מדיניות פרטיות –קשרי תעופה בע"מ

עדכון אחרון 25/11/2018 
 
אנו, קשרי תעופה (להלן – "החברה" או "אנחנו") מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן – "המשתמש(ים)" או "אתה") באתר של קשרי תעופה בע"מ (להלן– "האתר") ומחויבים להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמנו במסגרת האתר. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באתר. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן – "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הזמינים בלינק: www.kishrey-teufa.co.il/about/termsofuse.html (להלן – "תנאי השימוש") אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.
הכתוב במדיניות הפרטיות מנוסח בלשון זכר, אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד.
 

1. הסכמה

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה, ו/או בעצם השימוש באתר אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן) ולעיבודו. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מידי, להימנע מכניסה ו ו/או משימוש באתר. 
 

2. המידע אודות משתמשי האתר שנאסף

אנו אוספים שני סוגים של מידע מהמשתמשים באתר:
הסוג הראשון של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: "מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמש משתמש באתר, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש באתר, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד, שפת המכשיר, זרם הקשות (click-stream), דף ההפניה (referral URL), שפת המקלדת, רזולוציית מסך וכיו''ב.
הסוג השני של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אישי מזהה (להלן: "מידע אישי"). המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש. 
 • המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את ה- IP address שלהם (או כתובת ה-Mac שלהם, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.
 • בנוסף, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך השימוש באתר, למשל פרטים שנמסרו במסגרת ביצוע הזמנה באמצעות האתר, לרבות: שם מלא, מין, כתובת דואר-אלקטרוני, טלפון נייד, תעודת זהות, שמות הזהים לאופן איותם בדרכון, תאריך לידה וכלל שמות הנוסעים בהזמנה. לאחר מילוי הפרטים ישלח לדואר האלקטרוני שהוזן ומסרת אישור הזמנה. ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת ההזמנה מידע נוסף.
 • בעת השימוש באתר החברה תצבור מידע על נוהגיך, הרגלי הגלישה שלך, מוצרים ושירותים אשר רכשת, מידע ופרסומות אשר ראית באתר, פרטים אודותיך אשר השארת בעת שימוש בשירותים המפורסמים באתר וכיוצא בזה.
 • במסגרת טופס יצירת קשר, משתמשים נדרשים למסור שם מלא, טלפון וכתובת דוא"ל. המשתמש יכול גם להכניס טקסט חופשי בטופס "יצירת קשר" על פי בחירותו. יתכן כי משתמשים ידרשו בעתיד למסור מידע נוסף.
 • ככל שהמשתמש יבקש לבצע תשלומים עבור שירותים אשר עשויים להינתן באתר, ובכלל זה הזמנת נסיעות, הזמנת אטרקציות, חבילות לחו"ל או חבילות לנסיעות בארץ, הזמנת כרטיסי טיסה וכדומה (ככל שאפשרות זו תהיה קיימת באתר), אזי תשלומים אלה יעשו באמצעות ספקי שירותי סליקה (כפי שמוגדרים בסעיף ‎11 להלן), והמשתמש יידרש למסור לספק שירותי הסליקה מידע אישי מסוים (כגון, מספר כרטיס אשראי וכו') (ראה להלן מידע נוסף בעניין זה). מידע זה לא יישמר על ידי החברה. המידע כאמור יישמר בידי ספק שירותי הסליקה בלבד באופן מאובטח.
 • על מנת שהחברה תוכל לספק את השירות הניתן באמצעות האתר הנך נדרש לאפשר לחברה גישה גם לשירותי מיקום באמצעות מכשירך הנייד. החברה תקבל גישה למידע בנוגע למיקומך, כל עוד תאפשר זאת באמצעות האתר.
למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת. 
שים לב: אנו לא נאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר, במסגרת קבלתך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ובעצם שימושך באתר.
אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים המוצעים באתר וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע (אשר יתכן ויירשם בהתאם לדרישות הדין) ובהתאם למטרות שפורטו לעיל. במידה שהינך מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליך להודיע על כך לחברה (או מי מטעמה) בכתב בהתאם להוראות כל דין.
השימוש במידע לגבי משתמש ייעשה בהתאם למטרות מאגרי מידע של החברה אשר יעודכנו מעת לעת על-פי שיקול דעתה של החברה ובהתאם להוראות הדין.
 

3. כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו?

המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים עימם התקשרנו – בשני אופנים:  
באמצעות כניסתך לאתר ושימושך בהם. כאשר אתה מבקר או משתמש באתר, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושך.
 • אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם החברה בעת השימוש באתר או בעת מילוי טופס יצירת הקשר, או בעת ביצוע הזמנה באמצעות האתר.
 

4. מטרות איסוף ושימוש במידע

אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת:
 • לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים במסגרתו.
 • לספק את שירותי האתר.
 
אנו משתמשים במידע אישי על מנת:
 • להעניק את השירותים למשתמש האתר.
 • להתאים, לפתח ולשפר את האתר והשירותים הניתנים במסגרתו.
 • להעניק הטבות או הנחות, בהתאם להרגלי השימוש של המשתמש.
 • לשלוח מסרים פרסומיים (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982) ו/או ניוזלטר ו/או הצעות מסחריות ייעודיות אחרות למשתמשים, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או הודעות  ,PUSHבין אם על ידינו ובין אם באמצעות צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים של החברה וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) ללקוחות בדיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת, למטרת משלוח הצעות שיווק שונות על-ידי החברה ועל-ידי צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים של החברה,  כדוגמת מסרים פרסומיים ו/או הצעות מסחריות ייעודיות אחרות. אתה יכול לבטל את ההרשאה לקבל הודעות PUSH על ידי שינויי ההגדרות ביחס להודעות בהתאם להנחיות של מערכת ההפעלה המותקנת על המכשיר עליו מותקנת האתר.
 • להשיב לשאלות משתמשים אודות השימוש באתר וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית.
 • לצורך ביצוע תשלומים שונים עבור השירותים באמצעות ספקי שירותי סליקה (כמפורט להלן).
 • לקבל מידע כללי אודות המיקום הגיאוגרפי ממנו מחובר המשתמש לאינטרנט, הן לצרכי אבטחת מידע והן כדי לדעת את המיקום הכללי של המשתמשים באתר. 
 • כדי להתאים את הפרסומות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך. 
 

5. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים 

אנו רשאים לגלות מידע אישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; (ה) על מנת להשיב לתביעה, דרישה או טענה כי התכנים המופיעים באתרים והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של צדדים שלישיים; (ו) על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; (ז) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים או של הציבור הרחב; (ח) במקרה של שינוי שליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; (ט) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה (לרבות צדדים קשורים שלה, כנדרש על מנת לספק לנו את השירותים), כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של החברה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה שלך; (י) על מנת לאפשר ביצוע תשלומים דרך ספקי שירותי סליקה (כמפורט להלן); (יא) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית משתמשים ולצורך הענקת השירותים; ו/או (יב) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.
למען הסר ספק, החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

6. שינוי או מחיקה של מידע אישי

אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, תוכל לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת: service@aviation-links.co.il ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים במדינת ישראל.
שים לב: אלא אם תורה לנו אחרת, אנו רשאים להחזיק במידע האישי שלך, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבגינה נאסף המידע האישי, לרבות אך לא רק, על מנת לעמוד בדרישות, החובות או ההתחייבויות המשפטיות או העסקיות שלנו, לפתרון סכסוכים, לאכיפת התנאים, והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים במדינת ישראל.
 

7. קטינים

על מנת להשתמש באתר עליך להיות מעל גיל שש עשרה (16). אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שמשתמשים מתחת לגיל שש עשרה (16) אינם משתמשים באתר. במקרה שיובא לידיעתנו כי אדם מתחת לגיל שש עשרה 16) משתמש באתר, אנו נחסום משתמש זה מלהיכנס לאתר, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי (כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו) בנוגע למשתמש כאמור. אנא פנה אלינו לכתובת אם הינך סבור כי אספנו מידע אישי ממשתמשים מתחת לגיל שש עשרה (16).
 

8. אבטחה

אנחנו נוקטים צעדים סבירים כפי הנהוג בתעשייה כדי לסייע בהגנה על המידע המאפשר זיהוי אישי שאתה מספק לנו. אנחנו גם מגבילים את הגישה בחברה למידע המאפשר זיהוי אישי לעובדים הזקוקים למידע כדי לבצע עבודה ספציפית (לדוגמה, נציגי שירות לקוחות). מבלי לגרוע מהגבלת האחריות והיעדר המצגים שבתנאי השימוש, שרתי האתר מאובטחים באמצעות מנגנון מערכת אבטחה ייעודית, הכוללת firewall וכן סליקה מאובטחת בתקנים  PCI ו- SSL עם זאת, יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כשהפעילות היא מקוונת. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לאבטחת המידע שלך, אתה מוזמן לשלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני: service@aviation-links.co.il.
 

9. שירותי צדדים שלישיים

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף במסגרת האתר וכן לצרכי מתן השירותים באתר. אנו עושים מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. שירותי צדדים שלישיים כוללים, בין היתר, את  Google Analytics אשר מדיניות הפרטיות שלה מפורסמת בכתובת: https://policies.google.com/privacy. יחד עם זאת, לחברה אין כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה ו/או לפנות אליהם במישרין על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך.
 

10. טכנולוגיות מעקב

בעת השימוש באתר, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) ו-Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "טכנולוגיות מעקב"). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומחשבך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות לאתר), וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר.
ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות.
עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.
על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיו''ב. בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב של צדדים שלישיים, תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש שלהם.
 

11. אמצעי תשלום

האתר כולל שירותים הניתנים בתשלום. ככל שייגבה תשלום דרך האתר, את התשלום ניתן יהיה לבצע באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי סליקה"), המאפשרים למשתמשים השונים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס אשראי. הנתונים החסויים אינם נשמרים במחשבי החברה. למידע נוסף אודות שירותים אלה, אנא קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.
מובהר בזאת כי החברה אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, כי הם קבלנים עצמאיים, וכי עובדי או שלוחי החברה או הספקים אינם אחראים למעשים או למחדלים של האחר. המשתמש מחויב לעמוד בהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי, לרבות בעניין מגבלות גיל המשתמש.    
 
 

12. מידע פרסומי

הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות שירותי החברה, מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982), הטבות ואודות שירותים של צדדים שלישיים שהנם שותפים עסקיים של החברה, אשר יועברו אלייך באמצעות דיוור אלקטרוני ו/או באמצעות SMS. באפשרותך לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת office@aviation-links.co.il. הינך מאשר כי החברה  הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל דברי פרסומת כאמור. 
 

13. שינויים במדיניות הפרטיות

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאתר ומהמידע הנאסף במסגרתם, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש שלנו. החברה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתרנו או נשלחה בדואר אלקטרוני, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.
 

14. שאלות

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, הנך מוזמן לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה service@aviation-links.co.il אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.
תמונה של ברצלונה
תמונה של פריס
תמונה של כרתים