור המקדמה
29-8 ימים לפני ההפלגה 50% ממחיר השייט למעט מיסי נמל יש לשים לב - בביטול ההזמנה תחויבו בסכום המקדמה במלואה או ב- 50% דמי ביטול, הגבוה מבינהם
7-0 ימים לפני ההפלגה דמי ביטול בשיעור 100% אין החזרים  
הפלגות מ- 6 לילות ומעלה דמי ביטול לנוסע הערות
מיום אישור ההזמנה ועד 45 ימים לפני ההפלגה מלוא סכום המקדמה חיוב מלא של כל המקדמה, אין החזר עבור המקדמה
44-30 ימים לפני ההפלגה 25% ממחיר השייט למעט מיסי נמל יש לשים לב - בביטול ההזמנה תחויבו ב- 25% דמי ביטול או בסכום המקדמה במלואה, הגבוה מבינהם
9-8 ימים לפני ההפלגה 50% ממחיר השייט למעט מיסי נמל יש לשים לב - בביטול ההזמנה תחויבו בסכום המקדמה במלואה או ב- 50% דמי ביטול, הגבוה מבינהם
7-0 ימים לפני ההפלגה דמי ביטול בשיעור 100% אין החזרים  
במקרה של ביטול ההזמנה מכל סיבה שהיא ובכל שלב שהוא אין החזר כספי עבור המקדמ ה .
 • שינוי תאריך הפלגה/אונייה כרוך בדמי שינוי בסך 100 $ לנוסע .
תנאי השייט וההזמנה הנ"ל כפופים לקובץ "תנאים כלליים" המצורף לאימייל שהגיע ביחד עם טופס זה . האחריות של העברת הפרטים והתנאים בקובץ זה, לכל הנוסעים, ללא יוצא מן הכלל, חלה על הסוכן ועל הסוכנות בלבד. אישור ההזמנה, מהווה אישור של הסוכן ושל הלקוחות לכל התנאים המפורטים בקובץ "תנאים כלליים", לרבות אך לא רק תנאי ההזמנה, הביטול והשינוי המופיעים בה.
חלק ממסלולי השייט כוללים עגינה ביעדים להם נדרשת אשרת כניסה, לשטים מארה"ב כולל אלסקה (מקנדה) דרושה אשרת כניסה רבת כניסות לארה"ב. הבירור והטיפול באשרות כניסה על אחריות הסוכן/לקוח בלבד ואינם באחריות סנורמה או חברת השייט. ההפלגות שלנו מקיפות יבשות ויעדים רבים ולכן מזג האויר ישתנה מאוד ממקום למקום , חלק מייעדי הביקור הם טרופיים ובעונות מסוימות של השנה עשויים לרדת גשמים כבדים מלווים ברוחות חזקות (לעיתים ברמה של הוריקן) Celebrity Cruise & Royal Caribbean ו/או סנורמה שירותי תיירות אינן אחריות לתשלום פיצוי כלשהו במידה והשייט שלכם כולל שינוי במסלול או שירותים כלשהם שהבטחנו לארגן כתוצאה מנסיבות מחוץ לשליטתנו ("כוח עליון"). כאשר אנו מדברים על נסיבות מחוץ לשליטתנו, כוונתנו כל אירוע אשר אנו/הספק של השירות הרלוונטי לא יכולנו לצפות או להימנע ממנו גם לאחר נקיטה בכל אמצעי הזהירות הסבירים. אירועים כאמור סביר שיכללו מלחמה או איום מלחמה, פעולות טרור או איומים כאמור, מהומות או מרי אזרחי, שביתה ענפית, אסון טבע או גרעיני, אש, תנאי מזג אויר גרועים, סיכוני בריאות, מגיפות ונסיבות דומות כלשהן שמחוץ לשליטתנו .
לתשומת לבכם: **התשלום עבור השייט הינו לפי שער העברות והמחאות גבוה ביום התשלום ***

תנאים כלליים - רויאל קריביאן

מידע כללי ותנאים להזמנת מקומות

ההוראות והתנאים לביצוע הזמנה המפורטים להלן מהווים את הבסיס להסכם שברשותכם. כל ההזמנות כפופות לתנאי ההזמנה המפורטים להלן. כאשר אתם עושים הזמנה ישירות מולנו, הצדדים בהסכם זה הם אתם ו- ,Royal Caribbean Cruises Ltd שיקבלו על עצמם אחריות משפטית לביצוע הולם של הסכם זה. בתנאים והוראות ההזמנה שלהלן, “אתם”, “שלכם”, “עליכם” ו-”על ידכם”, משמעם כל האנשים המצוינים בהזמנה ו-”אנו, “שלנו”, “עלינו”, “על ידינו” ו-” ,”Royal Caribbean International משמעם Royal Caribbean Cruises Ltd.
לתשומת לבכם: אם הנכם מזמינים חופשה של Royal Caribbean International , דרך סוכנות נסיעות, תנאי הזמנת המקומות של מארגן הנסיעות עצמו יחולו על החוזה שלכם. אנא הקפידו לקבל עותק של תנאים אלה ממארגן הנסיעות שלכם לפני או בעת ביצוע ההזמנה. לתשומת לבכם: אין לנו חבות חוזית כלשהי כלפיכם בנסיבות האמורות לעיל. עם זאת, במקרה שנמצא שיש לנו חבות כלפיכם על בסיס כלשהו, חבותנו ו/או התחייבויותינו כלפיכם או כלפי מארגן הנסיעות שלכם לא יהיו גדולים או שונים מהחבות וההתחייבויות שיש לנו במסגרת תנאים אלה להזמנת מקומות כלפי צרכנים שיש להם חוזה אתנו. בכל מקרה כאמור, נהיה זכאים לחלוטין להסתמך על הגנות, מניעות והגבלות כלשהן הנכללות בתנאים להזמנת מקומות כפי שהם מופיעים להלן. אף על פי כן, חוזה או הסכם כלשהו שנערך ביניכם לבין סוכן הנסיעות שלכם יוערך ויובא בחשבון בשילוב עם התנאים להזמנת מקומות אלו וכן עם תנאי תובלה כלשהם שסופקו ע”י .Royal Caribbean International


1. הזמנת החופשה שלכם

1.1 כיצד יש לבצע הזמנה?

כדי להזמין את החופשה הנבחרת שלכם, פנו לסוכן נסיעות או הזמינו ישירות באופן מקוון באתר www.royalcaribbean.com ובחרו את המדינה שלכם לביצוע הזמנות וקבלת המבצעים הטובים ביותר מסנורמה, נציגי המכירות של רויאל קאריביין בישראל. אם ההזמנה מתבצעת באמצעות אחד מסוכני הנסיעות המורשים שלנו, על האדם ששמו מופיע ראשון בהזמנה (שמלאו לו לפחות 21 , ראו סעיף 4.4) למלא את טופס ההזמנה שלנו ולחתום עליו, לשם תיוק אצל סוכן הנסיעות שלכם. בעת ביצוע ההזמנה חובה עליכם למסור את שמכם המלא כפי שמופיע בדרכון ואת תאריך הלידה שלכם. עבור כל הזמנת מקומות יש לשלם מקדמה (או תשלום מלא אם ההזמנה מתבצעת בתוך 70 ימים מתאריך הפלגה רגילה או 95 ימים לגבי הפלגת חג) לאדם לפי הטבלה שלהלן:
1-5 לילות              $105.00
6-9 לילות              $255.00
10 לילות או יותר    $455.00

כמו כן, באפשרותכם לבצע הזמנה לשייט בשעה שאתם על סיפון האנייה איתנו. לקבלת סיוע בנושא, פנו אל אנשי הצוות באנייה המייעצים בנושא הפלגות עתידיות. לתשומת לבכם, כל הזמנה המתבצעת על הסיפון כפופה לתנאים ולהוראות ההזמנה שלהלן.


1.2 כיצד תאושר החופשה שלנו?

אם השייט שבחרתם זמין, אנו נאשר לכם את ההזמנה במקרה ואתם ביצעתם את ההזמנה ישירות דרכנו. אם ביצעתם את ההזמנה דרך סוכן הנסיעות שלכם אנו נאשר אותה לסוכן הנסיעות שלכם. לאחר מכן נשלח אליכם או לסוכן הנסיעות שלכם חשבונית אישור. לא יתקיים כל הסכם מחייב בינינו עד שנשלח את חשבונית האישור אליכם או לסוכן הנסיעות שלכם. חשבונית זו תציג את היתרה המגיעה בגין החופשה שלכם שעדיין עומדת לתשלום. עם קבלת חשבונית האישור, הכרטיסים וכל מסמך אחר מאיתנו או מסוכן הנסיעות שלכם, אנא בדקו את כל הפרטים בקפידה. אם פרטים כלשהם נראים לכם לא נכונים, עליכם לדווח על כך מיידית אלינו או לסוכן הנסיעות, מכיוון שייתכן שלא ניתן יהיה לבצע שינויים מאוחר יותר. לצערנו לא נוכל לקבל על עצמנו כל אחריות במידה ולא תדווחו לנו או לסוכן הנסיעות שלכם לגבי טעות כלשהי בכל אחד מהמסמכים )כולל חשבונית האישור שלנו(, למעט כרטיסים, בתוך 14 ימים מהתאריך שבו שלחנו אותם אליכם או אל סוכן הנסיעות שלכם, ובתוך 5 ימים לגבי הכרטיסים.


1.3 איזה מידע עלינו לספק לכם ומדוע?

מעת לעת ייתכן שנידרש להעביר לרשויות הגירה מורשות, לחברות תעופה ו/או לרשויות אחרות, פרטים אישיים מסוימים הנוגעים לאורחינו. עליכם למסור את הפרטים הרלוונטיים בעת ביצוע הזמנת ההפלגה שלכם, או לא יאוחר מ-70 יום לפני יציאתכם מישראל - במועד המאוחר מבין השניים. הפרטים כוללים פרטים אישיים ומידע מדויק על דרכונים, אנשי-קשר למקרה חירום ופרטי ביטוח. אנו ממליצים לכם לבקר באתר www.royalcaribbean.com וללחוץ על הקישורית "Log In“ כדי למסור פרטים אלו באמצעות החשבון המקוון שלכם. יש להצטייד מראש במספר ההזמנה ובתאריך ההפלגה. לחילופין, אם כבר קיבלנו את פרטיכם בעת ביצוע ההזמנה, תוכלו לוודא שהפרטים שבידינו מלאים ומדויקים. אם אין לכם גישה לאינטרנט, אנא פנו לסוכן הנסיעות שלכם או למומחה קרוזים אשר יוכלו לייעץ לכם כיצד ניתן לספק או לאשר את המידע. ייתכן שהנהלים שלנו ישתנו, ואנו ניידע אתכם לגבי כל שינוי בעת ביצוע ההזמנה, או בהקדם האפשרי. במידה ולא תספקו את הפרטים הנדרשים באופן מלא ומדויק, ייתכן שלא תותר עלייתכם לאניית הקרוז ו/או לטיסה היוצאת ו/או החוזרת. במקרה כזה לא נוכל לקבל על עצמנו אחריות כלשהי, ולא נוכל לשלם כל פיצוי או החזר. אתם תהיו אחראים לסידורי נסיעת ההמשך/החזרה שלכם. אם, כתוצאה מאי מסירת מידע זה על ידכם, נאלץ לשאת בקנסות, בתשלומים נוספים, או בכל עונש כספי אחר, אתם תהיו אחראים לפצות אותנו בהתאם. ראו גם הצהרת פרטיות בעמוד 73 . כשאתם מספקים לנו את הפרטים הנדרשים במסגרת התנאים והוראות ההזמנה שלהלן, אתם מסכימים לשיתוף פרטיכם האישיים עם צד שלישי כגון ספקים, לצורך אספקת החופשה שלכם. אם לא תספקו פרטים מלאים ומדויקים במסגרת הזמן שתצוין על ידינו, שמורה לנו הזכות לסרב לבקשת ההזמנה או להתייחס לעובדה שלא סיפקתם מידע כזה, תוך מסגרת הזמן המצוינת, כביטול החופשה שלכם. נוסף לכך, במקרה שלא ננצל את זכותנו לבטל את הזמנתכם בנסיבות אלה, אתם מסכימים לפצות אותנו בגין כל תשלום נוסף או קנס פיננסי אחר שיושת עלינו כתוצאה מכך שלא סיפקתם פרטים מלאים ומדויקים במסגרת הזמן שצוינה על ידינו.


1.4 מהו המועד לתשלום היתרה?

עלינו לקבל את יתרת עלות ההזמנה שלכם (לאחר ניכוי המקדמה ששילמתם) לא יאוחר מ-70 ימים לפני תאריך הפלגה של עד 8 לילות ו-80 ימים להפלגות ארוכות יותר, או 95 ימים לפני הפלגה החלה בחגי הנוצרים, אלא אם כן הזמנתם מקום 70 ימים או פחות לפני תאריך ההפלגה. במקרה כזה יש לשלם את כל עלות ההזמנה שלכם בעת ביצוע ההזמנה. במידה ולא נקבל את כל הכספים המגיעים לנו במועד הנקוב, אנו נטפל בהזמנה שלכם כהזמנה מבוטלת. במקרה זה, יהיה עליכם לשלם את חיובי הביטול כקבוע להלן (ראו סעיף 1.10).
אם אתם משתמשים בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב כדי לשלם לנו ישירות עבור הקרוז, אנא שימו לב שייתכן שנבצע את החיוב באמצעות בנק בארה״ב, וחברת האשראי שלכם עשויה לבחור לחייב אתכם בעמלה עבור ביצוע פעולה במטבע זר. אנו ממליצים לכם לבדוק עם חברת האשראי שלכם את התנאים החלים על פעולות במטבע זר, לפני שאתם משלמים לנו.


1.5 מה קורה לכסף ששולם לסוכן נסיעות?

סוכן הנסיעות (המורשה על ידינו למכור את ההפלגות שלנ)( יחזיק עבורנו בכל הכספים שתשלמו בגין השייט שלכם עד שהכספים יועברו אלינו. אם אינכם מצליחים להשלים את תהליך הבידוק המקוון או אינכם מצליחים להדפיס את ה- SetSail Pass המקודד, ייתכן שהסיבה היא יתרה שנותרה לתשלום בגין הזמנתכם. אם הזמנתם מקומות באמצעות סוכן נסיעות, אנא פנו לסוכן הנסיעות כדי לבקש את העברת הכספים אלינו, וכך תוכלו להשלים את תהליך הבידוק והצ’ק-אין המקוון. לא תחול עלינו כל חבות עד אשר נקבל את התשלום במלואו מסוכן הנסיעות שלכם.


1.6 מה כולל המחיר?

כל המחירים הנקובים בחוברת זו הינם לאדם בחדר זוגי בדולר ארה״ב ועל בסיס שני אנשים החולקים אותו חדר שמצוין ליד המחיר ובקטגוריה המצוינת לידו. מחירי השייט כוללים את השירותים הבאים, במידה והדבר רלוונטי: תנאי מגורים בפנסיון מלא )לא כולל מסעדות נושא(, בידור* באנייה, חדר כושר, שיעורי כושר*, סאונה וחדר אדים, חיובי ומסי נמל.
*ייתכן שייגבה תשלום בגין פעילויות/מתקני בידור/פנאי מסוימים על האנייה.
אלא אם כן יוסכם אחרת, המחיר אינו כולל טיסות; העברות אל האנייה או ממנה או כל הסדרי העברות אחרים; סיורי חוף והוצאות אישיות (לדוגמה, משקאות באנייה, עלויות כביסה, טיפולי בריאות ויופי, שיחות טלפון, וכו’); ארוחות בבתי מלון בחוף (אלא אם כן צוין אחרת); ביטוח חופשה; תשרים או דמי שירות באנייה או בחוף (אלא אם כן שולמו במועד ההזמנה); כל דבר אחר שאינו מצויין מפורשות ככלול במחיר. חלים דמי שירות עבור ארוחות בכל מסעדות הנושא המיוחדות של Royal Caribbean International. בעת ביצוע ההזמנה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחייב אתכם בגין תוספת היטל דלק, זאת בכדי לשקף את עלות הדלק או מקורות אנרגיה אחרים. כמו כן, באפשרותנו להעלות את המחיר, על מנת לשקף שינויים במסים רלוונטיים והיטלים שונים, או שינויים בשערי מטבע חוץ. ראו סעיף 1.9 לקבלת פרטים נוספים, הנוגעים להגבלות החלות על השינויים במחירים.


1.7 כיצד נוכל להשיג את המחיר הנמוך ביותר לאדם?

המחירים הנקובים בחוברת זו מבוססים על תכנית קביעת המחירים הגמישה שלנו. עמודי המחירונים מראים את המחיר הנמוך ביותר (״מחירים החל מ-״), כאשר המחיר הנמוך ביותר הוא התעריף הנמוך ביותר הניתן להשגה בתאריך הפלגה מסוים (למעט הפלגות בחגי הנוצרים - חג המולד, ראש השנה האזרחית, וחג הפסחא). להשגת החיסכון המרבי הזמין להפלגה הנבחרת ולקטגוריית החדר שבחרתם, הקדימו להזמין את מקומותיכם, שכן המחירים עשויים להשתנות בכל עת. המחירים משתנים לפי אנייה, מסלול, תאריכי הפלגה, וקטגוריית החדרים. לבירור מחיר השייט, תאריך ההפלגה, וקטגוריית החדר שבחרתם, התקשרו לסוכן הנסיעות שלכם.


1.8 מה משמעות הזמנה בקטגוריה מובטחת (GTY – Guarantee)?

מעת לעת, אנו עשויים לאפשר לכם לבצע הזמנה שאנו מכנים הזמנה ״מובטחת (GTY)”. משמעות הדבר היא שתוכלו להזמין חדר מסוג קטגוריית מינימום מובטחת )שתפורט על ידינו לפני הזמנת המקומות( באנייה שבחרתם. עם זאת, המיקום המדויק של החדר ובאיזה סיפון באנייה ייקבע על ידינו )לפי שיקול דעתנו( ובכל עת עד לביצוע תהליך ההרשמה בנמל והעלייה לאנייה. מהרגע שחדר ה- GTY שלכם הוקצה לכם, לא נוכל לקבל כל שינוי שתבקשו. היתרון בהזמנת חדר GTY הוא שלאחר אישור הזמנת המקומות שלכם, אנו עשויים )לפי שיקול דעתנו( לשדרג את חדרכם לחדר מקטגוריה גבוהה יותר מאשר זו שהוזמנה במקור, ללא כל תוספת תשלום מצדכם. בכל מקרה, אתם מקבלים ״הבטחה״ לגבי קטגוריית המגורים המינימאלית שאנו מסכימים להציע בעת הזמנת המקומות. אם יש לכם דרישה מסוימת לגבי החדר שלכם, או מיקום מועדף של החדר או אתם נוסעים עם משפחה או חברים ורוצים חדרים קרובים אחד לשני, אנו ממליצים מאד שלא תזמינו קטגוריה .GTY לעיתים, אנו עשויים לצאת במבצעי GTY . מבצעי GTY מציעים קטגוריות המוגדרות כדלהלן:
XB – חדר עם מ רפסת         YO – חדר חיצוני
ZI – חדר פנימי                    WS – סוויטה/ Deluxe

1.9 האם המחיר ישתנה?

אנו עשויים להעלות או להוריד את המחירים של הפלגות שלא נמכרו בכל עת שהיא. מחיר השייט הנבחר שלכם יאושר במועד ההזמנה. לאחר אישור ההזמנה שלכם, אולם לא יאוחר מ - 30 ימים לפני מועד ההפלגה שלכם, נשנה את המחיר רק במקרה של שינויים במחירי תחבורה כלשהי (כולל דלק) הכלולים במחיר ו/או בכל תשלום, מס או חיוב הנגבה בגין שירותים כלשהם (לדוגמה, מסי נמל או חיובים מכל סוג שהוא). אפילו במקרים שלעיל, רק אם תוספת העלות תהיה יותר מ-2% מסך עלות החופשה שלכם (לא כולל חיובים בגין דמי שינוי), נוותר על חיוב היתר. אם התוספת בחיוב תהיה יותר מ-8% מסך עלות החופשה שלכם (לא כולל חיובים בגין דמי שינוי) וכן הודענו לכם בכתב, לא יאוחר מ-20 ימים לפני תחילת החופשה, תוכלו לבחור באחת האפשרויות (א), (ב) או (ג), כפי שמפורט בסעיף 4.6 שבהמשך.
אנו נודיע לכם לגבי כל עלייה בעלות השייט שלכם באמצעות משלוח חשבונית תשלום נוסף אל סוכן הנסיעות שלכם. מתאריך הנפקת חשבונית התשלום הנוסף, המופיע על גבי החשבונית, יעמדו לרשותכם 14 ימים כדי להודיע לסוכן הנסיעות שלכם בכתב כי ברצונכם לבטל את ההזמנה במידה והסכום הנוסף אותו אתם מתבקשים לשלם עולה על 8% כמתואר לעיל. אם לא תעבירו את ההודעה במסגרת הזמן המצוין, אנו נראה בזאת את הסכמתכם לשינוי ונשלח לכם חשבונית עבור התוספות לתשלום וכן ניידע אתכם לגבי מועדי התשלום הנדרשים. אם לא תודיעו לסוכן הנסיעות שלכם בכתב כי ברצונכם לבטל בתוך 14 יום, נהיה רשאים להניח כי אינכם מעוניינים בביטול וכי אתם מוכנים לשלם את הסכום הנוסף. יש לשלם כל סכום נוסף כזה יחד עם יתרת עלות השייט או בתוך 14 יום מתאריך ההוצאה המודפס על גבי חשבונית התשלום הנוסף. הראשון מביניהם. אנו מבטיחים כי אלו יהיו הנסיבות היחידות בהן המחירים שלנו יועלו לאחר אישור ההזמנה, וכי בכל מקרה לא נבקש אתכם לשלם יותר בתוך פרק זמן של 30 יום לפני ההפלגה.
שימו לב, שינויים וטעויות קורים מדי פעם. עליכם לבדוק את מחיר החופשה שבחרתם בעת ההזמנה.


1.10 אם נצטרך לבטל את השייט, האם נקבל החזר?

אם אתם או כל אדם הנוסע אתכם, תרצו לבטל את השייט שלכם/שלהם, עליכם למסור הודעה מיידית בכתב לסוכן הנסיעות שלכם או ישירות אלינו אם ביצעתם את ההזמנה דרכנו. השייט יבוטל רק החל מהמועד שבו נקבל בפועל הודעת ביטול בכתב ישירות מכם אם הזמנתם דרכנו או מסוכן הנסיעות שלכם. שימו לב, אם ההזמנה בוצעה דרך סוכן נסיעות, נוכל לקבל את הודעת ביטול ההזמנה רק ממנו. לאחר מכן יהיה עליכם לשלם את דמי הביטול הבאים. פרמיות ביטוח ודמי שינוי לא יוחזרו במקרה של ביטול. להלן החיובים שיחולו על ההזמנות במקרה של ביטול:

הפלגות של 3-5 לילות:

89-60 ימים לפני מועד ההפלגה = $35 לנוסע
59-30 ימים לפני מועד ההפלגה = $105 לנוסע
29-8 ימים לפני מועד ההפלגה = 50% מהמחיר הכולל (למעט מיסי נמל)

7 ימים או פחות לפני מועד ההפלגה = 100% מהמחיר הכולל (למעט מיסי נמל)

הפלגות של 6 לילות או יותר:

89-60 ימים לפני מועד ההפלגה = $70 לנוסע
59-45 ימים לפני ההפלגה = מלוא סכום המקדמה
44-30 ימים לפני מועד ההפלגה = 25% מהמחיר הכולל (למעט מיסי נמל)
29-8 ימים לפני מועד ההפלגה = 50% מהמחיר הכולל (למעט מיסי נמל)
7 ימים או פחות לפני מועד ההפלגה = 100% מהמחיר הכולל (למעט מיסי נמל)

חבילות :Cruise Tours

74-57 ימים לפני מועד תחילת חבילת הקרוז-טור = מלוא סכום המקדמה
56-29 ימים לפני מועד תחילת חבילת הקרוז-טור = 50% מהמחיר הכולל של החבילה (למעט מיסי נמל)
28-15 ימים לפני מועד תחילת חבילת הקרוז-טור = 75% מהמחיר הכולל של החבילה (למעט מיסי נמל)
14 ימים או פחות לפני מועד תחילת חבילת הקרוז-טור = 100% דמי ביטול , אין החזרים (למעט מיסי נמל)

לתשומת לבכם: על הפלגות בחגי הנוצרים חלים נוהלי ביטול שונים, והם יחולו החל מ 89- ימים לפני מועד ההפלגה. התנאים
ולוח הזמנים משתנה מהפלגה להפלגה לכן צרו קשר איתנו, אם ביצעתם את ההזמנה ישירות דרכנו, או עם סוכן הנסיעות שלכם
לקבלת פרטים מלאים על תנאי הביטול להפלגת החג שבחרתם.
 • אנא שימו לב: חברת השייט מציעה מבצעים שונים לאורך השנה על פי שיקול דעתה והשנה הוסיפה אופציה נוספת לבחירתכם שנקראית None Refaundable Deposit (אי החזר סכום המקדמה לאחר אישור ההזמנה) כאשר תנאי הביטול לעיל לא חלים עם הזמנות שבוצעו במסגרת קוד מחיר זה. בדרך כלל תכנית המחירים בקוד זה מאפשרת לכם לרכוש הפלגת נופש במחיר נמוך יותר ממבצעים אחרים. לפרטים מלאים, תנאי ביטול ותנאי שינוי או כל תנאי נוסף אנא פנו לסוכן הנסיעות שלכם או לחברת סנורמה קרוזס, נציגת המכירות הבלעדית בישראל של תאגיד רויאל קאריביין בישראל.
בפרסומים השיווקיים יצוין היכן מוצעים מחירים, הכפופים לתכנית מקדמה ללא החזר.
בהתאם לסיבת הביטול, ייתכן שתוכלו לתבוע החזר של דמי ביטול אלה (למעט סכומי השתתפות עצמית רלוונטיים) לפי תנאי פוליסת הביטוח שלכם. יש להגיש תביעות החזר ישירות לחברת הביטוח. במקרה שבו ביטול כלשהו מצמצם את מספר הנוסעים אתכם והמשלמים את מלוא הסכום, אל מתחת למספר שהיווה את הבסיס לקביעת המחיר, למספר המקומות המוצעים בחינם ו/או להנחות כלשהן שסוכמו לגבי הזמנתכם, אנו נחשב מחדש פריטים אלה וננפיק חשבונית חדשה בהתאם.
לאורחים אשר מבצעים את הזמנת ההפלגה העתידית שלהם על סיפון כל אחת מהאניות שלנו ייתכן שסכום המקדמה, תנאי תשלום ותנאי הביטול יהיו שונים. פרטים ותנאים מלאים יסופקו ע”י צוות ההזמנות על האנייה בעת ביצוע ההזמנה.


1.11 האם אנחנו יכולים לשנות את הזמנתנו לאחר שאושרה?

בכפוף לזמינות, כן, אתם יכולים. לא תחויבו בגין שינוי פרטים כלשהם כל עוד תודיעו לסוכן הנסיעות שלכם על השינוי לפני התאריך המצוין בשובר הקבלה שיישלח אל סוכן הנסיעות שלכם. לאחר מועד זה, תוכלו לבקש שינויים באמצעות סוכן הנסיעות שלכם עד 89 ימים לפני ההפלגה. אנו נעשה כל מאמץ להיענות לבקשת השינוי שלכם, אולם, איננו יכולים להבטיח שנוכל לבצע שינוי מבוקש כלשהו. עד 89 ימים לפני ההפלגה תחויבו בתשלום דמי ניהול בסך 60$ לכל הזמנה.
במידה ותבקשו שינוי בתוך פרק זמן של 89 ימים לפני ההפלגה, תטופל בקשתכם זו כביטול ההזמנה המקורית שלכם, ותצטרכו לשלם את דמי הביטול הקבועים בתנאים והוראות אלה. ההסדרים ששונו יטופלו לאחר מכן כבהזמנה חדשה.
במידה ואתם, או מי מהאנשים הנוסעים אתכם, מנועים מלהשתתף בהפלגה מסיבות מסויימות כגון סיבות רפואיות, אתם/הם תוכלו/יוכלו לתת את מקומכם/ם בהזמנה לאחר/ים (שיוצע/ו על ידכם). במצב זה, נתיר את שינוי השם עם תשלום דמי ניהול. יחד עם הבקשה, עליכם לספק מסמכים המתעדים את הסיבה לשינוי )דוגמה, מכתב מרופא(. הן על האדם שהיה אמור לצאת להפלגה במקור והן על האדם המפליג בפועל לוודא כי דמי הניהול וכל חיובים נוספים/עלויות שינבעו משינוי מעין זה, וכן כל סכום העומד עדיין לתשלום בגין השייט ישולמו כנדרש. שימו לב: כל שינוי שיבוצע על ידיכם וידרוש כרטוס מחדש תחוייבו ב-50$ בנוסף לחיוב דמי שינוי. לא ניתן לשנות או להחליף את כל שמות הנוסעים המופיעים בהזמנה, לפחות נוסע אחד מההזמנה המקורית חייב להופיע בהזמנה. יתכנו הפלגות שבהם לא יותר לשנות שם או איות לא נכון אם ההפלגה בתפוסה מלאה ועל כך נודיע לכם בעת הגשת הבקשה שלכם לשינוי.


1.12 האם נצטרך ביטוח נסיעות?

כן. על כל הנוסעים לרכוש ביטוח נסיעות אישי מתאים לפני ההפלגה, הכולל לפחות כיסוי מינימאלי של עלות ביטול הנסיעה על ידכם וכן עלות טיפול רפואי או סיוע, כולל הטסה חזרה למדינתכם במקרה של תאונה או מחלה. אנו ממליצים לפנות אלינו, לסוכן נסיעות או לסוכן ביטוח לקבלת פרטים מלאים על הביטוח המתאים לכם.


1.13 באיזו שעה כדאי לנו לקבוע טיסה חזרה?

מומלץ להקציב כמה שעות בין זמן הירידה מהאנייה לבין זמן העלייה לטיסתכם הביתה. סבלי כבודה יהיו זמינים כדי לסייע לכם למצוא מונית, אוטובוס ומכוניות.


2. לפני עזיבת הבית

2.1 מה לגבי פריטים יקרי ערך או חשובים?

אנא ודאו שכל הפריטים יקרי הערך והחשובים (לדוגמה, תרופות, תכשיטים, פריטים שבירים, מסמכי נסיעה חשובים ואחרים, ציוד וידאו/מצלמה/מחשב נישא/טלפון סלולרי, וכו') יינשאו ביד ולא ייארזו במזוודות שלכם או יישארו ללא אבטחה בחדר שלכם או במקום אחר על האנייה. יש להקפיד באופן מיוחד על הטיפול בפריטים אלה. מומלץ להפקיד את כל הפריטים יקרי הערך והחשובים למשמרת בדלפק הקבלה של האנייה, או, במידת האפשר, בכספת המיני שבחדרכם. כמו כן מומלץ מאוד לרכוש ביטוח מתאים להגנה על פריטים אלה. איננו יכולים לקבל על עצמנו אחריות או חבות כלשהי בגין פריטים יקרי ערך או חשובים כלשהם שלא יופקדו למשמרת בדלפק הקבלה של האנייה. בגין פריטים מופקדים, הסכום המרבי שיהיה עלינו לשלם לכם במקרה של אובדן או נזק שנגרם לפריט כלשהו כאשר היה מצוי בהשגחתנו הוא הסכום המרבי שעלינו לשלם לפי ועידת אתונה במקרה כזה. כדי שנוכל לסייע לכם ככל שניתן, עליכם להודיע לנו על הבעיה בהקדם האפשרי. אם אתם מגלים את האובדן, העיכוב או הנזק בעודכם נמצאים באנייה, עליכם להודיע על כך מיד לדלפק הקבלה. הגבלות הזמן להודעה על אובדן, עיכוב או נזק כלשהם הן כדלקמן:
על כל נזק או עיכוב הנראים לעין, יש להודיע לנו ולספק השירותים הנידון (אם אין זה אנחנו) לפני, או לכל המאוחר, בזמן הירידה מהאנייה, או, לגבי שירותים אחרים, בזמן או בתום השימוש בשירותים אלו. על כל נזק או עיכוב שאינם נראים לעין, יש להודיע לנו ולספק השירותים הנידון )אם אין זה אנחנו( בתוך 15 ימים מתאריך עזיבת האנייה או בתום שימושכם בשירות הנידון.
אם לא תיידעו אותנו בתוך מסגרת הזמן שלעיל, הדבר עלול לפגוע ביכולתנו לבדוק את פרטי האובדן, העיכוב או הנזק ולהשפיע על אופן הטיפול בתלונה.
בכל מקרה, עליכם ליידע אותנו לגבי כל התשלומים שקיבלתם מחברת התעופה ו/או מספקים אחרים כלשהם בנוגע לתביעתכם. כמו כן, עליכם למסור לנו פרטים לגבי כיסוי ביטוחי כלשהו שבידכם. במקרים נאותים, אנו רשאים לבקש מכם להפחית את תביעתכם בסכום שהתקבל מחברות ביטוח כלשהן.

2.2 מה אסור לנו לקחת אתנו?

אין לארוז או להעלות לאנייה כל פריט המתואר כמסוכן או בלתי חוקי (לדוגמה, רובים, סכינים, חומרים או כלים טקסיים, חומרי נפץ, סמים, בעלי חיים, פריטים מתלקחים, וכו’). בנוסף, אנו עשויים לאסור להעלות לסיפון פריטים אחרים וכן לסרב להתיר להעלות לאנייה כל פריט אשר לדעתנו אינו מתאים. אם תהיה לנו או לרב החובל של האנייה סיבה להאמין כי חדר כלשהו עלול להכיל פריט או חומר כלשהם אשר אסור היה להעלותם לאנייה, תהיה לרב החובל או לקצין מורשה הזכות להיכנס ולערוך חיפוש בחדר הנדון ולהחרים כל פריט או חומר אסור.
הערה חשובה: אנא ודאו שכל פריט חד, כולל בין השאר מספריים, סכיני גילוח, גוזזי ציפורניים, פינצטות ומסרגות, ייארזו במזוודות שאתם מפקידים ולא בתיקי היד שאתם נושאים אתכם, וזאת עקב נהלי בטיחות בשדות התעופה.


2.3 מה עלינו לעשות במקרה שהרכוש שלנו אבד, עוכב או ניזוק במשך ההפלגה?

סעיף זה חל על כל אובדן, עיכוב או נזק לרכוש שנגרם במהלך ההפלגה שלכם או בשעת העלייה לאנייה או הירידה ממנה, או בעת השימוש בשירותים כלשהם המסופקים או מאורגנים על ידינו, למעט תביעות הנוגעות לפרטים יקרי-ערך או חשובים כלשהם (ראו סעיף 2.1).
האורחים שלנו אחראים להוציא את כל רכושם מהחדרים בעת הירידה מהאנייה. אנו נסייע לכם למצוא פריטים שהושארו על האנייה, אולם לא נוכל לשאת באחריות לפריטים אלה, ונפנה אתכם אל סוכן ביטוח הנסיעות שלכם כדי להגיש תביעה בגינם. שימו לב, אנו עלולים להשמיד פריטים שיושארו על האנייה. עליכם לדווח לנו לגבי הבעיה מוקדם ככל האפשר. במידה ויתגלה אובדן, עיכוב או נזק בעת שהותכם על האנייה, עליכם לדווח על כך מייד לדלפק הקבלה. גבולות הזמן להודעה על כל אובדן, עיכוב או נזק, והסכום המרבי אשר ישולם על ידינו או על ידי הספק המעורב, הנם כדלקמן:
יש להודיע לנו ולספק השירות המעורב (במקרה שאין זה אנחנו) על כל נזק או עיכוב הנראה לעין לפני, או, לכל המאוחר, בעת עזיבת האנייה; או, בגין שירותים אחרים, בזמן או בתום השימוש בשירותים אלה. על כל אובדן, נזק או עיכוב שאינו נראה לעין יש להודיע לנו ולספק השירות המעורב (במקרה שאין זה אנחנו) בתוך 15 יום מעת עזיבת האנייה או בתום השימוש בשירות הנדון. אם תוכלו להוכיח כי הנזק, העיכוב או האובדן נגרמו באשמתנו או באשמת ספק השירות שהסכמנו להסדיר כחלק מהשייט שלכם ולא באשמתכם, נשפה אתכם בגין האובדן או הנזק אשר תוכלו להוכיח כי סבלתם כתוצאה מכך, בכפוף ובהתאם לועידת אתונה. אולם, הסכום המרבי שיהיה עלינו לשלם לכם בגין כל נזק, עיכוב או אובדן בנסיבות אלה יהיה הסכום המרבי המשולם ביחס למטען החדר בהתאם לועידת אתונה. כך גם כאשר רכוש כלשהו יינזק, יעוכב או יאבד כאשר הוא אינו על האנייה ואינו מועמס או מורד מהאנייה, אלא בעת שימוש בשירותים אחרים (מלבד טיסות) אותם הסכמנו לספק על-פי חוזה.
בכל מקרה, יהיה עליכם ליידע אותנו לגבי כל התשלומים שהתקבלו מכל חברת תעופה או ספק אחר בנוגע לתביעתכם. בנוסף, עליכם לתת לנו את פרטי הכיסוי הביטוחי הרלוונטי הנמצא ברשותכם. במקרים מתאימים נהיה רשאים לבקש מכם להפחית מן התביעה שלכם את הסכום שהתקבל מכל חברת ביטוח שהיא.


2.4 מהי כמות הכבודה המותרת?

משקל הכבודה המותרת לאורחים העולים לאניות שלנו היא 90 ק״ג לאורח. עם זאת, חברות התעופה מגבילות את כמות הכבודה המותרת, ועליכם לציית להגבלות אלה; בדרך כלל חברות התעופה מטילות הגבלות מחמירות יותר. תמיד קיימות הגבלות לגבי כמות, גודל ומשקל המטען שאתם רשאים לשאת אתכם בטיסה כלשהי, במיוחד במקרים בהם אנו משתמשים בשירותים מחוץ ללוח הזמנים הקבוע. מומלץ מאד לברר ישירות אצל חברת התעופה שלכם מה משקל הכבודה המותר,
מכיוון שההגבלות משתנות מחברה לחברה ועשויים לחול קנסות על משקל יתר. במקרים מסוימים, המשקל המותר אינו עולה על 15 ק״ג. כל הגבלות הכבודה נתונות לשינויים בחברת התעופה הרלוונטית, וייתכן שתיאלצו לשלם סכומים נוספים לחברת התעופה בגין משקל יתר.


2.5 מהן דרישות הדרכון ואשרות הכניסה (ויזה) לגבי השייט שלנו?

כל האורחים על סיפון האניות של חברת רויאל קאריביין נדרשים לשאת דרכון בתוקף ואשרות כניסה לכל היעדים הכלולים במסלול ההפלגה שלהם, ישים ליעדים בהם הם זקוקים לאשרת כניסה. אורחים אשר לא יצטיידו בתיעוד הנכון והנדרש כאמור, לא יורשו לעלות לאנייה. לצערנו איננו יכולים לשאת באחריות כלשהי במקרים בהם לא הותר לכם לעלות לטיסה או כניסתכם למדינה כלשהי או לכל מקרה אחר שבו תיתקלו בקשיים, או תישאו בעלויות נוספות כתוצאה מהיעדר דרכון מעודכן ונכון/או אשרת/ אשרות כניסה כנדרש. על מנת להבטיח נסיעה בראש שקט, אנו ממליצים כי תאריך פקיעת הדרכון שלכם לא יחול בתוך 6 חודשים מיום סיום הנסיעה שלכם. בנוסף, אנו ממליצים שתבדקו את הדרישות המעודכנות ביותר לדרכון ואשרות כניסה עם השגרירויות של המדינות בהם אתם תבקרו במהלך ההפלגה שלכם מייד בעת ביצוע ההזמנה או התייעצו עם סוכן הנסיעות שלכם במרווח זמן מוקדם לפני יציאתכם לחופשה.
למפליגים מנמלים בארצות הברית: אנא שימו לב, אם אתם מתכננים לנסוע לארה”ב, למעט אם אתם בעלי אזרחות אמריקאית, עליכם להצטייד תמיד באשרת כניסה לארה”ב (אשרה רבת כניסות, כולל למפליגים לאלסקה מנמלים בקנדה) למעט אם אתם זכאים להשתתף במסגרת התוכנית לוויתור על ויזה – .Visa Waiver program לקבלת פרטים מלאים של התוכנית לוויתור על ויזה, והדרישות לזכאות בתכנית זו והגשת מועמדות אנא בקרו באתר /https://esta.cbp.dhs.gov/esta
אנא שימו לב, מאחר ונדרש זמן רב של לפחות מספר שבועות לעיבוד הבקשות לחידוש או הנפקת דרכון ואשרות כניסה, אנו ממליצים לכם לבדוק את התיעוד הנדרש לנסיעתכם מוקדם והגישו בקשות בהתאם.
על כל אורח חלה אחריות בלעדית לוודא שיש בידיו את כל התיעוד הנדרש לנסיעתו ותיעוד זה חייב להיות זמין לבדיקה בכל עת במהלך הנסיעה כנדרש על ידי הרשויות הרלוונטיות או סגל התחבורה. המסמכים האלה אמורים להיות מעודכנים, נכונים ותקפים כגון, דרכונים, ויזות, אישור חיסונים ומסמכי קרבת משפחה משפטיים נדרשים עבור עלייה לאנייה וכניסה לכל מדינה הכלולה במסלול ההפלגה שלכם. אורחים אשר אין ברשותם את המסמכים הנדרשים, חשופים לסיכון בסירוב עלייה לטיסה או לאנייה שלהם או להיכנס למדינה כלשהי והם עשויים להיות כפופים לקנסות. אין החזר כספי לאורחים אשר לא דאגו להביא עימם את המסמכים המתאימים. עליכם לוודא שהשם שלכם ואיותו (כולל ראשי התיבות) המופיע בכרטיס ההפלגה שלכם תואם בדיוק לשם המופיע בדרכונכם. אם יש הבדל כלשהו, אתם עשויים להיות מסורבי עלייה לטיסה/ הפלגה שלכם. לצערנו איננו יכולים לשאת באחריות כלשהי במקרים בהם לא הותר לכם לעלות לטיסה או כניסתכם למדינה כלשהי או לכל מקרה אחר שבו תיתקלו בקשיים, או תישאו בעלויות נוספות כתוצאה מהיעדר דרכון מעודכן ונכון/או אשרת/ אשרות כניסה כנדרש.
רשויות נמלים מסוימים עשויים מעת לעת לבקש מכל אורח להציג בפניהם תעודה מזהה עם תמונה במועד הירידה מהאנייה באחד מנמלי הביקור של ההפלגה שלכם. אנו ממליצים לכם לשאת איתכם את צילומי הדרכון שלכם בנוסף לדרכון בכל מהלך החופשה שלכם. בכל ירידה מהאנייה הציגו צילום של דרכונכם על מנת למזער את אי הנוחות שעשויה להיגרם לכם וכדי לסייע במקרה חלילה שבו דרכונכם אבד או נגנב.
חשוב: דרישות אלה מהוות קו מנחה בלבד, והן עשויות להשתנות בכל עת. למידע מעודכן אנא פנו אלינו או אל סוכן הנסיעות שלכם.


2.6 האם יש דרישות בריאות רשמיות כלשהן?

אנא התקשרו לרופא הכללי שלכם לשם ״עוץ ולקבלת דרישות הבריאות המעודכנות ביותר לכל היעדים המתוארים בחוברת זו. Royal Caribbean International מקדמת בברכה נשים בהריון, אולם לא נוכל לקבל נשים שהשבוע ה- 24 להריונן מתחיל עם היציאה להפלגה, או בכל שלב אחר של חופשת הקרוז. לפרטים מלאים, בדקו באתר האינטרנט שלנו. על מנת להבטיח שייט בריא, אנו עשויים לבקש שהאורחים ימלאו שאלון/הצהרת בריאות בנמל לפני העלייה לאנייה בו הם מאשרים אם הם סובלים או יש להם תסמינים של מחלות דרכי העיכול או כל מחלה חיידקית או ויראלית שעשויה להיות מדבקת ועוברת בקלות מאדם לאדם. יש לנו מרכז רפואי על כל האניות שלנו הכולל רופא וצוות רפואי בכל ההפלגות, כדי לסייע לכם במידה ולא תחושו בטוב בתקופת ההפלגה שלכם. אנו מאד ממליצים שתבקרו את רופא האנייה, אם חלילה לא תרגישו טוב במהלך ההפלגה שלכם, במיוחד במקרה של מחלה בדרכי העיכול, כגון שלשולים או הקאות. בנסיבות מעין אלה, אנא צרו קשר מיידי עם רופא האנייה ומלאו אחר כל העצות וההנחיות שתקבלו מאנשי הצוות רפואי. במידת הצורך, אם הצוות הרפואי יעריך שמחלתכם מדבקת, אתם כנראה תתבקשו להיות בבידוד בחדרכם על מנת למנוע הפצת המחלה לאורחים אחרים ולצוות. אי - ציות להוראות הרופא או הצוות הרפואי, מהווה ניגוד מוחלט ל”מדיניות התנהגות האורחים” שלנו, ועשוי להוביל למצב שאורחים המפרים מדיניות זו יורדו מהאנייה בנמל הבא בהתאם למדיניות זו. לקבלת פרטים מלאים של “מדיניות התנהגות אורחים” שמהווה נספח משולב בתנאים אלו, בקרו ב- .www.royalcaribbean.com


2.7 מה אם אנחנו לא יכולים לנסוע?

עבור לקוחות שהינם תושבי האיחוד האירופי אשר ביצעו ואישרו את ההזמנה שלהם אחרי 1 יולי 2018 , במקרה ואתם רוצים להעביר את ההזמנה שלכם ללקוחות אחרים, עליכם להודיע לנו בכתב לפחות 7 ימים לפני מועד היציאה להפלגה. בכל מקרה שבו יש כל עלות נוספת עקב שינויים מעין אלה, כגון דמי ביטול ושינוי עבור ביטול/הזמנה טיסות, דמי ביטול ושינוי עבור שירותים אחרים או כל עלות נוספת הנובעת מהעברת הזמנה לאחרים, אתם והלקוחות האחרים אחראים במשותף לשלם את כל החיובים או עלויות שיחולו עקב שינוי זה.


2.8 בידוק

אם עשיתם את תהליך הבידוק באופן מקוון, הביאו אתכם את טופס ה- SetSail Pass החתום ותעודות מזהות למסוף הקרוז. התקדמו לאזור SetSail , שם אחד הסוכנים שלנו יאמת את התעודות המזהות שלכם וינפיק עבורכם כרטיס SeaPass® כדי שתוכלו לעלות לאנייה. אם לא עשיתם את תהליך הבידוק באופן מקוון, הביאו אתכם את טפסי המידע על האורח, חשבון החיוב, וטופס כרטיס הקרוז, שאותם מילאתם מראש, כמו גם תעודות מזהות, למסוף הקרוז, שם אחד מהסוכנים שלנו יקבל את הטפסים, יאמת את התעודות המזהות, ישלים עבורכם את תהליך הבידוק, ויכוון אתכם אל האנייה. כדי לעשות בידוק באופן מקוון, גלשו לאתר האינטרנט www.royalcaribbean.com , לחצו על הקישורית  ”Already Booked" ואז על ”Online Check-In".


2.9 . תכננו את החופשה שלכם מראש – Pre-Cruise Planner

לאחר ביצוע ואישור ההזמנה להפלגה בה בחרתם, אתם יכולים להתרווח בביתכם ולהתחיל לתכנן מראש את מהלך החופשה שלכם באמצעות הטבלט או המחשב שלכם, להזמין סיורי חוף, להזמין ארוחות במסעדות נושא ייחודיות, טיפולי ספא מפנקים ועוד... על מנת ליהנות ממבצעי מחירים מוזלים עבור מגוון נרחב של שירותים נוספים. פשוט בקרו באתר
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/CRUISEPLANNER, ותכננו את החופשה שלכם.

3. על האנייה

3.1 מה לגבי ארוחות?

יש מספר משמרות/מועדים לארוחות ערב בחדר האוכל הראשי. אם יש לכם העדפה למועד מסוים, עליכם ליידע אותנו/ הסוכן שלכם במועד ביצוע ההזמנה. אנא שימו לב: הבקשות למועד או שולחן מסוימים הן על בסיס מקום פנוי ולכן לא ניתן להבטיח בקשות אלה. בקשות בנושא ארוחות כפופות לזמינות, אולם אנו נעשה את המיטב על-מנת להכיל בקשות עבור אורחים עם בעיות רפואיות ספציפיות. להלן לוח הזמנים הרגיל עבור ארוחות ערב בחדר האוכל הראשי למרות שלוח זמנים זה עשוי להשתנות בהתאם למסלול ההפלגה שלכם:
 • ארוחת בוקר - ללא משמרות
 • ארוחת צהריים - ללא משמרות
 • ארוחת ערב - משמרת ראשונה בשעה 18:00/18:15
 • ארוחת ערב – משמרת שנייה בשעה 20:00/20:30
אם אתם רוצים להיות גמישים יותר ומעדיפים לבוש נוח ולא רשמי, ארוחות בוקר, צהריים וערב מוגשות גם במקומות חלופיים. ייתכן וחדר האוכל הראשי לא יהיה זמין כל יום בשעות של ארוחת בוקר וצהריים. אנא עיינו בתכנייה היומית שמעודכנת עם לוח הזמנים והמיקומים של המסעדות הזמינות על האנייה. תפריט שירות חדרים זמין 24 שעות ביממה, כאשר ארוחת בוקר קונטיננטלית הינה ללא תוספת תשלום ועל כל הזמנה אחרת משירות החדרים ייגבו דמי שירות בסך 7.95$ להזמנה. בנוסף, תשר בגובה 18% יתווסף אוטומטית לחשבונכם. אורחי הסוויטות המעוניינים לסעוד בסוויטה שלהם יכולים לבקש שירות ותפריט מלא עבור כל ארוחה. שירות זה יינתן בחינם עבור סוויטות מדרגת גרנד סוויטה ומעלה. ליתר הסוויטות ייגבו דמי שירות בסך 7.95$ להזמנה. בכל מסעדות הנושא הייחודיות חלים חיובי דמי שירות. הזמנת מקומות למסעדות הנושא ניתן לבצע באופן מקוון באתר שלנו: www.royalcaribbean.com או על סיפון האנייה.
תכנית My Time Dining (משמרת ארוחת ערב גמישה) המוצעת בכל אניות הצי שלנו מעניקה לאורחים גמישות בארוחות הערב שלהם. עכשיו תוכלו להחליט מתי אתם רוצים לאכול, בין השעות 18:00 ל-21:30 בכל ערב, דומה למסעדה רגילה,לכן מומלץ לבצע הזמנות בעת עלייתכם לאנייה או עדיף להזמין באופן מקוון באתר שלנו לפני מועד ההפלגה.
תכנית My Time Dining כפופה לזמינות ואישורה מותנה בתשלום מראש של דמי שירות/תשרים. בנוסף, בהפלגות נבחרות ניתן לבחור באפשרות My Family Time Dining שמיועדת בדרך כלל למשפחות עם ילדים, אפשרות זו זמינה במשמרת ארוחת הערב הראשונה בלבד (זמני הארוחה משתנים בהתאם לאנייה ולהפלגה). אפשרות זו מציעה לילדים שירות מזורז במושב הראשון, ולאחר מכן הם מועברים למתחם הילדים Adventure Ocean . התכנית זמינה רק לילדים שגילם 3 עד 11 שנים ביום עלייתם לאנייה. דמי שירות/תשרים אינם חובה לתשלום מראש בעת בחירת My Family Time Dining.
אם ברצונכם להזמין אחת מהאפשרויות לעיל, אנא פנו לסוכן הנסיעות שלכם או, אם הזמנתם ישירות דרכנו, אנא התקשרו
לצוות מחלקת ההזמנות שלנו שישמח לשרת אתכם בכל עת, למספר טלפון: 0204 341 305 +1 .


3.2 מה לגבי שירותים/בקשות מיוחדות?

אנחנו מוכנים ושואפים לסייע לאורחים עם מוגבלויות שונות כולל הגבלה בניידות, ע”י השקעת מאמצים סבירים והגיוניים שיענו על הדרישות והצרכים של נוסעים אלו אשר יידעו אותנו מראש ובכתב על צרכיהם/דרישותיהם לסיוע. לבעלי מוגבלויות ומגבלות ניידות אנו דואגים לאפשר להם נסיעה נוחה ונעימה הן כשהם עוברים דרך נמלי תעופה, נמלי ים ועל סיפון האניות שלנו ע”י יצירת קשר עם חברות תעופה, סוכני נמל, מלונות, חברות הסעה וכמובן האניות שלנו שיעשו כל הסידורים הסבירים והחיוניים שיסייעו לנוסעים שאכן מוגבלים מבחינה בריאותית. חברת Royal Caribbean International® יכולה לספק על האניות שלה את הדיאטות המיוחדות הבאות : צמחוני, דיאבטי לחולי סוכרת, דל כולסטרול, דל שומן, דל נתרן. דיאטות מיוחדות אחרות עשויות להיות זמינות על פי בקשה מראש, כגון ארוחות כשרות ונטול לקטוז. שימו לב: המנות הכשרות שלנו דומות למנות המוגשות ע”י חברות התעופה והן ארוזות מראש.
אנא שימו לב: הארוחות הכשרות וכן דיאטות אחרות עשויות להיות במגוון מוגבל של אפשרויות בחירה ולא בסטנדרט דומה למגוון המוצע בתפריט הכללי, יש להזמינם מראש לפני ההפלגה. שימו לב: כל הארוחות המותאמות לדיאטות המיוחדות כולל אלרגיות למזונות שונים יוגשו אך ורק בחדר האוכל הראשי ולא בשום מסעדה אחרת. אנא שלחו אלינו בכתב את בקשתכם לדיאטה מסוימת וספקו לנו פרטים רבים ככל האפשר לגבי דרישות המזון הספציפיות שלכם. אנו נעשה כל מאמץ כדי להענות לבקשות סבירות, אם כי אנחנו לא יכולים להבטיח שנוכל לעמוד בכל דרישותיכם. לקבלת מידע נוסף אנא פנו לסוכן הנסיעות שלכם. את הבקשה/מידע יש להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת special_needs@rccl.com לא יאוחר מ - 90 ימים לפני מועד ההפלגה.
שימו לב: שבעוד אנו מסוגלים לקבל בקשות עבור דרישות תזונתיות ספציפיות, ולציין הערות על אי-סבילות למזונות מסוימים, זה מתייחס אך ורק לחדר האוכל הראשי בכל אנייה. אנחנו לא יכולים להבטיח או לקבל אחריות שמזון המוגש במסעדות/מתחמי אכילה אחרים על האנייה יעמוד בדרישות הספציפיות של הדיאטה או האלרגיות שלכם. חברת Royal Caribbean International® אינה מספקת מזון תינוקות, אבל אתם יכולים לרכוש מראש מזון תינוקות באופן מקוון באמצעות האתר שלנו בלחיצה על הקישורית “ Already Booked ” ולאחר מכן על “ Royal Gifts ” שיועבר לחדרכם על הסיפון.
אנא ידעו אותנו בעת ביצוע ההזמנה אם יש לכם דרישות/צרכים מיוחדים כגון נשיאה של ציוד רפואי מיוחד, חיות מסייעות, כסא גלגלים, סיוע בנמל תעופה/נמל ים/על הסיפון או קשור לאירוח על האנייה או מלון. באישור/חשבונית ההזמנה הראשון אנו נספק לכם גם טופס “ Guest Spcial Needs ” - “צרכים מיוחדים לאורח” (טופס זה זמין גם באתר שלנו) ואתם מתבקשים למלא טופס זה ולהעביר אלינו לא יאוחר מ – 90 ימים לפני מועד הנסיעה מאחר וזה נותן לכם ההזדמנות לשקול ולידע אותנו בכתב ובפרוטרוט על כל הדרישות/צרכים מיוחדים להם אתם זקוקים.
אם לא נוכל להיענות או לספק אחד מהשירותים המבוקשים על ידכם, אנו ניידע אתכם בהקדם האפשרי.


3.3 סיוע בשעת חירום

אם אתם נתקלים בקשיים במהלך החופשה שלכם וזקוקים לסיוע עם שירותי בריאות, רשויות מקומיות או סיוע קונסולרי, אנא התקשרו אלינו 0204 341 305 +1 לקבלת מידע מלא. הסוכנים במרכז מידע זה דוברים אנגלית וספרדית בלבד. אתם תחויבו בעלויות שיחת הטלפון המקומיות של חיוג לארה”ב . חברת רויאל קאריביין אינטרנשיונל עשויה לחייב אתכם בעלות סבירה עבור שירותים מעין אלה. במהלך שהותכם על סיפון האנייה אנא פנו לדלפק שירותי לקוחות או למרכז רפואי הנמצאים בכל אנייה.


3.4 האם ניתן להבטיח בקשה מיוחדת?

לצערנו, לא. אם יש לכם בקשה מיוחדת, אנא ספקו פרטים בכתב לסוכן הנסיעות שלכם בעת ביצוע ההזמנה. למרות שאנו וספקינו נשתדל להיענות לדרישות מיוחדות סבירות, לצערנו איננו יכולים להבטיח כי אנו או הספק נהיה מסוגלים לעשות כן. אי-מילוי בקשה מיוחדת כלשהי מכל סיבה שהיא לא יהווה הפרת חוזה. במידה וניתן להיענות לבקשה מיוחדת רק בעלות נוספת, עלות זו תיכלל בחשבונית לפני ההפלגה או שתשולם במקום. לא נוכל לקבל הזמנה כלשהי המותנית במילוי בקשה מיוחדת, אלא אם כן הסכמנו לדבר באופן מפורש בכתב בעת ההזמנה. הזמנות כאלו יטופלו כהזמנות ״רגילות״ בכפוף להערות לעיל לגבי בקשות מיוחדות.


3.5 צריכת אלכוהול באנייה

הגיל המינימלי לצריכת משקאות אלכוהוליים על כל האניות של Royal Caribbean International תלוי במיקום של האנייה בתחילת מסלול ההפלגה שלכם. לאניות שנמלי המוצא שלהן נמצאים באירופה, אסיה, אוסטרליה, ניו זילנד ודרום אמריקה, הגיל המינימלי לצריכת אלכוהול הינו שמונה עשרה (18). באיי הנופש הפרטיים של החברה כגון Labadee ו- Perfect Day at CocoCay ונמלי מוצא בארה”ב וקנדה כולל המים הטריטוריאליים של אזורים אלה, הגיל המינימלי לצריכת אלכוהול הינו עשרים ואחת (21). אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מגבלות גיל המינימום ללא הודעה מוקדמת במקומות בהם החוק מכתיב זאת או במקומות בהם אנו סבורים שהשינוי רצוי או חיוני. אם אורח חוגג יום הולדת שישנה את מעמדו לגבי מדיניות האלכוהול שלנו, הוא רשאי לפנות לדלפק הקבלה באנייה ולהציג
את דרכונו המעיד על גילו, ואז יעודכנו רישומיו והוא יורשה לקנות ולצרוך משקאות אלכוהוליים, בתנאי ששאר דרישות המדיניות מיושמות. חברת Royal Caribbean Internatioanl שומרת לעצמה את הזכות, להגביל או לסרב להעלאת משקאות אלכוהוליים לאנייה. שימו לב: ייתכן והחנויות על האנייה יהיו סגורות עקב תקנות ונהלים של נמל המוצא או כשאנו נמצאים במים הטריטוריאליים של כמה מהמדינות הכלולות במסלול שלכם או לחלופין יחולו מגבלות על חלק מהפריטים הזמינים לרכישה וניאלץ לאכוף את התקנות המקומיות או שנוסיף מע”מ לרכישות שלכם בהתאם למדיניות המע”מ באותה מדינה. האורחים רשאים להעלות על הסיפון 2 בקבוקים (750 מ”ל) של יין או שמפניה לצריכה אישית בתוך חדרם רק ביום הראשון לעלייתם לאנייה. אם ברצונכם לצרוך אותם באיזה מהשטחים הציבוריים באנייה, באחת מהמסעדות, או אחד הברים או חדרי האוכל באנייה יחולו עליכם “דמי חליצה” בסך 15$. משקאות אלכוהוליים, שתרכשו בנמלי העגינה או בחנויות על האנייה, יאוחסנו על-ידי צוות האנייה, ויוחזרו לחדרכם ביום האחרון של ההפלגה. צוות האבטחה של האנייה
עשוי לבדוק מיכלים (בקבוקי מים, בקבוקי סודה, מי פה, מזוודות וכדומה), ולהשמיד/להחרים מיכלים המכילים אלכוהול.
חברת Royal Caribbean International עשויה לאכוף את מדיניות התנהגות אורחים במלואה כולל הורדת נוסע מהאנייה, אם האורח הפר את מדיניות צריכת אלכוהול. משקאות אלכוהוליים לא יוחזרו לאורחים שגילם מתחת לגיל המותר לצריכת אלכוהול. אורחים אשר מפרים כל פרט ממדיניות צריכת אלכוהול, (צריכת יתר, אספקת אלכוהול לאנשים מתחת לגיל האמור לעיל, הפגנת התנהגות לא אחראית, או מנסים להסתיר פריטים אלכוהוליים בנקודות ביקורת ביטחוניות ו/או מטען או בכל זמן אחר), עשויים להיות מסורבי עליה לאנייה או להיות מורדים מהאנייה באמצע ההפלגה כשכל ההוצאות חזרה יהיו על חשבונם האישי, וכל זאת בהתאם למדיניות התנהגות אורחים. חברת Royal Caribbean International שומרת לעצמה את הזכות לשלול או להגביל זכויות צריכת אלכוהול של כל אורח, ללא קשר לגילו. סעיפי מדיניות נוספים המיועדים לקבוצות שניתן לאתר אותם בנספחים הנמצאים ב”מדריך לסוכן” יאכפו ע”י החברה ללא יוצא מן הכלל. מדיניות הגיל הישימה תחול בעת שהאנייה עוגנת בנמל ועד שהאנייה יוצאת מהנמל ומגיעה לתחום המים הבינלאומי.


3.6 מהם דמי השירות/התשרים החלים באנייה?

הצוות על סיפונן של כל האניות של חברת Royal Caribbean ממתין לאורחים על מנת להעניק להם את השירות האישי והידידותי הידוע בעולם כ- Gold Anchor Service . רויאל קאריביין יוסיפו לחשבון החיוב האישי של כל אורח על האנייה, ה - ®SeaPass תשר יומי בסך של $14.50 בחדרים רגילים ($17.50 עבור אורחי הסוויטות). התשר הזה יוענק לצוות השירות בחדר האוכל (מלצר, עוזר מלצר, והמלצר ראשי), לצוות הדיילים המטפלים באופן אישי בחדרי האורחים וצוותים נוספים של מחלקת משק הבית שעושים את מלאכתם הנאמנה על מנת להעניק לכם חוויית הפלגה שאין כמוה. לחלופין, האורחים יכולים לשלם מראש את דמי התשר לפני מועד ההפלגה ע”י יצירת קשר עם חברת Royal Caribbean או עם סוכן הנסיעות שלכם.
אנחנו לא נחייב באופן אוטומטי את סכום התשר היומי עבור אורחים שמשלמים את התשר מראש. בנוסף, דמי שירות בגובה של 18% יתווספו באופן אוטומטי בעת רכישת משקאות, פריטים מהמיני-בר בחדרכם, טיפולי ספא ושירותי סלון היופי. רבים מן האורחים שלנו רוצים לתגמל עבור השירות היוצא דופן שמוענק להם במהלך ההפלגה שלהם על ידי תוספת דמי תשר מעבר למומלץ על ידנו. האורחים יכולים לעשות זאת על ידי בקשה לחייב את חשבון ה- SeaPass ® שלהם או להעניק את התוספת במזומן על פי שיקול דעתם.


3.7 מה עליי לעשות בערב האחרון של הקרוז?

לארוז את המזוודות ולהניח אותן מחוץ לדלת החדר, עד חצות. דייל החדר ייתן לכם תגיות צבעוניות עבור כל פריט כבודה. אנא ציינו את שמכם ואת כתובתכם על כל תגית והסירו את כל הרצועות הרופפות מעל התיקים. שאו עימכם פריטים שבירים ויקרי ערך (כגון תכשיטים, מצלמות, תרופות וכו’). האורחים שלנו אחראים להוציא את כל רכושם מהחדרים בעת הירידה מהאנייה. אנו נסייע לכם למצוא פריטים שהושארו על האנייה, אולם לא נוכל לשאת באחריות לפריטים אלה, ונפנה אתכם אל סוכן ביטוח הנסיעות שלכם כדי להגיש תביעה בגינם.
שימו לב, אנו עלולים להשמיד פריטים שיושארו על האנייה.


3.8 מהי מדיניות העישון שלכם?

האניות שלנו תוכננו ועוצבו כאניות ללא עישון למען הנוחות וההנאה של האורחים שלנו; אך יחד עם זאת, אנו מודעים לעובדה שחלק מאורחינו כן מעשנים. לכן, כדי לאפשר סביבה שתענה גם על הצרכים של אורחים מעשנים, הקצינו אזורי עישון מיוחדים ברחבי האניות. סיגריות, סיגרים, סיגריות- אלקטרוניות ומקטרות ניתן לעשן באזורים המותרים לעישון בסיפונים החיצוניים. כדי לסייע באיתור האזורים המוקצים לעישון, הצבנו מאפרות ושילוט מאיר עיניים בכל אזורי העישון. העישון אסור באזורים חיצוניים הנמצאים בסמיכות למתחמים שהעישון אסור בהם כגון, מסעדות, חדרי אוכל, מתחמי משחקים לילדים ובריכות. באניות מסדרת - Oasis class , העישון אסור בתחום שכונות הסנטרל פארק או הטיילת החיצונית- Boardwalk . בקזינו Royale העישון מותר למעט אזורים המוקצים לאורחים שאינם מעשנים, שלטים בולטים לעין מוצבים באזורים אלה. ישנן מספר הפלגות נבחרות היוצאות מסין אשר לא יוקצה אזור ללא עישון בקזינו. כל המתחמים הציבוריים המקורים מוגדרים כאזורים ללא עישון*. העישון אסור בכל המסעדות וחדרי האוכל, בתיאטרון, בברים, בטרקלינים, במסדרונות, במעליות ובמסלולי הריצה בסיפונים הפתוחים. העישון אסור בתוך כל החדרים ובכל המרפסות של חדרים כלשהם. איסור זה חל על כל הקטגוריות של כל חדרי המגורים על סיפון כל האניות. במידה ואורחים יפרו את מדיניות איסור העישון בחדרים/מרפסות, הם צפויים לקנס “דמי ניקיון החדר”, בסך של $250 שיחויב ישירות לחשבון ה - SeaPass ® שלהם, בנוסף, ייתכן ויינקטו פעולות נוספות בכפוף לסעיף “חומרת התוצאה” הכלול בנוהל “מדיניות התנהגות אורחים”. אסור בתכלית האיסור להשליך סיגריות, סיגרים וטבק מקטרת מכל מקום באנייה לעבר הים. עישון סיגרים ומקטרת מוגבל למקומות המיועדים לכך בסיפונים החיצוניים בלבד. אתם חייבים להיות לפחות בני 18 שנים ומעלה על מנת לרכוש, להחזיק או להשתמש בטבק על הסיפון. סיגריות אלקטרוניות מכל סוג שהוא מותרות לשימוש אך ורק באזורים המוקצים עישון.
Royal Caribbean International , מבקשת מכל האורחים לכבד וליישם את כל נוהלי מדיניות העישון. מטרת נהלים אלה הינה לספק חוויית הפלגה נוחה, מהנה ונינוחה עבור כולם. כל אורח יכול לפנות לדלפק שירותי אורחים על מנת לקבל מידע על מיקום האזורים המוקצים לעישון על הסיפון. אורחים המפרים את מדיניות עישון זו, עשויים להיות חשופים לפעולות שיינקטו כתגובה להפרה זו, בכפוף לסעיף “חומרת התוצאה” הכלול בנוהל מדיניות התנהגות אורחים”. אנא, בקרו ב- WWW.ROYALCARIBBEAN.COM לפני שאתם מפליגים בכדי לוודא אם יש עדכונים נוספים לגבי מדיניות העישון.


3.9 מה המשמעות אם אני מפליג בהפלגה המוגדרת “מועשרת תרבותית”?

הפלגות “מועשרות תרבותית” הינן מסלולי הפלגה בהם לפחות 75% מכלל האורחים מקורם באותה מדינה או אזור. במקרים כאלו, השפה המדוברת על ידי רוב האורחים תהיה לאו דווקא אנגלית, אם כי ידיעת השפה האנגלית הינה דרישה מהצוות שלנו על האנייה. כך שתמיד תוכלו להסתדר בכל מקום באנייה. הפלגות “מועשרות תרבותית” מתקיימות במספר מיעדנו ברחבי העולם ולכן הן יעד חופשה פופולרי עבור התושבים במדינות האלו, הצוות לרוב יהיה מאותן מדינות, כך שהשפה העיקרית שתדובר על ידי האורחים באנייה תשקף את הרוב הזה. בנוסף, שירותים רבים ומוצרים רבים הותאמו להעדפות של הקהל המקומי. זה כולל: פעילויות ואירועים, מבחר המזון והמשקאות, המוצרים בחנויות שעל האנייה וכן מופעי הבידור, שהותאמו לתרבות המקומית. האורחים כמובן עדיין ייהנו מהשירות האישי והידידותי הידוע בעולם כ- Gold Anchor Service , מהנוחות והפינוקים בעוד שהם משולבים בתרבות אחרת ובשפה אחרת להשלמת חופשה מיוחדת במינה.


4. מידע נוסף

4.1 מה קורה במקרה שאנחנו נוסעים עם קבוצה?

אנא התייעצו עם סוכן הנסיעות שלכם בנושא מקדמה, תשלום, ביטול ומידע אחר. התנאים וההוראות לנוסעים בקבוצות שונים מאלה החלים על הזמנות פרטיות.


4.2 מה בנוגע לאורחים עם צרכים מיוחדים?

עליכם לוודא כי אתם כשירים מבחינה רפואית ופיזית לנסיעה וכי נסיעה כזו לא תסכן אתכם או כל אדם אחר. בעת ביצוע ההזמנה (או מוקדם ככל האפשר במידה והבעיה הרפואית מתגלה לאחר ביצוע ההזמנה) עליכם לדווח לסוכן הנסיעות שלכם (או אלינו אם הזמנתם ישירות איתנו) בכתב לגבי כל בקשה או דרישה שיש לכם המתיחסת לחדרי מגורים, למושב בחדר האוכל או שירותים שונים הנחוצים לכם בחופשתכם כולל סיוע רפואי או הבאת מכשור רפואי לאנייה למהלך ההפלגה. בנוסף, אנו מבקשים שאתם תיידעו אותנו על כל מצב רפואי או פיזי אשר ידרוש או עשוי לדרוש טיפול או השגחה רפואי/ת במהלך השייט שלכם, או אשר עשוי להשפיע או ישפיע על השייט שלכם בכל דרך שהיא (כולל שימוש בשירותים או במתקנים כלשהם). אנא ספקו מידע רב ככל האפשר על מנת שאנו נתכונן בהתאם ונעשה כל מאמץ אפשרי וסביר לארח אתכם באופן בטיחותי ונאות.
מעבר למצוין פה למטה, באניות שלנו יש מספר מוגבל ומצומצם של חדרים המותאמים עבור אורחים עם מגבלות פיזיות שונות. אורחים שהזמינו חדר מסוג זה חייבים למלא ולחתום על טופס מיוחד שאנו נספק לכם ולהחזיר אלינו במועד אישור ההזמנה על מנת להבטיח שאנו נמקם בחדרים אלה רק אורחים שאכן זקוקים מבחינה רפואית לחדרים מסוג זה. על מנת להבטיח את הנ”ל, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל הזמנה או לשבץ מחדש חדר רגיל לאורחים שהזמינו חדר המיועד לאורחים עם מוגבלויות בתואנת שווא ויסתבר לנו שלאורחים אלה אין סיבה רפואית אמיתית המצדיקה בקשה לחדר מיוחד. אנא צרו קשר עם סוכן נסיעות או עם מחלקת הזמנות שלנו לקבלת מידע נוסף.
אנא שימו לב: בחלק מנמלי העגינה יתכן ולא יהיו תשתיות המספקות גישה לבעלי מוגבלויות, מהאנייה לחוף ובחזרה, לתחבורה או לסיורי חוף מאורגנים. אורחים המשתמשים בכיסאות גלגלים חייבים להביא עמם את כיסא הגלגלים המתקפל שלהם, וייתכן שאזורים מסוימים באנייה יהיו בלתי נגישים עבורם. אם ברצונכם להביא כיסא גלגלים ממונע או קלנוע, עליכם למלא טופס מיוחד עבור אורחים עם צרכים מיוחדים הנקרא Guest Special Needs אותו אנו נספק לכם במועד ביצוע ההזמנה. את הטופס הכולל את מידות וגודל הכסא או הקלנוע יש לשלוח אלינו בדואר אלקטרוני למחלקה לשירותים מיוחדים בכתובת: special_needs@rccl.com. היות שעשויות להיות מגבלות מסוימות וייתכן שלא נוכל להיענות לבקשה זו. תנאים מסוימים (לדוגמה, שימוש בדוברות) עלולים למנוע מאורחים עם כיסאות גלגלים מלרדת לחוף בנמלי עגינה מסוימים. אורחים בעלי נכויות או בעיות רפואיות חייבים להיות מסוגלים לדאוג לכל צורכיהם בעצמם או לנסוע עם אדם המסוגל לספק את כל הסיוע הנדרש. לצערנו, עלינו לשמור על זכותנו לסרב להתיר הצטרפות של כל אדם אשר, לדעתנו הסבירה, אינו כשיר מבחינה פיזית או מנטלית להפלגה, או אשר ידרוש או עשוי לדרוש טיפול מעבר לזה שבן זוגו לנסיעה או אנו עצמנו יכולים לספק באופן סביר. לצערנו, עלינו לשמור על זכותנו לסרב להתיר הצטרפות להפלגה בהתאם לתקנת האיחוד האירופי EU Regulation 1177/2010 , כולל סירוב שנועד לענות על דרישות הבטיחות של החוק הבינלאומי, חוקי האיחוד האירופי או חוקי המדינה או של רשויות מוסמכות אחרות, או כאשר מבנה האנייה או הציוד והתשתית בנמל (כולל מסופים) אינם מאפשרים עלייה לאנייה, ירידה ממנה או הובלה של נוסע באופן בטיחותי או מסודר.


4.3 מה אם אני מפליג בהפלגות רצופות?

הפלגות רצופות הינן הפלגות שמתקיימות אחת אחרי השנייה. לדוגמא, הפלגה במערב האיים הקאריביים ומיד לאחר מכן הפלגה במזרח האיים הקאריביים. לתשומת ליבכם, עלולות להיות כפילויות בפעילויות על האנייה, בתפריטים ובבידור. כמו כן, ייתכן וחלק מהמתקנים על האנייה לא יהיו פעילים ביום ההחלפה בין ההפלגות עקב הכנת האנייה לקראת ההפלגה הבא. ביום ההחלפה תצטרכו לרדת מהאנייה וזאת על מנת לעבור תהליך ירידה מהאנייה הכולל בדיקות מכס והגירה. כמו כן כל אורחי ההפלגות הרצופות צריכים לעבור מחדש את תהליך הרישום של כרטיס ה- ®SeaPass שלהם בטרמינל הנמל, לפני שיוכלו לעלות חזרה על האנייה. אם הזמנתם את אותו החדר בשתי ההפלגות, תוכלו להשאיר את החפצים שלכם בחדר, אך אם החדרים שונים, תצטרכו לארוז את החפצים ולשים אותם במשמורת באנייה עד שהחדר החדש יהיה מוכן עבורכם. אנא שימו לב, מאחר והאניות אינן מפליגות תחת דגל ארה”ב ובהתאם לחוקי ארה”ב, לא נוכל לאשר הזמנה של שתי הפלגות רצופות שהראשונה מתחילה בנמל בארה”ב והשנייה מסתיימת בנמל אחר בארה”ב, למעט מסלולים בהם יש נמל זר מרוחק. אם אתם רוצים להזמין שתי הפלגות מעין אלו, אנו ממליצים לא להזמין באתר חברת השייט, אלא ליצור קשר עם מחלקת ההזמנות שלנו או פנו לסוכן הנסיעות שלכם, לקבלת ייעוץ עדכני בהתאם. במידה וניתקל בהזמנות כאלו, בהן יש הפרה של החוק שלעיל, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל אותן ולזכות אתכם בסכום ששילמתם עבורן.


4.4 האם קיימות מגבלות גיל כלשהן?

על האניות היוצאות מנמלים באירופה, אסיה, דרום אמריקה, אוסטרליה או ניו זילנד, כל נוסע שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים (18) לא יורשה הפליג או לקבל חדר לבודד על האנייה אלא אם הוא מלווה ע”י הורה או אפוטרופוס חוקי או אדם מורשה שגילו מעל שמונה עשרה שנים (18). אנא שימו לב, שבכל האניות שלנו המפליגות מנמלים בארה”ב או קנדה, הגיל המינימלי לכל אדם הנוסע בגפו הינו עשרים ואחת שנים (21) וחלים עליו כל תנאי הנוהל הנ”ל. עבור אנשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) בתחילת ההפלגה שאינם נוסעים עם לפחות אחד מהוריהם או אפוטרופוס חוקי, יידרש אישור בכתב עבור האדם/אנשים המורשים להתלוות לקטין. אישור זה חייב להינתן מהורה / אפוטרופוס חוקי. קטינים המפליגים עם מבוגר/ים שאינו ההורה או האפוטרופוס החוקי יידרשו להציג (א) דרכון בתוקף של הקטין, (ב) כל אשרות כניסה למדינות בהן נדרשת אשרת כניסה (ג) במקרה בו הקטין הוא מתחת לגיל שמונה עשר (18). מכתב/תצהיר מקורי (לא צילום או העתק) אשר באופן חוקי או נוטריוני חתום גם על ידי לפחות אחד ההורים / אפוטרופוס 
חוקי של הילד. במקרים בהם נדרש מכתב מעין זה, המכתב חייב לאשר למבוגר הנוסע עם הקטין לקחת את הקטין להפלגה הספציפית, לאשר למלווה לפקח ולשמור על הקטין במהלך הנסיעה וההפלגה, לאפשר לו לחתום על ויתורי אחריות הקשורים לאירועי ספורט ולאפשר לו לאשר כל טיפול רפואי שלדעת הרופא המטפל צריך להתבצע ללא דיחוי. מכתב/תצהיר זה חייב להיות חתום ומאושר באופן חוקי ע”י נוטריון או עורך דין מורשים, או נציב שבועות תמורת תשלום. היה וראיות אלה לא יוצגו כנדרש, הקטין(ים) האמור לא יורשה לעלות על האנייה או לצאת להפלגה.
אנו לא נישא בהוצאות, בעלויות או בהפסדים שייגרמו כתוצאה מכך שהקטין, האנשים המשלמים על ההפלגה (אם הקטין אינו משלם עבור עצמו), או כל אדם אחר המפליג עם הקטין, יחליטו להפסיק את החופשה כתוצאה מכישלון להמציא את מכתב האישור כאמור לעיל. אנו לא נשלם כל פיצוי ולא נחזיר החזר כספי לאף קטין שלא הורשה לעלות לאנייה, ולא לאדם המשלם בגין חופשת הקטין (אם הקטין אינו משלם עבור עצמו), או לכל אדם אחר המפליג עם הקטין, היה ויחליטו לא לצאת לחופשה כתוצאה מהיעדר מכתב האישור.
שימו לב: הורים/אפוטרופוסים המפליגים עם קטין ששם משפחתו שונה משם משפחה של ההורה/אפוטרופוס, יידרשו להמציא הוכחה רשמית כגון, תעודת לידה/מסמכי נישואין/מסמכי גירושין על מנת להוכיח שהם ההורים/אפוטרופוסים של הקטין האמור. אם הקטין מלווה ע”י אפוטרופוס חוקי, יש להציג הוכחה שהמלווה אכן אפוטרופוס חוקי. זוגות נשואים (בעת ביצוע ההזמנה תידרש הוכחת נישואין) יוכלו לקבל חדר משותף, אם גיל אחד מבני הזוג לפחות, 16 (שש עשרה). הכניסה למתקנים מסוימים על האנייה מוגבלת לגילאים מסוימים. השימוש במתקן VitalitySM Spa & Fitness Centre מוגבל למי שמלאו לו 18 ומעלה. פרטים מלאים על מתקני האנייה שהשימוש בהם כרוך בהגבלת גיל, תמצאו בתכניה היומית, שניתן לקבל בדלפק הקבלה של האנייה.
הגיל המינימלי שבו מותר לתינוק/ת להפליג הינו שישה (6) חודשים ביום ההפלגה, ושנים-עשר (12) חודשים בתאריך ההפלגה בהפלגות טרנסאטלנטיות, הפלגות החוצות את האוקיינוס השקט, הפלגות להוואי, אוסטרליה, וקרוזים נבחרים אחרים. תכלית מדיניות נוהל זה הינה, שבכל הפלגה הכוללת 3 ימי ים ברציפות או יותר, על התינוק/ת להיות בן/ת 12 חודשים ומעלה ביום תחילת ההפלגה.
בריאות ובטיחות האורחים נמצאות אצלנו בקדימות עליונה. היות שכך, ובהתחשב במגבלות המתקנים, הציוד והצוות הרפואי על האנייה, החברה לא תוכל לוותר בנושא זה, או לפטור אנשים ממדיניות זו או לקבל בקשות לאישורים חריגים.


4.5 מה לגבי הקדמה או דחייה של הפלגות ושינויים במסלול?

לצערנו איננו יכולים להבטיח כי האניות יבקרו בכל הנמלים שפורסמו או יפעלו בהתאם לכל חלקי המסלול שפורסמו. לנו ולרב החובל של האנייה הזכות לפסוח על נמל/ים, לבקר בנמל/ים נוסף/ים, לסטות מהמסלול שפורסם בכל דרך שהיא או להחליף אנייה או נמל באחר/ת. בנוסף, לא נהיה אחראים לאי עמידה בזמני ההגעה או העזיבה המתוארים בחוברת לגבי נמלי עגינה כלשהם. בדרך כלל, שינויים במסלול מיועדים להגן על האינטרסים ועל הבטיחות של אורחינו. ראו גם סעיף 4.17 . ייתכן שניאלץ לבצע שינויים במסלול ההפלגה המאושר האחרון, לאחר יציאתכם, בשל מגוון סיבות כגון מזג האוויר ותנאי הים, מקרי חירום של אורחים, הענקת סיוע לאניות אחרות, וחוסר יכולתה של האנייה לפעול במהירות הרגילה שלה בגלל בעיות מכניות או טכניות שלא ציפינו להן. כמובן שנעשה כמיטב יכולתנו להימנע משנויים שישפיעו בצורה שלילית על מסלול ההפלגה המאושר האחרון. עם זאת, איננו יכולים לקבל אחריות בגין שינויים כלשהם שחלים כתוצאה מנסיבות שמעבר לשליטתנו (ראו סעיף 4.13) או אשר אין להם השפעה שלילית משמעותית.


4.6 האם אתם יכולים לשנות או לבטל את השייט שלנו?

מדי פעם, ייתכן שיהיה צורך לבצע שינויים ולתקן שגיאות בחוברות ובפרטים אחרים, הן לפני והן אחרי ביצוע ואישור ההזמנות, ולעתים נדירות יותר אף עלול להיות צורך לבטל הזמנות שאושרו. בעוד אנו תמיד משתדלים להימנע משינויים וביטולים, אנו חייבים לשמור לעצמנו את הזכות לעשות זאת. אם ניאלץ לבצע שינוי משמעותי או לבטל, ניידע אתכם על כך מוקדם ככל האפשר. אם יהיה זמן לעשות זאת לפני ההפלגה, נציע לכם את האפשרויות הבאות:
 • (א) (בגין שינויים מהותיים) תהיו רשאים לקבל את ההסדרים ששונו; או
 • (ב) תהיו רשאים לרכוש מאתנו שייט חלופי, בסטנדרט ובמחיר דומה במידת האפשר. נציע לכם לפחות אפשרות חלופית אחת בסטנדרט זהה או גבוה יותר, שבגינה לא תידרשו לשלם יותר ממחיר החופשה המקורי. אם השייט החלופי יהיה זול יותר מהמקורי, אנו נחזיר לכם את ההפרש. אם אין ברצונכם לקבל את החופשה החלופית שאנו מציעים לכם, באפשרותכם לבחור מבין כל שאר החופשות שלנו. יהיה עליכם לשלם את המחיר בגין כל חופשה כזאת. כלומר, ייתכן שתצטרכו לשלם יותר אם החופשה שבחרתם יקרה יותר, או לקבל החזר אם היא זולה יותר.
 • (ג) תהיו רשאים לבטל או לקבל את הביטול, ובמקרה כזה תקבלו מיידית את מלוא ההחזר של כל הכספים ששילמתם לנו.
שימו לב, האפשרויות לעיל אינן קיימות אם מדובר בשינוי מינורי בלבד.


4.7 מהו שינוי מהותי?

שינוי מהותי הוא שינוי לחופשה שאושרה לכם, ואשר אנו יכולים לצפות במידה סבירה שישפיע על חופשתכם. להלן דוגמאות לשינויים מהותיים ומינוריים:
שינוי מהותי: שינוי מיומיים של עגינה בנמל, ליומיים של הפלגה.
שינוי מינורי: החלפת נמל עגינה אחד באחר; החלפת יום עגינה ביום הפלגה;
שינוי בלוח הזמנים מבחינת העגינה בנמלים, כאשר האנייה עוגנת בכל אחד מהנמלים כמתוכנן; החלפת סדר העגינה בנמלים. לעתים נדירות אנו עלולים להיתקל באילוצי ״כוח עליון״ (ראו סעיף 4.13) שיגרמו לשינוי או הפסקת החופשה לאחר תחילת ההפלגה, אולם לפני סוף החופשה המתוכנן. מצב זה בהחלט אינו סביר, אולם היה ויקרה, אנו מתנצלים מראש שלא נוכל לתת החזרים (אלא אם כן נקב להחזרים מהספקים שלנו), לשלם פיצויים או לשלם כל עלות או הוצאה שתיגרם לכם עקב כך.


4.8 האם תוכלו לסרב להתיר לנו להשתתף בהפלגה?

כן. אם, לפי שיקול הדעת הסביר שלנו או של רב החובל או של רופא האנייה, אינכם כשירים או נראה כי אינכם כשירים להפליג מכל סיבה שהיא או עקב סיכון או סכנה לעצמכם או סכנה או הפרעה לאחרים, אנו נהיה רשאים לסרב להתיר לכם להפליג באנייה כלשהי ולסיים את השייט שלכם בכל עת. במקרה כזה נוכל להשאיר אתכם בכל נמל או מקום שבו האנייה תבקר מבלי שאנו נהיה אחראים לכך. אתם תידרשו לשאת בכל העלויות, ההוצאות או ההפסדים שייגרמו כתוצאה מכך, ואנו לא נשלם כל פיצוי או החזר כלשהו. עם סיומו של השייט שלכם בדרך זו, לא תהיה לנו כל אחריות נוספת כלפיכם. כדי להבטיח את בריאות הנוסעים בהפלגה, אנו עשויים גם לבקש מאורחים, המגיעים לבידוק ומראים תסמינים של מחלות במערכת העיכול או מחלות אחרות המועברות בקלות מאדם לאדם, לדחות את ההפלגה שלהם למועד אחר, זאת לאחר התייעצות עם הצוות הרפואי שלנו. אותה זכות לסרב להתיר לכם להפליג או לעשות שימוש בשירותים כלשהם תחול כאשר לא תהיו כשירים או תיראו כבלתי כשירים להפלגה, או תתנהגו באופן חמור אחר כקבוע לעיל במהלך כל חלק אחר של השייט. אם לא מסרתם לנו הודעה נאותה לגבי מוגבלות פיזית או נפשית כלשהי בהתאם לסעיף לסעיפים 3.2 ו- 4.2 (כולל מסירת הודעה לגבי שינוי או התדרדרות כלשהם לגבי מוגבלות שהודעתם לנו עליה) אשר תדרוש או עשויה לדרוש טיפול מעבר לזה שבן-לוויה או אנו עצמנו מסוגלים לספק באופן סביר, אנו רשאים לסרב להתיר לכם להשתתף בהפלגה. עם זאת, לפי שיקול דעתנו, ייתכן שתקבלו החזר של התשלום עבור הקרוז בלבד. אנא ראו גם סעיף 1.3 .
בכל אנייה של Royal Caribbean International אנו מחויבים לספק לכל נוסע הפלגת נופש מצוינת. על מנת להבטיח שזהו אכן מה שאתם והאורחים האחרים תקבלו, ניסחנו קווי מדיניות להתנהגות האורחים. ניתן להשיגם באנייה. אנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה.
חשוב: הפרה של מדיניות התנהגות האורחים של Royal Caribbean International מהווה עילה לצעדים מתקנים מתאימים, כולל החרמה של חומרים או פריטים בלתי ראויים והורדת האורח מהאנייה. מדיניות זו יכולה להשתנות ללא הודעה וללא חבות ל- Royal Caribbean International . חברת Royal Caribbean International רשאית לאמץ כללים נוספים שלא נכללו במדיניות זו.


4.9 מה קורה אם יש לנו תלונה?

במקרה הבלתי סביר שבו תהיה לכם סיבה להתלונן בעת השייט, עליכם להודיע על כך מיד לצוות בדלפק הקבלה של האנייה ולספק השירות/ים הרלוונטי (במידה ואין זה אנחנו). זאת כדי להבטיח שתינתן לנו הזדמנות לטפל בבעיה ולנסות לפתור אותה. כל תלונה בעל פה צריכה להינתן בכתב (בשפה האנגלית) לספק השירותים ולנו בהקדם האפשרי. אם לא ניתן יהיה לפתור את הבעיה לשביעות רצונכם ותרצו להמשיך לטפל בה, יהיה עליכם לכתוב לנו באנגלית לאחר שובכם, (לכתובת הסוכן שלכם שיעביר אלינו את תלונתכם בהקדם).יש לציין את מספר ההפניה של ההזמנה שלכם ופרטים מלאים לגבי תלונתכם בתוך 28 יום ממועד חזרתכם מהשייט, אלא אם כן חלה הגבלת זמן שונה על תביעתכם - ראו סעיפים 2.1 , 2.3 , 2.4 ו-4.11 . אנו נקבל תלונות מהשם הראשון בלבד המופיע בהזמנה. אם תלונתכם מוגשת גם בשמם של נוסעים נוספים שנסעו בחברתכם, אנו מבקשים שתכללו את שמם המלא ומספר ההזמנה שלהם בכל התכתובות שתשלחו אלינו, כולל ייפוי כוח חתום על ידם המסמיך אתכם לטפל בתלונתם. לצערנו לא נוכל להיות אחראים לכל תלונה או תביעה אשר לא תדווחו במלואה בהתאם לנוהל פשוט זה.
בכל מקרה של חילוקי דעות בינינו אשר לא ניתן יהיה ליישבם בהסכמה, ניתן יהיה לטפל בהם במסגרת תכנית בוררות מיוחדת. זוהי תכנית פשוטה ולא יקרה. היא מבוססת על מסמכים בלבד וכוללת סכום מרבי של עלויות אשר אתם תשלמו או עשויים לשלם.
אולם, תכנית בוררות זו לא תהיה זמינה במידה וברצונכם לתבוע סכום הגבוה מ-2,285.00$ לאדם או 10,600.00$ לטופס הזמנה, או אם תביעתכם מתייחסת אך ורק או בעיקר לפגיעה פיזית או מחלה או לתוצאות של פגיעה או מחלה כאלה. במידה ואינכם מעוניינים בבוררות, תהיו רשאים לפנות לבית המשפט. שנינו מסכימים כי כל חילוקי דעות או תביעות יטופלו על ידי בתי המשפט של מיאמי, פלורידה, ארה״ב בלבד, ולא על ידי בתי המשפט של שום מדינה, שטח או ארץ אחרת.
נוכל לשלם לכם פיצוי רק במידה ויתקיימו התנאים הבאים:
 • אם האדם/אנשים הרלוונטי/ים יתבקש/ו לעשות כן, הוא/הם יהיה/ו חייב/ים להעביר לנו את הזכויות שיש לו/להם כנגד הספק או כל אדם אחר האחראי לתביעתכם ולתלונתכם.
 • האדם/אנשים הרלוונטי/ים חייב/ים להסכים לשתף פעולה מלאה אתנו ועם המבטחים שלנו, אם אנו או המבטחים שלנו נהיה מעוניינים לאכוף זכויות כלשהן המועברות אלינו.


4.10 מהי האחריות שלכם כלפי הנוסעים?

 1. בכפוף לסעיף 4.11 להלן, אנו מבטיחים לוודא כי כל חלקי החופשה שהסכמנו לארגן, לבצע או לספק כחלק מהחוזה שלנו אתכם יאורגנו, יבוצע ואו יסופקו במידה סבירה של מיומנות וזהירות. כלומר, בכפוף לתנאי הזמנת המקומות האלה, אנו נקבל על עצמנו אחריות בכל מקרה של מוות, פציעה אישית, כשלון או ליקוי בסידורי החופשה שלכם, אשר נגרמו כתוצאה מכשל כלשהו שלנו או של אדם המועסק על-ידינו או של סוכנינו או ספקינו לנקוט במיומנות ובזהירות סבירים בביצוע או אספקת השירות הנדון. אנא שימו לב שאם ברצונכם להגיש תביעה, מוטלת עליכם האחריות להראות ולהוכיח שלא ננקטו מיומנות וזהירות סבירים. בנוסף, אנו נישא באחריות אך ורק לדברים שעובדינו, סוכנינו או ספקינו עשו או לא עשו, כאשר פעלו במסגרת תפקידם (רלוונטי לעובדים שלנו) או אם ביצעו עבודה בעקבות בקשה שלנו (נכון לסוכנים וספקים).
 2. לא נוכל להיות אחראים לכל פגיעה, מחלה, מוות, אובדן (למשל אובדן הנאה), נזק, הוצאה, עלות או סכום אחר או כל תביעה אחרת הנובעים מכל אחת מהסיבות הבאות:
 • אשמת האדם או האנשים הנפגע/ים או הנוסע/ים עימם או
 • אשמת צד שלישי שלא היה מעורב באספקת החופשה שלכם, שלא יכולנו לצפות מראש או להימנע ממנה או
 • ״כוח עליון״ כהגדרתו בסעיף 4.13 להלן
אנא שימו לב, איננו יכולים לקבל אחריות לנזק, אובדן או הוצאות העונים על תיאורים אחרים כלשהם, (1) שבהתבסס על המידע שמסרתם לנו בעת ביצוע ההזמנה, לא היינו יכולים לצפות שהפרת החוזה עימכם תוביל אליהם, או (2) שלא נגרמו כתוצאה מאף הפרה של חוזה או כשל אחר מצידנו או מצד עובדינו, או באחריותנו או באחריות ספקינו. בנוסף לכך, לא נוכל לשאת באחריות על הפסדים עסקיים.
אנא שימו לב, איננו יכולים לקבל אחריות לשירותים כלשהם שאינם מהווים חלק מההסכם המחייב שלנו אתכם. בכך כלולים, למשל, שירותים או מתקנים נוספים כלשהם אשר בית המלון שלכם או כל ספק אחר מסכים לספק לכם במידה והשירותים או המתקנים לא פורסמו בחוברת שלנו ולא הסכמנו לארגן אותם. בנוסף, ללא קשר לניסוח המופיע באתר האינטרנט שלנו, או בכל אחד מהחוברות או הפרסומים האחרים שלנו, אנו מבטיחים לנצל את המיומנויות שלנו כמפורט לעיל, ולא תהיה לנו כלפיכם כל התחייבות גדולה יותר או אחרת.
ההבטחות שאנו נותנים לכם לגבי השירותים שהסכמנו לספק או לארגן כחלק מהחוזה שלנו אתכם – והחוקים והתקנות של המדינה שבה המצב או האירוע התרחשו - ישמשו כבסיס להחלטה אם השירות הנדון סופק כדין. אם השירותים הספציפיים שהיוו עילה לתביעה או לתלונה תאמו את החוקים ואת התקנות המקומיים החלים על שירותים אלה במועד המצב או האירוע הנדון, ייחשבו השירותים כאילו סופקו כדין. החריג לכלל זה הוא מצב שבו התביעה או התלונה מתייחסים להיעדר אמצעי ביטחון אשר עלול לגרום לנופש הסביר לסרב לצאת לחופשה הנדונה.


4.11 מהו גבול החבות שלכם כלפי הנוסעים?

במקרים הרלוונטיים ובמידה המרבית המותרת על פי החוק, אנחנו נסתמך על ההגבלות הפיננסיות המפורטות באמנה משנת 1974 המתייחסת להובלת נוסעים ומטענם דרך הים, אשר לאחר מכן הושלמה ו/או שונתה מעת לעת על ידי כל הפרוטוקולים הרלוונטיים או חקיקה רלוונטית אחרת לרבות, אך לא רק, יישום תקנה  No 392/2009  (EC) במקרים הרלוונטיים ליישום בהפלגות (יחדיו “אמנת אתונה”) חלים על ההפלגה שלכם, כמו גם התהליך העלייה ו/או הירידה מהאנייה.
במקרים בהם חלה אמנת אתונה, בכל תביעה המערבת מוות או פציעה אישית או עיכוב או אובדן או נזק למטען, החבות היחידה שתהיה לנו כלפיכם הינה בכפוף לאמנת אתונה. משמעות הדבר הינה, שכאשר הדבר ישים, בכפוף למגבלות מעין אלה שאינן מנוגדות לחוק ישים, אתם לא תהיו רשאים להגיש כל תביעה נגדנו שאינה מותרת במפורש על ידי אמנת אתונה או שחורגת מההגבלות המפורטות באמנת אתונה. כל התביעות המכוסות תחת אמנת אתונה חייבות להתבצע במסגרת מגבלות הזמן המוגדרות באמנת אתונה. אמנת אתונה מגבילה את הסכום המרבי שיהיה עלינו לשלם כחברה להובלת נוסעים אם נמצא אחראים באירוע של מוות או פציעה ובנוגע לתביעות המתייחסות למטען ולחפצים יקרי ערך. היה ותביעה כלשהי או חלק ממנה (לרבות תביעות הנוגעות למוות או פציעה) תתייחס או תתבסס על אי אילו סידורי נסיעה (לרבות תהליך העלייה ו/או הירידה מכלי התחבורה הנדון) המסופקת על ידי חברה כלשהי להובלה אווירית, ברכבת או בדרך יבשתית/כבישים או לשהות כלשהי בבית מלון, - סכום הפיצוי המרבי שיהיה עלינו לשלם לכם יהיה מוגבל. הסכום המרבי שיהיה עלינו לשלם לכם בגין תביעה זו, או חלק מתביעה זו, במקרה שנימצא חייבים כלפיכם על בסיס כלשהו, אלא אם הוגדר אחרת במפורש בתנאי ההזמנה בחוברת זו, יהיה, הסכום המרבי שיהיה על החברה המובילה או המלון הרלוונטיים לשלם, בכפוף לאמנה הבינלאומית או התקנה החלה על סידורי נסיעה או אירוח במלון הנידונים (לדוגמא אמנת ורשה, כפי שתוקנה או לא תוקנה, ואמנת מונטריאול לנסיעות בינלאומיות באוויר ו/או לחברות תעופה בעלות רישיון תפעול במדינה החברה באיחוד האירופי, תקנת EC בנוגע לחבות חברות להובלת נוסעים באוויר מס’ 889/2002 המתייחסת לנסיעות/טיסות פנים-ארציות ובינלאומיות. אנא שימו לב: אם יימצא שחברה להובלת נוסעים או מלון כלשהם לא יהיו חייבים להעביר לידיכם תשלום כלשהו בכפוף לאמנה או התקנה הבינלאומית החלות אשר מתייחסות לתביעה או חלק מתביעה – באותה מידה גם אנו לא נהייה מחויבים לשלם לכם בגין אותה תביעה או חלק מהתביעה. בעת ביצוע תשלום כלשהו, נהיה רשאים לנכות כל סכום כספי שקיבלתם או שאתם זכאים לקבל מספק הובלת הנוסעים או מהמלונאי בגין התלונה או התביעה הנדונות. עותקים של האמנות והתקנות הבינלאומיות זמינים אצלנו על פי בקשה.


4.12 מהי אחריותנו?

עליכם לוודא שבידכם חוברת מעודכנת כאשר אתם מזמינים מקומות לחופשה. לא נוכל לקבל אחריות כלשהי לטעויות ו/או מידע לא מדויק/שגוי כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש בחוברת לא מעודכנת. באחריותכם להבטיח כי ברשותכם וברשות כל אדם המטייל אתכם כל הדרכונים והאשרות הדרושים וכל מסמכי המסע האחרים, וכי מסמכים אלה שמישים ובתוקף.


4.13 מה בדבר נסיבות שלגמרי מחוץ לשליטתכם?

אלא אם כן נאמר אחרת במפורש בתנאים והוראות אלו, לא נוכל לקבל כל אחריות לתשלום פיצוי כלשהו במידה והחופשה שלכם ו/או שירותים אחרים כלשהם שהבטחנו לארגן או לספק לא ניתנים לאספקה כלל או כפי שהובטח, או אם הנכם סובלים מנזק או אובדן אחרים כתוצאה מנסיבות שלגמרי מחוץ לשליטתנו (״כוח עליון״). כאשר אנו מדברים על נסיבות שלגמרי מחוץ לשליטתנו, כוונתנו לכל אירוע אשר אנו או ספק השירות הרלוונטי לא יכולנו לצפות מראש או להימנע ממנו גם לאחר נקיטה בכל אמצעי הזהירות הסבירים. אירועים אלה סביר שיכללו מלחמה או איום במלחמה, פעולות טרור או איומים בפעולות כאלה, מהומות או מרי אזרחי, שביתה ענפית, אסון טבע או גרעיני, שריפה, תנאי מזג אוויר גרועים, סיכוני בריאות, מגיפות, קשיים מכניים (שלא היינו יכולים לצפות או למנוע מראש, על אף הבדיקות המכניות הרגילות והמקיפות שלנו), או כל נסיבות דומות אחרות שנמצאות מחוץ לשליטתנו.
*ההפלגות שלנו מקיפות יבשות ויעדים רבים, ולכן מזג האוויר ישתנה ממקום למקום. חלק מיעדי הביקור הם טרופיים (כגון האיים הקאריביים), ובעונות מסוימות של השנה עלולים לרדת גשמים כבדים מלווים ברוחות חזקות לעיתים אף ברמה של הוריקן. Royal Caribbean International או נציגיה בכל העולם כולל ישראל, אינם יכולים ליטול אחריות לתשלום פיצוי כלשהו במקרה של שיבוש החופשה שלכם עקב מזג אוויר קשה לפני/ במהלך/אחרי הפלגת הנופש שלכם. חובת כל נוסע לקרוא את כל עמודי התנאים הכלליים ולחתום על טופס ההזמנה שלנו (ראו סעיף 1).


4.14 אילו תנאים אחרים חלים על החופשה שלנו?

לחברות תעופה, בתי מלון, אכסניות, חברות השכרת רכב ולספקים אחרים יש תנאים משלהם אשר יחולו על החופשה שלכם. כמה מתנאים אלה עשויים להגביל או לשלול את אחריות חברת התעופה או הספק האחר כלפיכם, לרוב בהתאם לאמנות בינלאומיות. ניתן לבקש העתקים מהחלקים הרלוונטיים של הוראות אלו.


4.15 מידת הדיוק בפרטים ובמחירים בחוברת

מדיניותה ונהליה של Royal Caribbean מתפתחים כל הזמן. הנהלים המופיעים בחוברת היו נכונים בעת ההדפסה. לתשומת לבכם: המידע והמחירים המוצגים בחוברת זו עשויים להשתנות עד מועד הזמנת ההפלגה שלכם. למרות שאנו עושים כל מאמץ על מנת להבטיח את דיוקם של הפרטים והמחירים בעת ההדפסה, לצערנו, טעויות נופלות מדי פעם. לכן, זכרו לבדוק את כל פרטי הקרוז שבחרתם עם סוכן הנסיעות שלכם במועד ההזמנה. אנו נודיע לכם ונבקש את אישורכם לפני שאנו מאשרים הזמנה שיש בה חריגה מהתנאי ההזמנה שפורסמו, לרבות שינויים בגובה המקדמה ובעלות הנסיעה.

4.16 סיורי חוף ופעילויות

למיטב ידיעתנו, המידע המופיע בחוברת שלנו היה נכון ביום הדפסת החוברת. התיאורים בחוברת שלנו עשויים להתייחס לפעילויות הזמינות בנמלים בהם תבקרו. אין לנו שום אחריות לגבי פעילויות מעין אלה, אשר אינן מופעלות, מפוקחות או מבוקרות על ידנו בכל צורה שהיא. פעילויות אלה מסופקות על ידי מפעילי תיירות מקומיים עצמאיים לחלוטין אשר אינם תלויים בנו, ואנחנו למעשה פועלים כסוכן עבור מפעילי תיירות אלה. הם אינם מהווים שום חלק בחוזה שלכם איתנו אפילו במקרה בו אנו מציעים/ ממליצים על מפעילי תיירות מסוימים/מרכזים ו/או מסייעים לכם בהזמנת מקומות לפעילויות כגון אלה בדרך כלשהי. אי לכך, אנחנו לא יכולים לשאת באחריות כלשהי ביחס פעילויות כגון אלה, וקבלת האחריות הכלול בסעיף 4.10 של התנאים להזמנת שלנו לא תחול עליהם. איננו יכולים להבטיח את דיוקו בכל עת של מידע שנמסר ביחס לכל פעילויות כגון אלה או בנוגע לאתרי נופש/אזורים בהם אתם מבקרים באופן כללי (למעט במקרה שהדבר נוגע לשירותים אשר יהוו חלק החוזה שלכם) או שסיור או פעילות מסוימים כלשהם אשר אינם מהווים חלק מהחוזה שלנו אכן יתקיימו, מאחר ושירותים אלה אינם בשליטתנו. אם אתם סבורים שפעילות כלשהי המוזכרת בחוברת שלנו, אשר אינה חלק מהחוזה שלנו, היא חיונית להנאתכם מהחופשה, כיתבו אלינו מיד, ואנו נעדכנכם במצבה העדכני ביותר כמיטב יכולתנו. אם ייוודע לנו על
שינויים מהותיים כלשהם בנוגע למידע על אתרי נופש/אזורים, או פעילויות חיצוניות כאמור,אשר ניתן יהיה לצפות באופן סביר שישפיעו על החלטתכם להזמין את חופשתכם איתנו, אנו נעביר מידע זה בעת שתבצעו את הזמנת החופשה שלכם. שימו לב: הסדרים מיוחדים לאורחים עם ניידות מופחתת או נכות עשויים להיות זמינים בסיורי חוף מסוימים לאחר שנלקחו בחשבון כל הסיכונים/מכשולים והם נמצאו מתאימים. לקבלת פרטים נוספים לרבות עלות הכרוכה בעבור הסידורים המיוחדים האלה, אנא שלחו אלינו את כל הפרטים המלאים על דרישותיכם המיוחדות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: shorexaccess@rccl.com . ובמידת הצורך, גם ספקו מידות, משקל, וסוג הסוללה של כסא הגלגלים/ הקלנוע שאתם מביאים אתכם. סיורים הכוללים טיסות, אירועים מיוחדים, שהיות ביבשה ובמלונות שעשויות להיות כרוכות בעלויות נוספות לנו, עשויים להיות כפופים לדמי ביטול.


4.17 מה בדבר בטחון?

הבטחת בטיחות וביטחונם של כל האורחים עומדת בראש סדר העדיפויות של Royal Caribbean International . בכדי לשמור על אווירה בטוחה באופן יעיל ומשמעותי, וכדי לציית לחוקים, תקנות והנחיות בינלאומיות ולאומיות בתחום הביטחון, Royal Caribbean מיסדה נהלי בטחון קפדניים במסופי הנמלים שאנו משתמשים בהם וכמו כן בכל האניות שלנו. הצעדים כוללים סריקת כל האורחים ואת רכושם האישי לפני העלייה לאנייה. אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה במאמצים אלה.


הצהרת פרטיות

על מנת לבצע את הזמנתכם, עלינו לקבל מכם פרטים אישיים מסוימים. פרטים אלה יכללו, כאשר הדבר רלוונטי, את שמותיהם וכתובותיהם של חברי הקבוצה, כרטיס אשראי/חיוב או פרטי תשלום אחרים ודרישות מיוחדות, כגון אלה המתייחסות לכל נכות או מצב רפואי שעשויים להשפיע על סידורי החופשה שבחרתם, וכל דרישות מזון שעשויות לחשוף את אמונותיכם הדתיות. ייתכן שנצטרך גם לקבל פרטים אישיים אחרים כגון לאום, אזרחות, מין ופרטי הדרכון בנוסף לפרטים המצוינים לעיל. אם נזדקק לפרטים אישיים אחרים, ניידע אתכם לפני שנקבל אותם מכם. תוכלו לקרוא את הצהרת הפרטיות שלנו בכתובת הבאה  www.royalcaribbean.com/privacypolicy אנו נדרשים להעביר את פרטיכם לחברות ולארגונים שזקוקים להם כדי שניתן יהיה לספק את חופשתכם (למשל חברת הטיסה, המלון, ספק אחר, חברת כרטיס אשראי/חיוב או בנק). ייתכן גם שנידרש, בין אם על פי חוק או על ידי צד שלישי רלוונטי (כגון רשויות הגירה) לחשוף את פרטיכם מסיבות שונות, לדוגמה לצורך הגנה על הביטחון הלאומי.
חברות, ארגונים וצדדים שלישיים אלה עשויים להיות מחוץ לאיחוד האירופי, נורבגיה, איסלנד או ליכטנשטיין אם החופשה שלכם עתידה להיערך או לערב ספקים המצויים מחוץ למדינות אלה. כמו כן, ברצוננו לאחסן ולעשות שימוש בפרטיכם האישיים לצורך מטרות שיווק עתידיות (למשל, נשלח לכם חוברת או פרטים לגבי מבצע) אך אם אתם מעדיפים לא לקבל חומר פרסומי מעין זה, עליכם להודיע זאת לסוכן הנסיעות שלכם או צרו איתנו קשר אם ביצעתם את הזמנתכם ישירות דרכנו. כל הפרטים שתמסרו לנו במסגרת הזמנת המקומות שלכם (כולל פרטים הקשורים לנכות או למצב רפואי כלשהו או לאמונותיכם הדתיות) יישמרו בסודיות. עם זאת, נשתמש בשמות ובפרטי קשר בלבד למטרות שיווק. אם אינכם מעוניינים שנעשה אי אלו ו/או את כל הדברים הללו, אנא הודיעו לנו בהקדם האפשרי.
אנו נניח שאינכם מתנגדים לכך שנעשה אי אלו מהדברים המוזכרים בהצהרה זו, אלא אם כן תודיעו לנו על התנגדותכם בכתב.
אנו נעסוק רק בפרטים האישיים שתמסרו לנו באופן המצוין לעיל אלא אם תסכימו אחרת. יש בידינו אמצעי בטיחות כדי להגן על מידע זה.
הנכם רשאים לשאול אותנו (בכתב או בדואר אלקטרוני) אילו פרטים שלכם מוחזקים או נמצאים בטיפול, לשם אילו מטרות, ולמי הם עשויים להיחשף או כבר נחשפו. אנו נגבה תשלום כדי להיענות לבקשה כזו. אנו מבטיחים להיענות לבקשתכם בתוך 40 יום מקבלת בקשה בכתב ותשלום אם מותר על פי החוק. במקרים מוגבלים מסוימים, אנו רשאים לסרב לבקשתכם. אם הנכם סבורים שאי אלו מפרטיכם האישיים שבהם אנו מטפלים אינם מדויקים או אינם נכונים, אנא פנו אלינו מיד.


טלוויזיה במעגל סגור (CCTV)

אנו משתמשים ב- CCTV כדי לפקח על הנעשה בכל האניות של Royal Caribbean International למטרות מניעת פשע ולמען בטיחותם של אורחינו. בדרך כלל נשמור אצלנו את החומר המצולם לתקופה של עד שלשה חודשים. לקבלת מידע נוסף, אנא פנו ל- .Royal Caribbean International רשימה בלתי-ממצה של סימני מסחר/שירות של Royal Caribbean Cruises Ltd כוללת -

Royal Caribbean International, Royal Caribbean, Adventure of the Seas, Allure of the Seas, Anthem
of the Seas, Brilliance of the Seas, Empress of the Seas, Enchantment of the Seas, Explorer of the
Seas, Freedom of the Seas, Grandeur of the Seas, Harmony of the Seas, Independence of the Seas,
Jewel of the Seas, Liberty of the Seas, Majesty of the Seas, Mariner of the Seas, Navigator of the Seas,
Oasis of the Seas, Odyssey of the Seas , Ovation of the Seas, Quantum of the Seas, Radiance of the Seas,
Rhapsody of the Seas, Serenade of the Seas, Symphony of the Seas, Vision of the Seas, Voyager of the
Seas, Viking Crown Lounge, Adventure Ocean, Crown & Anchor, CruiseCare, Golf Ahoy!, Latte-tudes,
royalcaribbean online, Royal Connections, Royal Romance, SeaPassSM and VitalitySM
 
חוברת זו ותוכנה מחליפים את כל המהדורות הקודמות לה. אף על פי שנעשו מרב המאמצים להבטיח את דיוק תוכנה של חוברת זו בעת הדפסתה, לצערנו לעיתים נופלות טעויות, והמידע המופיע כאן עשוי להשתנות לאחר הדפסת החוברת. האניות רשומות באיי בהאמה.
חברת Royal Caribbean Cruises Ltd מנהלת את עסקיה תחת השם המסחרי Royal Caribbean International אשר הינה חברה ליברית הממוקמת בכתובת 050 Caribbean Way, Miami, Florida 33132, USA 1.
ב- Royal Caribbean International , אנו גאים באיכות ובמקצועיות הצוות שלנו. אנו מחויבים להמשיך בהכשרת כל העובדים בחברה ובהדרכתם, הכוללות לעתים הקלטת שיחות טלפון של הצוות עם הלקוחות.
©2019 Royal Caribbean International , כל הזכויות שמורות.

תנאי ביטול לנוסע מיום אישור ההזמנה - שייט רויאל קריביאן וסלבריטי

בכל מקרה של ביטול ההפלגה לאחר אישורה, ייגבה סכום של 50$ לחדר להפלגה עד 5 לילות או 100$ לחדר עבור הפלגה של 6 לילות ומעלה וזאת בנוסף לדמי הביטול של חברת השיט.
שינויים: לפי התנאים העלליים בחוברת החברה, השינויים כרוכים בתשלום.
1-5 לילות 89-60 ימים לפני ההפלגה
59-30 ימים לפני ההפגה
29-8 ימים לפני ההפלגה
7-0 ימים לפני הפלגה 
35$ לאדם
105$ לאדם
50% ממחיר השייט כולל מיסים*
אין החזר כולל מסים
6 לילות או יותר 89-60 ימים לפני ההפלגה
59-45 ימים לפני ההפלגה
44-30 ימים לפני ההפלגה
29-8 ימים לפני ההפלגה
7-0 ימים לפני ההפלגה
70$ לאדם
סכום המקדמה
25% ממחיר השייט כולל מיסים*
50% ממחיר השייט כולל מיסים*
אין החזר כולל מיסים
הפלגות בחגים נוצריים 1-5 לילות 89-60 ימים לפני ההפלגה
59-45 ימים לפני ההפלגה
44-30 ימים לפני ההפלגה
29-15 ימים לפני ההפלגה
14-0 ימים לפני ההפלגה
255$ לאדם (סכום המקדמה)
25% ממחיר השייט כולל מיסים*
50% ממחיר השייט כולל מיסים*
75% ממחיר השייט כולל מיסים*
אין החזר כולל מיסים
הפלגות בחגים נוצריים 6 לילות או יותר 89-60 ימים לפני ההפלגה
59-30 ימים לפני ההפלגה
29-15 ימים לפני ההפלגה
14-0 ימים לפני ההפלגה
455$ לאדם (סכום המקדמה)
50% ממחיר השייט כולל מיסים*
75% ממחיר השייט כולל מיסים*
אין החזר כולל מיסים
*או סכום המקדמה, הגבוה מביניהם

תנאים כלליים לטופס אישור הזמנה ודמי ביטול חברת CRUISES MSC

מדיניות הפלגה בטוחה של MSC

תנאי קורונה:

בסוף מסמך זה נמצא תקציר התנאים המחייבים את הלקוחות לעניין תנאי הקורונה בהם יש לעמוד בכדי לעלות לשייט , שימו
לב! אי עמידה בתנאים אלו תמנע את עליית הלקוח לשייט ללא החזר כספי. תנאי הקרונה המלאים מופיעים בקישור הבא ויש לקרוא אותם בעיון לפני אישור ההזמנה תנאי קורונה מלאים
תנאי הקורונה משתנים לעיתים תכופות בהתאם למצב התחלואה במדינות השונות על כן חובה על המזמין להתעדכן בהם 21
יום לפני השייט בקישור למעלה.

תנאים כללים:

תקציר תנאי ההזמנה הכללים מופיע להלן ובנוסף התנאים המלאים מופיעים בלינק המצורף אותם יש לקרוא ולאשר.
תנאים כללים מלאים

על הלקוח המבקש לרדת עצמאית לחוף לברר באופן עצמאי את תנאי הכניסה למדינוות בהן הוא מעוניין לרדת לחוף שלא
במסגרת סיורי האניה ולפעול בהתאם,
*באוניה יש ללבוש מסכות בשטחים פנימיים

לאחר אישור ההזמנה יש להכנס לקישור הבא ולבצע צ'ק אין און ליין. בסיום התהליך ובכפוף להשלמת כל הפרטים הדרושים
באופן תקין תתאפשר הדפסת כרטיס העלייה לאניה איתו חובה להגיע מודפס לשייט.
צ'ק אין נסגר 48 שעות לפני השייט.
לקוחות שהזמינו חדר גרנטי (מסוג בלה) ללא מספר חדר ידוע מראש יכולו לבצע התהליך הנל כשבועיים לפני הקרוז בלבד.

שים לב: בכרטיס תצויין שעת ההגעה המדוייקת לאוניה וביצוע הצ'ק אין. יש להגיע בשעה שנקבעה בכרטיס השייט בלבד.
בנוסף יש למלא את טופס הצהרת הבריאות אשר נמצא גם כן בכרטיס.


לתשומת ליבך, באחריותך הבלעדית לברר ולהקפיד על הנחיות הכניסה למדינת היעד ממנה אתה מתכוון לעלות לשייט ולהנחיות מדינת ישראל לחוזרים מהמדינות השונות. הנחיות אלו מתפרסמות באתר משרד הבריאות והמדינות השונות וכפופות
לשינויים.


סיורי חוף, חבילות שתיה אינטרנט ועוד...

 • הזמנות תוספות כגון חבילת אינטרנט חבילת שתיה וסיורי חוף יעשו דרך MSC .רשימת סיורי החוף יועברו אליכם לפי דרישה.קיימת אפשרות להזמין באתר עד 14 יום לפני מועד ההפלגה.

חובת ביטוח נסיעות כולל הרחבת קורונה:

במהלך השייט נוסעים עלולים להיחשף לסיכונים הקשורים לנגיף COVID-19 ו/או לנגיף עצמו, אשר בדרך כלל אינם ידי פוליסות ביטוח הנסיעות הבסיסיות לחו''ל. 
לכן, על כל נוסע בהפלגות MSC חלה חובה לדאוג לביטוח נסיעות לחו''ל הכולל הרחבת כיסויים למקרה הדבקות בקורונה. הרחבה זו כוללת כיסוי בגין ביטול או קיצור נסיעה במקרה של מגיפה, לרבות כיסוי בגין בידוד, הוצאות רפואיות, הוצאות אשפוז והוצאות נלוות (כולל הוצאות חזרה למדינת המוצא.) יש לוודא כי הפוליסה מכסה את הנוסע מרגע ביצוע ההזמנה ועד חזרתו
למדינת המוצא.
ISRAEL MSC ממליצה על פוליסה במחיר מיוחד ללקוחותיה מזמיני השייט, אשר נבדקה ואושרה על ידי החברה. קישור להזמנה ותשלום עבור פוליסה זו יישלח ללקוח בעת ההזמנה. לחילופין, יהיה ניתן להזמין פוליסה עם הכיסויים הנדרשים הנ''ל דרך כל חברת ביטוח אחרת. קישור כאמור מופיע להלן, כל הנוסעים יידרשו להציג בעת העלייה לאונייה פוליסת ביטוח רפואי מתאימה בתוקף הכוללת פירוט *באנגלית! של הכיסויים הנדרשים. על הפוליסה לכלול, בין היתר, את פרטי המבוטח, סכום הכיסוי לכל מקרה ביטוח ובמיוחד את פרטי וסכומי הכיסוי במקרה של הידבקות בקורונה. אסמכתא זו חייבת להיות באחת *מהשפות: אנגלית, איטלקית, גרמנית, צרפתית או ספרדית.

שים לב:

חשיפה לפתוגנים (כגון הנגיף הגורם ל-19 COVID) מהווה סיכון מובנה במקומות בהם אנשים מתאספים ועלולה לגרום למחלה קשה או למוות. חשיפה עלולה להתרחש בכל נקודה במהלך ההפלגה שלך, על הספינה או על החוף. הישארות על הספינה בכל עת במהלך הנסיעה שלך לא תמנע חשיפה מכיוון שאחרים יכולים להביא עמם פתוגנים לספינה, כולל נוסעים שבוחרים
להשתתף בטיולי חוף או בפעילויות בחוף בנמלי העגינה השונים או ביעדים הפרטיים שלנו. אמצעי הבריאות והבטיחות שלנו מקטינים את הסיכון לחשיפה אך אינם יכולים לבטלו לחלוטין. לפני שהם מזמינים או יוצאים להפלגה, על כל האורחים לשקול
את רמת הסיכון האישית שלהם למחלות קשות הנובעות מחשיפה לפתוגן ולקבל החלטת נסיעה מושכלת על בסיס מידע זה. אנו ממליצים לאורחים עם סיכון גבוה יותר למחלות קשות להתייעץ עם הרופא שלהם לפני שהם מזמינים הפלגה או מפליגים איתנו .על ידי הזמנת הפלגה איתנו, בשם עצמך ו/או אחרים שעבורם את/ה פועל/ת (ביחד "את/ה" או "שלך,)" את/ה מכיר/ה בכך שאת/ה מבינ/ה את הסיכונים הקשורים לחשיפה לפתוגנים והמחלות הנובעות מהם תוך כדי הפלגה איתנו, כולל אלה
הנוגעים לאורחים הנמצאים בסיכון גבוה יותר למחלות קשות. יתר על כן, את/ה מסכימ/ה לעיין במדיניות שלנו בנושא בריאות, בטיחות והתנהלות האורחים, וכן כל אחת מההוראות שלנו בנושא בריאות או בטיחות, או שילוט אחר, ולפעול על פיהם. אי ציות להתחייבות זו יוביל לסירוב לעלייתך לספינה או עלול להוות סיבה לסילוקך, כמו גם לשלילת העלייה לספינה או סילוקה של
קבוצת הנסיעה שלך מהספינה
 • מרגע קבלת הטופס חתום במחלקת הקרוזים של חברת MSC הנך מחויב ונתון לדמי שינוי וביטול לפי מדיניות החברה כמתואר בטופס. ללא טופס זה חתום והעברת מקדמה, ההזמנה לא תאושר. אנא וודא כי קבלת אישור הזמנה.

תנאי ביטול:

 • ספירת הימים כוללת ימי עבודה בלבד (ימים א-ה) לא כולל סופ"ש, ערבי חג וחג.
קרוז האורך פחות מ-15 לילות קרוז האורך יותר מ-15 לילות
60 יום או יותר 0$ לאדם 90 יום או יותר 50$ לאדם
30-59 יום 25% לאדם 60-89 יום 25% לאדם
22-29 יום 40% לאדם 50-59 יום 40% לאדם
15-21 יום 60% לאדם 35-51 יום 60% לאדם
6-14 יום 80% לאדם 15-34 יום 80% לאדם
0-5 יום 100% לאדם 0-14 יום 100% לאדם
 

שינוי שם:

ניתן לשנות פעם אחת בלבד בעלות של 50 $ לאדם בכל סוגי החדרים. וזאת רק עד 14 ימים לפני מועד ההפלגה (לא כולל שישי שבת ראשון).

כרטוס מחדש לאחר שינוי שם

בסך של 50$ לחדר.

READY TO CRUISE מבצע
כל הזמנה תחת הקוד של הפרומו מעלה, מרגע אישור ההזמנה דמי הביטול מלאים ב100% ואין החזר.

3DAY DEALS מבצע
כל הזמנה תחת הקוד של הפרומו מעלה, מרגע אישור ההזמנה דמי הביטול מלאים ב100% ואין החזר.
אינו מתקבל עם הנחות אחרות

מיוחד להזמנות שיאושרו עד 31/08/2022 : ניתן לדחות את הקרוז להפלגה עד 31/03/2023 לאחר מועד הקרוז וזאת על ידי הודעה לחברה עד 15 ימים לפני מועד השייט ואישור קבלת בקשת הדחייה על ידי החברה. ימי הספירה אינם כוללים את יום הביטול ויום השייט.

ויזות ליציאות מחיפה

לקוחות בעלי דרכון זר - חובה לבדוק האם יש צורך בויזות לכניסה ליעדי ההפלגה.
ניתן לבדוק בין היתר בלינקים הבאים:
https://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa

תוספות:

דמי שרות (תשר לצוות האנייה):

במהלך ההפלגה תפגשו צוות ברחבי האוניה המספקים לכם שירות מעולה ומבטיחים שתהנו מכל רגע על הסיפון. דמי שירות המלון הינם חלק חובה. ניתן לשלם בתום ההפלגה או לשלם מראש בעת ההזמנה. דמי שירות המלון אינם חלים על ילדים מתחת לגיל שנתיים במועד יציאת השייט.
 • 10 € (13$)לאדם ליום (לילדים מגיל 12 ומעלה,) גילאי 2-12 5 € (7$) ליום (מותנה ביעד.)
 • ובנוסף ישולמו 15% דמי שרות על רכישות שונות באנייה.
 • תשלומים אלה ישולמו בסיום השייט באנייה עצמה.
 • לידיעתכם דמי השרות מיועדים לנותני השרות-חדרנים,מנהל חדר האוכל ,מלצרים ועוזרי מלצרים.
.

סטטוס חדרים ללא בחירה (GAURATEE)

 • חברת השייט תקצה חדרים מהקטגוריה המוזמנת או בקטגוריה הגבוהה מהן ,ללא אפשרות להחלפת החדר וכולל אפשרות לנוף חסום.קיימת אפשרות כי פעם אחת במהלך ההפלגה הנוסעים יצטרכו לעבור קבינה . מספר חדר ינתן עד יומיים לפני מועד ההפלגה.
 • יתכן כי החדרי בלה (גרנטי), חדר רביעייה יפוצל ל2 חדרים.

חדרי שלישיות ורביעיות:

 • זמינות חדרים אלה משתנה ותלוייה במועד הזמנתם.
 • לתשומת לבכם –במרבית החדרים הללו,המיטות הינן מיטות עליונות.לפי נהלי החברה אין להלין במיטות אלה ילדים עד גיל 6 ואינם מומלצים למבוגרים או לבעלי מוגבלויות ניידות.

חדרי משפחות:

 • לתשומת לבכם –בחדרים אלה בתפוסת 5 נפשות ומעלה ,התשלום הינו עבור החדר ,לא יהיה החזר תשלום בגין הסרת נוסע מההזמנה.

 חדרים לנוסע יחיד בחדר

 • מחיר ליחיד בחדר הינו 200% מהמחיר של מבוגר בחדר זוגי.לחברה שמורה הזכות לגבות מס נמל על בסיס זוגי.

ויזות ליעדים השונים

 • באחריות הנוסע/סוכן לדאוג לאשרת כניסה ליעדים השונים במסלול (כגון מרוקו,ארצות הברית וכדומה).חברת MSC אינה אחראית להנפקת אשרות הכניסה.
 • תוניס – נוסעים בעלי דרכון ישראלי אינם יכולים להיכנס לתוניס באופן עצמאי. על מנת לסייר בעיר יש צורך ברכישת אחר הסיורים המוצעים באוניה (כל זה מותנה במצב המדיני).
 • הנכנסים למקסיקו ישלמו 50 יורו אגרה לרשויות המקומיות.
 • הנכנסים לקובה ממיאמי – ויזה בעלות של 50 € התגבה באונייה אוטומטית בעת השייט.
 • הנכנסים לקובה (עלייה בהאוונה) – בחזרה לקובה ויזה בעלות של 30€ התגבה באונייה אוטומטית בעת השייט.
 • מרוקו-נדרשת ויזה כאמור,הכניסה למרוקו מותנת במצב המדיני.

מסלול ברזיל

 • יש לשים לב הפלגות ברזיל השפה המדוברת באונייה הינה פורטוגזית . כמו כן צוות הבידור הינו מקומי והאוכל המוגש הוא אוריינטלי

מסלול לפיורדים:

 • יש לשים לב, כי הירידה לכלל הנוסעים תתקיים ב.GEIRANGER האוניה תעצור בנמל HELLESYLT כעצירה טכנית בלבד לצורך הורדת נוסעים של סיורי חוף ,MSC ולא תתאפשר ירידה בנמל זה לשאר הנוסעים.

מסלול ליפן

החל מינואר ,2019 ממשלת יפן מטילה מס על סך 1000 יאן לכל נוסע בעת יצאיה אווירית או ימית מתחומי יפן. המס המקומי של 1000 יאן יומר לדולרים לפי השער היציג ביום היציאה מנמלי יפן וייגבה על האונייה אוטומטית מחשבון החדר.
המס המקומי עשוי להשתנות מעת לעת.
המס חל על כל אדם פרט לתינוקות מתחת לגיל שנתיים.

שתייה

 • במסעדות (ארוחת צהריים וערב,) בברים ובטרקלינים השתייה כולל מיים אינה כלולה במחיר. בבופה ניתן לקבל מים, תה וקפה בין השעות 6a.m. ועד .2a.m. הבופה נסגר כחצי שעה לפני כל החלפת סעודה.
 • אנו ממליצים לרכוש חבילת שתייה מראש,דרך האתר.
 

בקשות מזון מיוחדות

 • דיאטות מסויימות הינן בגדר בקשה בלבד.אנו נעשה מאמצים להעתר לבקשות.יש להגיש את הבקשות בהקדם האפשרי.
 • אוכל כשר –בעלות 30$ לאדם ליום וכולל ארוחת בוקר , צהריים וערב בלבד(מוגש בחמגשיות) בחדר האוכל הראשי לכל ימי השייט. (המחיר עשוי להשתנות).
 • אין אנו אחראים לאיכות האוכל ,מאחר והאוכל הכשר מוזמן ארוז מחברות קייטרינג כשרות.
 • ניתן להזמין אוכל כשר עד 45 יום לפני מועד ההפלגה.

נשים בהריון

 • נשים בהריון הנמצאות בשבוע 24 ומעלה לא יורשו לעלות על ההפלגה.
 • נשים בהריון עד שבוע 24 מחוייבות להציג מסמך רפואי באנגלית שהן בריאות וכשירות לעלות על ההפלגה.

הערות

 • בעת אישור ההזמנה יש להעביר את שמות הלקוחות כפי שמופיעים בדרכון. ניתן להעביר צילומי דרכון.
 • כאמור כל שינוי באיות השם לאחר מכן יחויב בסך 50 $ לאדם.
 • כל שינוי בפרטי ההזמנה לאחר אישורה, דינו ביטול ההזמנה לפי מדיניות דמי ביטול + הזמנה חדשה לפי המחיר בעת ההזמנה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלול השייט ומסירה מעליה כל אחריות לשיפוי נוסעים בגין סיבות שונות הכוללות מקרי כוח עליון, מזג אוויר, מגיפה, שביתה בנמלים, מרד מקומי, פעילות טרור, התפרצות נגיף, החלטות ממשלתיות/פוליטיות וכד'. ביטול טיסות, שינוי בשעות המראה/נחיתה או כל שינוי אחר אשר נעשה על ידי חברות התעופה.
 • האחריות על הגעה למועד הטיסה בזמן הינה על הלקוח בלבד. חברת MSC אינה אחראית בשום מקרה של ביטול טיסה או שינויים במועדי טיסה. האחריות הינה על חברת התעופה בלבד. לא תינתן כלל אפשרות לשיפוי נוסע על אי הגעתו לטיסה והנוסע יאלץ להגיע לנמל היציאה של האוניה בכוחות עצמו.
 • ידוע ומוסכם שבכל פנייה לערכאות משפטיות , הסמכות המשפטית תהיה בית המשפט בחיפה
 • במידה ויש יותר מחדר אחד חשוב לבקש מהסוכן לקשר בין החדרים.
 • התשלום באונייה הוא ביורו בלבד!

חשוב לדעת

לתשומת לבכם – החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הקבינה (מספר חדר, מיקום חדרים נגישים ויותר) אשר הוקצתה לנוסע ביום ההזמנה לקבינה אחרת, באותה קטגוריה או בקטגוריה גבוהה יותר עד ליום ההפלגה כולל, גם לאחר
שנעשה כרטוס. בחודשי הקיץ יולי ואוגוסט, חדר שבו רשומים פחות נוסעים מתכולתו המקסימלית יכול להשתנות לחדר אחר
באותה קטגוריה או בקטגוריה גבוהה יותר.
חדרי מרפסת או חלון בקטגוריית בלה מסויימים עשויים לכלול נוף חלקי או מוסתר.
 • חובה להגיע עם כרטיס עלייה לאנייה
 • חובה להצטייד בדרכון בר תוקף ל 6 חודשים לפחות מיום היציאה, וכן בביטוח בריאות ומטען לכל נוסע
 • יש להגיע לצ'ק אין בשעה היעודה.
 • יש לשים לב לזמן עזיבת האנייה את הנמל (האונייה לא מחכה לנוסעים שיאחרו) מומלץ להיות על האניה עד שעה לפני עזיבתה את הנמל

תנאי תשלום

לידיעתכם, אישור סופי להזמנה יינתן אך ורק לאחר אישורה בחתימה רגילה או אלקטרונית. אי אישור ההזמנה בחתימה אלקטרונית יגרור בעקבותיו ביטול אוטומטי של ההזמנה במערכת ההזמנות של חברת MSC CRUISES.
בעת אישור ההזמנה יש תשלום מלא , עד 10 תשלומים ללא ריבית ועד חודש לפני מועד יציאת השייט.
 

תנאי ההזמנה להפלגות נופש

להלן התנאים וההתניות החלות על החופשה שלך. אנא קרא זאת בעיון מאחר ואלה יחייבו אותך.

כל חבילות הנופש המופיעות בחוברת של החברה ו/או באתר האינטרנט הרשמי, מוצעות למכירה על ידי MSC Cruises , להלן "החברה".
 
בתנאים ובהתניות הזמנה אלה, יהיו למונחים שלהלן המשמעויות המוגדרות להלן:

"הזמנה" פירושה אותם הצעדים הננקטים על ידי הנוסע בכדי להיכנס לחוזה עם החברה.
"תנאי ההזמנה" – פירושו התנאים, ההתניות והמידע הנכלל בחוברת זו ובאתר האינטרנט הרשמי ו/או מידע אחר
אשר יהווה את התנאים המפורשים של החוזה שלך עם החברה.

"מוביל" פירושו אותה הישות אשר התחייבה להוביל את הנוסע מקום אחד למקום אחר כפי שצוין בכרטיס ההפלגה, בכרטיס הטיסה או בכול כרטיס אחר אשר הונפק עבור כל הובלה אחרת ואשר צוין באותם המסמכים כי הוא "מוביל."
 
"חברה" פירושה MSC Cruises שכתובתה הרשומה היא 40 Eugene Pittard, CH-1206 Geneva, Switzerland ואשר מארגנת חבילות נופש ומוכרת או מציעה אותן למכירה, בין אם זה נעשה ישירות או באמצעות סוכן מכירות.

"תנאי ההובלה" פירושם התנאים וההתניות שעל פיהן המוביל מספק את התובלה באוויר, ביבשה או בים. תנאי הובלה עשויים להתייחס להוראות החוק של מדינת המוביל ו/או אמנות בינלאומיות העשויות להגביל או לשלול את חבותושל המוביל. העתקים של תנאי ההובלה של כל מוביל זמינים לנוסעים על פי בקשה.

"סיור משולב" פירושו צירוף של שתיים או יותר הפלגות אשר אורגנו מראש על ידי החברה ואשר הוצעו למכירה כחבילת נופש בודדת. לכול מטרה רלוונטית, סיור משולב תמיד ייחשב כחבילת נופש אחת בודדת. שאינה ניתנת לחלוקה. כל התנאים וההתייחסויות אל הפלגה או חבילת נופש יכללו ויחולו באותה המידה על סיור משולב, אלא אם כן צוין אחרת. התייחסויות למחיר הינן התייחסויות למחיר הכולל ששולם עבור הסיור המשולב.

"חוזה" פירושו אותו החוזה שסוכם בין החברה לבין הנוסע ביחס לחבילת הנופש הרלוונטית ואשר הוכח באמצעות
הנפקה של חשבון אישור שנשלח על ידי החברה או על ידי סוכן מכירות אל הלקוח.

"הפלגה" פירושו הפלגה הימית והשהייה על סיפון אחת מאוניות של חברת MSC Cruises (כפי שתואר בחוברת הרלוונטית של החברה או באתר האינטרנט הרשמי, או כל תיעוד אחר שהופק עבור או בשם החברה(' אשר, אם לא נרכשה עם שירותי קדם הפלגה או לאחר ההפלגה – יכולה להיחשב לכשעצמה חבילת נופש.

"נוסע נכה" או "נוסע עם מוגבלויות תנועה," פירושו כל נוסע שהתנועה שלו כאשר הוא משתמש בהובלה הינה מופחתת כתוצאה מנכות פיזית (של חושים או של תנועה, קבועה או זמנית), נכות אינטלקטואלית או פסיכולוגית, או ליקוי, או כל גורם אחר של נכות או ליקוי הנובעים מגיל, ואשר מצבו מחייב תשומת לב הולמת והתאמה לצרכים המיוחדים שלו/שלה של השירותים העומדים לרשות הנוסעים.

"כוח עליון" פירושו אירוע בלתי צפוי או שאינו ניתן לחיזוי ואשר הינו מחוץ לשליטה של המוביל או של החברה, כולל מעשה שמיים (כגון, שטפונות, רעידות אדמה, סערה, הוריקן או אסון טבע אחר.) מלחמה, פלישה, פעולה של אויבים זרים, פעולות איבה (גם אם מלחמה לא הוכרזה,) מלחמת אזרחים, מרידה, הפיכה, התקוממות, החרמה על ידי כוח צבאי או תפיסה בכוח או החרמה, פעילויות טרור, פרעות, הפרעות אזרחיות, סכסוכים תעשייתיים, אסונות טבע או גרעיניים, אש, מגפות, סיכונים בריאותיים, מגפה, הלאמה, סנקציות ממשלתיות, חסימות, אמברגו, סכסוכי עבודה, שביתות, השבתות או הפרעות או כשלים בשירותי חשמל או טלפון ו/או כל בעיה טכנית בלתי צפויה בהובלה, כולל שינויים בלוחות הזמנים או הביטולים או החלפות של טיסות, שדות תעופה או נמלים סגורים או צפיפות בהם.

"חבילת נופש" פירושו ההפלגה בין אם זו בשילוב עם טיסה/טיסות ובין אם לא ו/או כל סידורים לפני או אחרי ההפלגה לצרכי מגורים. זה אינו כולל טיולים ביבשה או שירותי הסעים אשר אינם מהווים חלק כלול במחיר חבילת הנופש.

"אתר אינטרנט רשמי" פירושו קבוצה של דפי אינטרנט מסמכים וקישורי היפרלינק הניתנים מתוך הדומיין של האתר.

"נוסע" פירושו כלאדם ואדם, כולל קטינים, ששמו מופיע באישור ההזמנה עו על החשבון או על הכרטיס שהונפק
על ידי החברה.

"סוכן נסיעות" פירושו האדם או סוכנות הנסיעות המוכר או המציע למכירה את חבילת הנופש ביחד עם החברה, בעצמה או בשם החברה.

"טיולי חוף" פירושו כל טיול, נסיעה או פעילות חוף שאיננה נכללת בחלק מהמחיר הכולל של חבילת הנופש ואשר
מוצע למכירה על ידי החברה על סיפון האונייה. "טיול עולם" פירושו הטיול בעולם שאורגן מראש על ידי החברה ואשר הוצע למכירה כחבילת נופש בודדת. לכול מטרה רלוונטית, טיול עולם ייחשב תמיד כחבילה בודדת שאינה ניתנת לחלוקה. כל התנאים המתייחסים להפלגה או לחבילת נופש יכללו ויחולו במלואם גם על טיול עולם אלא אם כן צוין מפורשות אחרת. התייחסויות למחיר הינן התייחסויות למחיר הכולל של טיול עולם.

.1 תהליך הזמנה ופיקדון

 • בכדי להתקדם בביצוע הזמנה, הנוסע חייב ליצור קשר עם החברה או עם אחד מסוכני הנסיעות המורשיםאו הנציגים של החברה.
 • כאשר מבצעים הזמנה לחבילת נופש, האדם המבצע את ההזמנה מאשר, מסכים ומקבל על עצמו כי כל האנשים ששמם מופיע בבקשת ההזמנה ועל החשבון הסכימו להיות מחוייבים בהתאם לתנאי ולהתניות של ההזמנה, לרבות התנאים המפורטים בחוברת זו וכי הוא/היא הינו/הינה בעל/ת הסמכות להתחייב בהתאם לתנאים ולהתניות אלה בעבור כל אותם האנשים ששמם מופיע על בקשת ההזמנה או החשבון.
 • פיקדון לא ניתן להחזר בסך 50$ לכול אדם ו-80$ דמי טיפול לחדר ישלם הנוסע בעת ביצוע ההזמנה. עבור טיול עולם פיקדון שאינו ניתן להחזרה בשווי של 15% ממחיר החבילה יבצע וישלם הנוסע תוך השבוע הראשון המתחיל במועד אישור ההזמנה.
 • ההזמנה תושלם והחוזה ייכנס לתוקף רק כאשר החברה תאשר את ההזמנה על ידי משלוח של חשבון אישור אל הנוסע או אל סוכן הנסיעות של הנוסע.

תנאי תשלום

לידיעתכם, אישור סופי להזמנה יינתן אך ורק לאחר אישורה בחתימה רגילה או אלקטרונית. אי אישור ההזמנה בחתימה אלקטרונית יגרור בעקבותיו ביטול אוטומטי של ההזמנה במערכת ההזמנות של חברת MSC CRUISES.
בעת אישור ההזמנה יש תשלום מלא, עד 10 תשלומים ללא ריבית ועד חודש לפני מועד יציאת השייט. 
לינק לקבלת מידע על האנייה/ניהול הזמנה/ביצוע צ'ק אין באתר ניתן לחלק לתשלומים בכפוף לתאריך יציאת השייט

בטופס זה מופיע תקציר תנאי הקורונה בהם ישד לעמוד בכדי לעלות לקרוז ובנוסף תקציר התנאים הכללים. תנאי הקרונה המלאים מופיעים ב קישור הבא ויש לקראו אותם בעיון לפני אישור ההזמנה
תנאי הקורונה משתנים לעיתים תכופות בהתאם למצב התחלואה במדינות השונות על כן חובה על המזמין להתעדכן בהם 21
יום לפני היציאה בקישור הבא


תנאי קורונה מלאים
תנאים כללים מלאים

שם מלא:

ת.ז:
חתימה:

תאריך:

מייל:

סלולרי:

שם קרוב משפחה עבור הודעות מיוחדות מ MSC בעת הצורך:

טלפון של קרוב משפחה עבור הודעות מיוחדות מ MSC בעת הצורך:
תמונה של ברצלונה
תמונה של פריס
תמונה של כרתים